(12.20 hodin)
(pokračuje Mlynář)

Dovolte jenom, abych se v obecné rozpravě stručně vyslovil i k problematice zařazení direct-mailů do poštovní výhrady problematiky, která byla projednávána na hospodářském výboru a která úzce souvisí s postavením státního podniku Česká pošta. Musím říci, že ten problém je skutečně velmi složitý a že mně jako představiteli vlády nezbývá, než upozornit Poslaneckou sněmovnu na situaci, že evropské směrnice nedovolují snížit již dosaženou míru liberalizace jednou nastolenou. Problematika toho, nakolik je u nás direct-mail skutečně liberalizovaný, je bohužel právně velmi složitá a … (Místopředseda Jan Kasal: Pane ministře, promiňte…) … Poslanecká sněmovna v této věci bezpochyby hlasováním o pozměňovacích návrzích zjedná jasno, což budu respektovat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře, že jste vydržel v tomto hluku hovořit, a prosím pana zpravodaje Hojdu. Ale ještě předtím vám připomenu, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 689/1.

Hovoří poslanec pan Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Byl jsem pověřen hospodářským výborem, abych předložil Poslanecké sněmovně návrh usnesení hospodářského výboru, tak jak nám sdělil pan předsedající. Nebudu ho zde předčítat, protože jsme dostali toto usnesení písemně.

Pan ministr zde přesně charakterizoval asi hlavní problémy tohoto navrhovaného zákona. Jedná se zde o určitý střet, kde v podstatě firmy, které podnikají v oboru, zejména v oboru doručování tzv. direct-mail, se ohrazují proti tomu, že by bylo zcela jednoznačně a pregnantně v zákoně stanoveno, že toto doručování je vyhrazeno České poště. Já se domnívám, že se jedná o spor, který může být legitimní; bohužel zatím nedošlo ani po tom uplynulém období k jednoznačnému výkladu a domnívám se, že je správné, že by se Poslanecká sněmovna k této problematice zcela vyjádřila jednoznačně. Hospodářský výbor, tak jak je v usnesení, se vyjádřil jednoznačně, i když ne zcela jednohlasně.

Jsou samozřejmě na tuto problematiku různé názory. Co se týče soukromých firem, které podnikají v tomto oboru, tak mají výhrady v tom smyslu, že Česká republika by tímto krokem jaksi snížila míru liberálnosti a že to je z hlediska směrnic Evropské unie nepřípustné. Naproti tomu samozřejmě existují opačné názory, které hovoří o tom, že tak jak je tento zásah proveden, je přípustný. Otázka přípustnosti nebo nepřípustnosti, či snížení míry liberalizace v tomto případě, je otázkou případného stanoviska Evropské komise. Já se domnívám, že je věcí Sněmovny, aby se vyjádřila, zda podpoří návrh hospodářského výboru, anebo zda zachová původní návrh tak, jak je, a ponechá zcela nevyjasněnou otázku právě zasílání direct-mailingů.

Předpokládám, že vzhledem k tomu, že se zjistily ještě některé možné úpravy víceméně legislativně právní, že budou při dnešním jednání načteny. To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hojdovi. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášku v písemné podobě nemám, hlásí se pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Zákon liberalizuje podnikání v poštovních službách. Ruší se udělování souhlasu k provozování poštovních služeb, podnikání se stává živností volnou. Poštovní služby do zahraniční se vyjímají z monopolu, regulace se přesouvá z Ministerstva informatiky na Český telekomunikační úřad. Regulační nástroje se mění z formy vyhlášky na správní řízení, je popsána odpovědnost za poštovní zásilku, stanovují se sankce za obcházení monopolu, definuje se pojem základní služby. Definuje se pojem poštovní podmínky jako závazná nabídka na uzavření smlouvy.

Zdá se mi poněkud nejasné, jak je uzavřena smlouva, jde-li o okamžik převzetí zásilky, a není to v zákoně uvedeno. Poštovní služby se poskytují podle nedefinované poštovní smlouvy, a ne podle definovaných poštovních podmínek. To mi snad ale bude vysvětleno. Není mi také jasné, proč cenu a hmotnost zásilky mimo monopol stanovuje vláda podle § 18, a ne regulátor.

Je pravda, že nejzávažnějším problémem bude právě zodpovědět otázku direct-mailu, to znamená reklamní pošty, jestli tato služba má být vložena explicitně do monopolu jako kompenzace univerzální služby. Takový návrh už padl, byl tady popsán. Klub ODS tento návrh nepodporuje, protože jde proti smyslu návrhu zákona, respektive novely zákona. Pro poslance ODS hlasování o této otázce rozhodne o postoji k celému zákonu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sehořovi. Další přihlášky do obecné rozpravy nejsou, takže obecnou rozpravu… Hlásí se pan poslanec Říman.

Dámy a pánové, předpokládám, že všichni víte, kdy chcete vystoupit. Prosím pěkně, abyste využívali písemných přihlášek, abychom měli lepší možnost řídit tuto schůzi. Děkuji za pochopení.

 

Poslanec Martin Říman: Já se omlouvám, pane předsedající, příště tak nepochybně učiním.

Dámy a pánové, já chci přičinit jednu poznámku k předložené novele zákona o poštovních službách, a to ke zmíněné problematice zasílání tzv. direct-mailů, jak o tom tady hovořil jak pan předkladatel, tak pan zpravodaj. Já jsem přesvědčen, že ty argumenty, o kterých bychom měli diskutovat, v této souvislosti jsou minimálně dva. Za prvé je to už zmiňovaný rozpor se směrnicí Evropské unie, což je věc, která je za prvé pro právníky, za druhé pro nás. A tou druhou věcí je samozřejmě pohled na to, jakým směrem by se měly dneska a v budoucnu poštovní služby ubírat, to znamená, jestli chceme zachovat ten léty nastoupený směr směrem k vyšší míře liberalizace, který snad jednou skončí úplnou liberalizací poštovních služeb včetně překlopení dominantního operátora v této oblasti České pošty do podoby obchodní společnosti, spojenou s částečnou nebo úplnou privatizací, jak jsme toho svědky v mnoha evropských zemích. Nebo jestli tento nastoupený krok, směr, přerušíme a nastoupíme cestu zpátky, to znamená k větší míře monopolizace služeb, k zestátňování - slyšel jsem tady slovo znárodňování tohoto resortu. A v tomto slova smyslu já jsem pevně přesvědčen, že předložený poslanecký pozměňovací návrh na zařazení takzvaných direct-mailů do monopolu České pošty je přesně to druhé, o čem jsem hovořil, to znamená zastavení té liberalizační cesty a nastoupení cesty zpět k větší monopolizaci a větší úloze státu v této oblasti, která, jak vidíme dnes a denně na příkladech x různých firem, je jako stvořená pro liberalizaci, a nikoli naopak. V tomto smyslu se domnívám, že ta debata o tzv. direct-mailech je svým způsobem zásadní, a připočtu-li k tomu to, že pokud bychom, nedej bože, tento monopol, rozšíření monopolu schválili, tak se dostaneme nepochybně do střetu s Evropskou unií a Evropskou komisí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP