(9.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Ptám se pana ministra, jestli souhlasí s pozměňovacími návrhy. (Ano.) Pan zpravodaj? (Ano.) Ano.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 44 z přítomných 187 pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím bylo hlasováno o všech návrzích a můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, podle sněmovního tisku 626, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 189 pro 186, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím bod číslo 48.

 

Pokračovat budeme bodem

 

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci
při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.
/sněmovní tisk 645/ - třetí čtení

 

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo ministr financí Bohuslav Sobotka a zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Jan Mládek. Pozměňovací návrh k tomuto tisku nebyly předneseny.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli má někdo zájem vystoupit z místa. Není tomu tak. Rozpravu končím, protože se do ní nikdo nehlásí.

Je zájem o závěrečné slovo? Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také nemá zájem.

Protože nebyly předneseny pozměňovací návrhy, přednesu okamžitě návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb., podle sněmovního tisku 645."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 190 bylo pro 184, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím bod 49.

 

Dalším bodem je

 

50.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu
na úhradu části ztráty České konsolidační agentury,
vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003
/sněmovní tisk 678/ - třetí čtení

 

Pan ministr Sobotka je na místě u stolku zpravodajů. Žádám pana zpravodaje rozpočtového výboru poslance Kocourka, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů. Všichni jste obdrželi sněmovní tisk 678/2, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrh.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se do rozpravy hlásí. Nikdo se nehlásí, proto rozpravu končím.

Má zájem o závěrečné slovo pan ministr? Je tomu tak. Prosím, pan ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně a poslanci, ve svém závěrečném vystoupení bych chtěl podpořit pozměňující návrh, který je součástí usnesení rozpočtového výboru. Tento návrh koresponduje s rozpočtovou realitou roku 2004. Chtěl bych informovat Poslaneckou sněmovnu, že zbylá část úhrady ztráty konsolidační agentury, jak byla rozpočtována pro rok 2004 ve schváleném zákonu o státním rozpočtu na rok 2004, bude zrealizována následovně ve dvou tranších. První tranše je ve výši 5 miliard korun, již byla konsolidační agentuře poukázána, a to ke konci měsíce října. Druhá tranše ve výši 5,8 miliardy korun bude poukázána České konsolidační agentuře do 30. listopadu letošního roku.

Návrh zákona, pokud bude schválen ve znění usnesení rozpočtového výboru, bude zcela odpovídat rozpočtové realitě a predikované ztrátě České konsolidační agentury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním se k němu vyjádřil.

Konstatuji, že v obecné rozpravě ve druhém čtení dne 21. září pan zpravodaj podal návrh na zamítnutí návrhu zákona. O tomto návrhu musíme hlasovat ještě předtím, než budeme rozhodovat o případném pozměňovacím návrhu, a to podle novely zákona o jednacím řádu. Je to tak, pane zpravodaji? Pan zpravodaj souhlasí.

Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci.

 

O návrhu na zamítnutí zákona budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 47, které jsem právě zahájil. Kdo je pro zamítnutí návrhu zákona? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 187 pro 93, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Kocourek: Tímto pozměňovacím návrhem je usnesení rozpočtového výboru číslo 400, které bylo součástí tisku 678/1. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zpravodaj doporučuje, pan ministr se vyjádřil ve svém závěrečném slově, také doporučuje.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 48. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 48 z přítomných 190 pro 159, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003, podle sněmovního tisku 678, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 190 pro 99, proti 89. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP