(9.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou budeme hlasovat o senátním návrhu zákona o vysokých školách, bod č. 28, a to jako pátý pevně zařazený bod ve čtvrtečním jednacím dnu.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 39, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 189 pro 68, proti 16. Opět to bylo neúspěšné hlasování.

 

Pan ministr Ambrozek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane místopředsedo, pokusím se stejně jako kolega Langer a Mencl o reprízu, protože jsem přesvědčen, že zákon je skutečně důležitý. Proto si dovoluji požádat o zařazení třetího čtení sněmovního tisku 781 na pátek na 12. hodinu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V pátek na 12. hodinu. Dobře. Je to jiný návrh, než o kterém jsme hlasovali. Čili budeme hlasovat o pevném zařazení třetího čtení emise skleníkových plynů, tisk číslo 781, a rozhodovali bychom v pátek ve 12 hodin.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 40 na ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 190 pro 98, proti 22. Návrh byl přijat. Tady byl pan ministr Ambrozek úspěšný, čili ve 12 hodin v pátek.

 

Věřím, že jsme vyčerpali všechny procedurální návrhy, které jsou k rozhodnutí, a budeme se zabývat prvním bodem dnešního pořadu schůze, kterým je

 

47.
Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 658/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala poslankyně Hana Orgoníková za navrhovatele a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslankyně Jitka Vojtilová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 658/4.

Ještě předtím, než skutečně dám slovo navrhovatelce nebo zpravodajce, požádám pana předsedu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslance Krákoru a pana kolegu Janečka, aby neobtěžovali paní ministryni Emmerovou a začali se věnovat projednávanému bodu číslo 47. Nevím, jestli mě pan kolega Janeček neslyšel… Zároveň požádám Sněmovnu o klid. Věřím, že všichni ti, kteří se ještě nesoustředili na projednávaný bod, ukončí své diskuse. Věřím, že už všichni, kteří měli jiné zájmy než projednávaný bod 47, se posadí na svá místa. Věřím, že i klub ODS opustí místo kolem pana předsedy výboru pro obranu a bezpečnost a začne se věnovat bodu 47. Věřím, že je jistě zajímavé to, co si pan kolega Říman a Benda prohlížejí. Věřím, že i předseda zahraničního výboru zaujme místo ve své lavici a nebude zdržovat pana místopředsedu vlády Škromacha. Věřím, že už tuto hladinu hluku bude zástupkyně navrhovatelů schopna překřičet.

Budeme projednávat bod 47. Otevírám rozpravu ve třetím čtení a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. Hlásí se paní zpravodajka poslankyně Jitka Vojtilová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Děkuji za slovo. Doufám, že mě bude slyšet. Chtěla bych jenom přednést upřesňující věci od legislativy.

Chtěla bych požádat všechny příjemce tisků, aby si opravili lomítko u tisku pozměňovacích návrhů k návrhu zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, z 658/3 na 658/4. Nedopatřením totiž došlo k situaci, kdy číslem se stejným lomítkem, to je 658/3, byl označen také tisk obsahující usnesení stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti číslo 10 ze dne 21. září 2004.

Dále bych chtěla uvést poznámku. Pozměňovací návrhy, které usnesením číslo 10 přijala stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti, nebyly zapracovány do tisku pozměňovacích návrhů k návrhu zákona. Sněmovní tisk číslo 658/3 s usnesením komise byl totiž rozdán ve stejný den jako sněmovní tisk pozměňovacích návrhů, a to až dne 24. září 2004, tedy dva dny po ukončení druhého čtení návrhu zákona dne 22. září 2004. Pokud by tedy byly pozměňovací návrhy uvedené v tisku 658/3 zapracovány do nově označeného tisku 658/4, bylo by ve třetím čtení hlasováno o pozměňovacích návrzích, ke kterým se Sněmovna neměla možnost ve druhém čtení vyjádřit, ať už pozměňovacími, popřípadě jinými návrhy.

Pro úplnost uvádím, že stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti ve svém usnesení číslo 10 ze dne 21. září 2004 přijala k návrhu zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, pozměňovací návrhy, které jsou totožné s pozměňovacími návrhy přijatými výborem pro sociální politiku a zdravotnictví obsaženými v jeho usnesení číslo 166 ze dne 9. září 2004, které je uvedeno v tisku pozměňovacích návrhů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce, která vysvětlila, proč jsme měli původně označený dvakrát tisk 658/3. Věřím, že všichni mají správný tisk.

Hlásí se paní navrhovatelka poslankyně Hana Orgoníková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, to, co zde přednesla paní poslankyně Vojtilová, je pravdou a my jsme se poradili jako předkladatelé tohoto návrhu zákona, aby podle § 95 odstavec 2 jednacího řádu bylo opakováno druhé čtení. Čili podávám návrh podle výše uvedeného § 95 odstavec 2 jednacího řádu, aby se opakovalo druhé čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili máme návrh na opakování druhého čtení. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy ve třetím čtení. Rozpravu končím. Protože je návrh na opakování druhého čtení, nebudeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, ale nejdříve rozhodneme o tomto procedurálním návrhu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 41 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 41 z přítomných 191 pro 103, proti 3. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP