(11.50 hodin)
(pokračuje Horníková)

Při úvaze, že podnikatel má hrubé příjmy ve výši 500 tisíc korun, činí státem určený zisk, to je již při odečtení nákladů na podnikání a zaplacení sociálního a zdravotního pojištění, 20 %. Pokud si zaměstnanec s minimální mzdou přivydělává drobnou podnikatelskou činností s hrubými příjmy cca 40 tisíc Kč a výdaji k těmto příjmům ve výši 20 tisíc Kč, z čehož značnou část pohltí platby do fondu sociálního a zdravotního pojištění, činí jeho čistý zisk z podnikání cca 20 tisíc korun. Tato částka se přičte k jeho minimálním příjmům ze zaměstnání ve výši 60 900 korun, to je celkem 89 900 korun, ale rozdíl v základech daně ve výši 11 125 korun zdaní, ačkoliv si jej nikdy nevydělal, a daň z tohoto podílu činí 1 665 korun.

Poslední poznámka. Minimální měsíční částka na sociální zabezpečení činí 1 146 korun. Na zdravotní pojištění činí 1 071 korun. Tyto částky musí platit každý takovýto malý podnikatel, i když nedosahuje minimálního zdanění, minimálního základu daně, ale co je důležité - má snahu se živit sám, což je pro něj samotného z psychologického hlediska důležité, na rozdíl od některých méně přizpůsobivých občanů, a z hlediska státu nezatěžuje jej, není státu na obtíž a na krku.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Horníkové. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Josef Janeček, připraví se pan poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, kolegyně, můj návrh bude v podstatě velmi krátký. Navrhuje se doplnit nový bod 33a) v tomto znění: V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zm), které včetně poznámky pod čarou číslo 112 zní: příjmy Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv plynoucí z úkonů vykonávaných podle zvláštního právního předpisu.

Odůvodnění je v podstatě prosté: Jedná se o to, aby tyto dva vrcholné ústavy, a to jak v oblasti léčiv lidských, tak veterinárních, byly osvobozeny od daně z příjmů, protože tyto příjmy, které mají, používají k dalšímu zkvalitňování služeb a v podstatě vykonávají státem uložené povinnosti. Domníváme se, že úprava, která by zdaňovala činnost těchto ústavů, by nebyla úplně optimální. Proto předkládám tento návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Hovořit bude pan poslanec Václavek, připraví se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že projednávaný tisk se týká i dalších zákonů, dovoluji si přidat do něho ještě jednu část, a to část devátou, která se týká změny zákona číslo 235/2004, o dani z přidané hodnoty.

Článek XII: V zákoně číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se v § 5 doplňuje odstavec 5, který zní: Za veřejnoprávní subjekt se pro účely tohoto zákona považují také odborové organizace, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou při výkonu činnosti podle svého statutu, stanov nebo základního dokumentu.

Stávající část devátá se přečísluje na desátou a článek XII na článek XIII.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavkovi. Hovořit bude pan poslanec Vymětal, připraví se pan poslanec Papež.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, zdá se, že v novodobém parlamentismu České republiky dochází k velmi zajímavému jevu, a to že vládní poslanci torpédují vládní návrhy zákonů, a to čím dál tím více. Typickým příkladem je projednávaný vládní návrh o dani z příjmů, kdy rozpočtový výbor většinou vládních poslanců přijal rozsáhlé pozměňovací návrhy na 11 stranách, další vládní poslanci předkládají další rozměrné pozměňovací návrhy zde ve Sněmovně ve druhém čtení. Dokonce často jsem slyšel, že to je s požehnáním Ministerstva financí. A tak nevím, jestli vlastně Ministerstvo financí a vláda ví, co chce. Myslím, že by bylo docela fér při tomto stavu, kdyby vláda svůj návrh stáhla a předložila konečně návrh, který bude mít podporu vládních poslanců. - Vidím, že panu ministrovi je to úsměvné, ale já nevím. Nepamatuji takovouto situaci, že by až takto razantně vládní poslanci torpédovali vládní návrhy zákonů.

Nyní k pozměňovacímu návrhu, který předložil přede mnou pan poslanec Václavek. Předkládám protinávrh tomuto návrhu. Hlavička by byla celá stejná. V zákoně číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se v § 5 doplňuje odstavec 5, který zní. Znění je jiné: 5. Za veřejnoprávní subjekt se pro účely tohoto zákona považují také odborové organizace při výkonu činností podle svého statutu nebo stanov.

Jak jste slyšeli, tento návrh je užší. Chtěl bych při této příležitosti požádat pana zpravodaje, pokud to nastane a bude sestavovat proceduru pro třetí čtení, kdyby byl tak laskav a hlasování o tomto mém pozměňovacím návrhu předřadil - jako protinávrh - před návrh pana kolegy Václavka, a to proto, že on je užší, návrh kolegy Václavka je širší. Kolega Václavek s tímto postupem souhlasí. Chtěl bych poprosit, kdyby to bylo v proceduře takto zařazeno.

Děkuji, to je všechno. Váš jazyk jsem, pane zpravodaji, viděl.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Hovořit bude pan poslanec Jiří Papež, připraví se pan poslanec Skopal.

Panu poslanci Vymětalovi bych chtěl říci, že poslanci se mezi sebou oslovují prostřednictvím předsedajícího. Vy jste porušil jednací řád. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za upozornění, pane předsedající. Nejsem si toho vědom.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vy jste řekl: Váš jazyk jsem, pane poslanče, viděl. Oslovil jste ho přímo, porušil jste jednací řád a jste tímto napomenut.

 

Poslanec Karel Vymětal: Příště už to neřeknu, ani netvrdím, že jsem jazyk neviděl. Stejně jsem ho viděl.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Hovoří pan poslanec Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych přednesl krátký pozměňovací návrh. Navrhuji doplnit do přílohy číslo 3 do bodu 1 zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, větu, která zní: Základ daně se nesníží o hodnotu zásob vytvořených vlastní činností u poplatníků s převážně zemědělskou a lesní výrobou. Za poplatníky s převážně zemědělskou a lesní výrobou se pro účely tohoto zákona považují poplatníci, u nichž příjmy z této činnosti činily v předcházejícím zdaňovacím období více než 50 % celkových příjmů.

To je celý pozměňovací návrh. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Papežovi. Hovořit bude pan poslanec Skopal, připraví se pan poslanec Pelc.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Dovolte, abych i já načetl změny do tohoto zákona týkající se Vinařského fondu.

V § 4 odstavec 1 se za slova "národní fond" vkládají slova "podpor z Vinařského fondu". Za b) - v § 18 odstavec 4 písmeno b) se za slova "krajů" vkládají slova "a podpor z Vinařského fondu".

Dále v článku 12 - a ostatní články by se přečíslovaly - ustanovení tohoto zákona se poprvé použijí pro zdaňovací období roku 2004.

V § 47 odstavec 4 se za slova "ze státních fondů" vkládají slova "a Vinařského fondu".

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP