(10.00 hodin)
(pokračuje Janeček)

Osobně v tom nic jiného nevidím. Pan zpravodaj má pravdu. Pokud budou chtít, tak to samozřejmě nic závazného není. Lze to lehce obejít.

Proto říkám, že pro mě to je politickým vzkazem našim kolegům na krajských zastupitelstvech, aby se v této oblasti chovali velmi, velmi zodpovědně. Tím netvrdím, že akciová společnost musí být nutně něco zlého. Jak jsem říkal v minulém slově, známe nemocnice, které jsou příspěvkovými organizacemi, které hospodaří velmi dobře. Známe akciovky, které budou mít zcela jistě problémy. Problém, který řeší tato Sněmovna, a řeší ho už řadu volebních období, je to, že žádná z vlád, a podtrhl bych slovíčko vláda, nepředložila zákon o neziskových organizacích. Vím, že zde vznikla poslanecká iniciativa. Znovu podtrhuji, že bych byl rád, kdyby to byla vláda, protože bych se nerad dočkal osudu poslaneckého návrhu kampeliček, který také byl poslaneckou iniciativou, a pak se tam ukázaly velmi nebezpečené mezery.

Znovu opakuji. Pro mě je tento návrh pouze sdělením názoru, že bychom měli s tímto postupem, tj. převáděním na akciové společnosti, nakládat velmi obezřetně a se vší zodpovědností.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní ministryně Emmerová se hlásí do rozpravy. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení přítomní, musím tady v podstatě zopakovat to, co jsem již tady v diskusi k tomuto návrhu říkala při druhém čtení. Chtěla bych vám sdělit, že ani tak nejde o to, jestli to bude akciová společnost, anebo původní příspěvková organizace, ale jde o to, že v současné době nazrála doba, kdy je potřeba ustanovit a nebo sestavit síť zdravotnických zařízení tak, aby zdravotní péče byla dostupná, rovnocenná, kvalitní. Jestliže budeme muset pracovat v tomto duchu s nemocnicemi, které budou akciovými společnostmi, které nejsou povinny zachovávat stanovený sortiment oborů, potom se stane, že taková nemocnice nebude moci být opěrným bodem v síti. Dostupnost se okamžitě změní, jakmile se změní i sortiment oborů. To je hlavní důvod, proč vlastně bychom nechtěli, aby docházelo k dalším převodům.

Možná že někdo řekne, vždyť to už vlastně bylo začato v loňském roce a nic se neobjevovalo, a teď se z toho dělá předvolební rétorika. Není to pravda. Tyto věci posunula takzvaná koncepce středočeského zdravotnictví, kde jsou vytipovány z pozice kraje, ačkoliv pro to není žádná opora v zákoně, čtyři nemocnice a ostatní určené k privatizaci.

To narušuje další zámysl, který budu uvádět ve své koncepci, to znamená stanovení tzv. zdravotně-sociálního lůžka v nemocnicích, kde po restrukturalizaci vybudou lůžka, anebo v těch nemocnicích, které by třeba měly být takzvaně rušeny. Nechci žádnou nemocnici rušit a chci, aby právě tato zdravotně-sociální lůžka byla v ostatních nemocnicích. Jde tady totiž o to, že medicína se snaží prodlužovat lidský věk a daří se jí to. Ale je potřeba zajistit také prodlužování kvalitního života a to můžeme jedině za okolností, že se o seniory dokážeme postarat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni zdravotnictví Miladě Emmerové. O slovo se přihlásil zpravodaj pan poslanec Patera. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená paní ministryně, vážení kolegové, všimněte si jedné velice podstatné věci. Projednáváme zákon o snižování hluku v životním prostředí a víceméně o tomto zákonu, si dovolím říci, ví většina této Sněmovny velice málo, ale všichni, celá republika ví o privatizaci nemocnic.

Myslím si, že naprosto přirozený postup vlády by byl ten, aby připravila koncepci základní zdravotní sítě v České republice, aby připravila zákon o neziskových organizacích, který bude ušit na míru zdravotnickým zařízením, a nezneužívala takovéhoto zákona k prosazení svých zájmů.

Musím říci, že zřejmě na vás budu působit trochu naivně, ale domníval jsem se, že zákonodárce by neměl postupovat úmyslně protiústavně. Všichni cítíme, že tato záležitost protiústavní je, a přesto je tady nějaká neviditelná síla, která nás žene k tomu, abychom to prosadili. Potom pouze vznáším veliký otazník, zdali osoby, které budou konat záměrně protiústavně, zdali z toho potom vyvodí svoji osobní odpovědnost a případně odstoupí z funkce.

Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Přihlášen je řádně pan kolega Opálka. Poté předseda klubu ODS Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, chtěl bych říci, že nejsem příznivcem toho, aby se do jiného zákona roubovaly problémy zcela jiného zákona. Ale na druhé straně musím říci, že tento problém řešíme třicet minut po dvanácté, že problém nastal při vzniku krajů, pak při převodu a předtím nebyla vybudována síť, o které zde mluvila paní ministryně.

Jsem si vědom i problému ústavnosti a majetkových problémů, které vznikají, ale na druhé straně chci podtrhnout to, co zde říkal kolega Janeček. Nejde jenom o paragraf zákona, ale jde i o signál. Těžko se bude budovat síť, když řada nemocnic bude již privátních, a ona dneska v podstatě už i je. Bylo by třeba, aby tento proces byl pozastaven, aby, žel třicet minut po dvanácté, byla projednána koncepce, a pak s chladnou hlavou a rozvahou se řešilo, co bude dál.

Z tohoto důvodu i náš klub tento pozměňovací návrh podpoří. Věřím, že to bude signálem i pro krajská zastupitelstva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Opálkovi. Slova se ujme předseda klubu ODS pan poslanec Vlastimil Tlustý. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi předtím, než proběhle velmi významné hlasování s obrovskou symbolickou hodnotou, abych upozornil na několik okolností.

Za prvé bych chtěl připomenout, že reforma českého zdravotnictví po roce 1990 byla založena na myšlence, že soukromé zařízení, soukromý subjekt, poskytuje kvalitnější služby pacientům než zařízení státní. Že tato myšlenka byla pravdivá, se plně prokázalo a stačí se obrátit na pacienty. Koneckonců i na vás, dámy a pánové, kteří chcete tuto myšlenku dnes popřít, kteří svými návštěvami právě v soukromých zařízeních potvrzujete, že je pravda i ve zdravotnictví, že soukromé zařízení motivované poskytuje pacientovi právě v rámci a v zájmu této motivace kvalitnější zdravotní péči, kvalitnější službu než zařízení státní. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Nepokoušejte se, dámy a pánové, mást veřejnost a naznačovat, že privátní subjekt znamená placenou službu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP