(9.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Rozhodli jsme, že bod 47, návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon 117 z roku 1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, podle tisku 658, se vrátil do druhého čtení. Končím bod číslo 47.

 

Podle schválené změny pořadí projednávaných bodů nyní přikročíme k bodu číslo 57, kterým je bod

 

57.
Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 564/ - třetí čtení

 

Žádám, aby u stolku zpravodajů zaujal místo místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer a zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Vlasta Parkanová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 564/3.

Zároveň otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli má někdo zájem vystoupit v rozpravě ve třetím čtení z místa. Není tomu tak, nikdo se nehlásí, a proto rozpravu končím.

Závěrečné slovo pana navrhovatele. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych na závěr legislativního procesu, resp. té jeho části v Poslanecké sněmovně, jen stručně připomněl, co je předmětem navrhované úpravy.

Novela trestního zákona reaguje na stále rostoucí počet útoků vůči osobám, které zasahují v krizových situacích, při nichž je v přímém ohrožení život, zdraví a majetek občanů, a reaguje tedy na útoky , které dosud podle mého přesvědčení, a věřím, že podle většinového přesvědčení členů Poslanecké sněmovny, není možné adekvátně postihovat. Návrh přináší tedy způsob řešení, které by na jedné straně přineslo přiměřený stupeň právní ochrany osobám, vůči kterým je takto útočeno, a současně by mělo znamenat tvrdší postih pachatelů tohoto zavrženíhodného jednání.

Jako konstrukce byla zvolena úprava stávajícího znění § 34 trestního zákona, tedy paragrafu, který upravuje přitěžující okolnosti, ke kterým by soud měl přihlédnout, a bude muset přihlédnout, při výměře trestu. Jsem přesvědčen, že toto řešení je lepší než řešení, po kterých se mnohdy v minulosti volalo, tedy rozšiřování okruhů tzv. veřejných činitelů i o záchranáře a další skupiny osob, neboť umožňuje přesnou individualizaci, a současně také novela, tak jak je formulována, není novelou profesní, která by zvyšovala stupeň právní ochrany pouze určité skupině profesionálů, ale je novelou "občanskou", která umožňuje ochraňovat každého z nás, každého občana, který přispěchá k někomu jinému, který se ocitne v nouzi a při poskytování pomoci je někým druhým napaden.

Chtěl bych poděkovat členům ústavněprávního výboru, se kterými jsme dlouze tuto novelu projednávali, neboť je to sice novela na první pohled drobná, nicméně významná, a i drobné zásahy do tak zásadního kodexu, jako je trestní zákon, mohou vyvolat nežádoucí efekty, a proto je důležitá velká obezřetnost. Jsem rád, že tento návrh v ústavněprávním výboru nakonec uspěl. Akceptuji pozměňovací návrhy, které ústavněprávní výbor v rámci projednávání tohoto návrhu přijal. Vás prosím o podporu tohoto návrhu, neboť je to návrh podle mého hlubokého přesvědčení prospěšný, který si zaslouží tedy nejen záchranáři, ale každý, kdo projeví takový vysoký stupeň morálně volních vlastností, že přichází druhému v nouzi na pomoc. Děkuji vám za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu navrhovateli. Nyní žádám paní zpravodajku, aby uvedla hlasování.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové. Pozměňovací návrhy máte uvedeny v tisku 564/3. V podrobné rozpravě na plénu nebyly podány žádné. Hlasovat se tedy bude o pozměňovacích návrzích, které jsou uvedeny v tisku pod bodem A1 až A3 a jsou to pozměňovací návrhy z usnesení ústavněprávního výboru. Pokud nebude vůle některého z vás taková, aby se hlasovalo odděleně o některém z bodů, můžeme hlasovat A1 až A3 dohromady a potom můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo výhradu proti návrhu, který předložila zpravodajka, že bychom hlasovali ty tři pozměňovací návrhy v jednom celku? Nikdo nic nenamítá, čili považuji tento postup za schválený, protože jde o jednoduché hlasování. Všechny vás odhlásím a žádám vás o novou registraci.

 

O návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 42, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 175 pro 118, proti 39. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, můžeme hlasovat o návrhu jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 564, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 43 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 182 pro 108, proti 41. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 57. Děkuji panu navrhovateli, děkuji paní zpravodajce a budeme pokračovat.

 

Pokračovat budeme bodem číslo 48 a tím je

 

48.
Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy
/sněmovní tisk 626/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo ministr zemědělství pan Jaroslav Palas a zpravodaj zemědělského výboru poslanec Petr Zgarba. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 626/2.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádné písemné přihlášky. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikdo, proto rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Nemá pan ministr ani pan zpravodaj.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Dovolte mi, kolegyně a kolegové, abych vás jen krátce seznámil se stavem z druhého čtení. Existuje pouze jeden pozměňovací návrh, a to ze zemědělského výboru. Ve druhém čtení nebyl podán žádný, tudíž návrh procedury by byl hlasování o usnesení zemědělského výboru a pak závěrečné hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Má někdo výhradu k postupu, který navrhl pan zpravodaj? Není tomu tak, můžeme tedy hlasovat jedním hlasováním o všech pozměňovacích návrzích zemědělského výboru, které jsou předloženy v tisku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP