(Jednání pokračovalo v 14.03 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovolte mi, abych zahájila odpolední část našeho dnešního jednání, upozornila vás na to, že budeme nyní projednávat zákony v prvém čtení, a začneme schváleným bodem pořadu schůze číslo 11, následovat budou body 13, 14, 15 atd. podle pořadu, tak jak jsme si jej schválili.

Úvodem ještě jsem teď dostala na stůl jednu omluvu z dnešního jednání. Z jednacího dne 3. listopadu odpoledne se omlouvá pan ministr spravedlnosti Pavel Němec. Důvod není uveden, nicméně omluvu jsem teď dostala, tak vám ji zde předkládám.

Dovolte mi, abych tedy zahájila projednávání bodu číslo 11. Požádám vás ovšem nejprve, abychom se soustředili na to, že už začalo pracovní odpoledne.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého
a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev
a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 1/2004 Sb.
/sněmovní tisk 728/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hezké odpoledne. Dovolte, abych velice krátce odůvodnil vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání a o změnách zákonů s tím souvisejících.

Navrhovaná změna spočívá v tom, že definice malých a středních podnikatelů, tak jak je uvedena v § 2 současného zákona, se nahrazuje odkazem na nařízení Komise číslo 70/2001 Sb., novelizované nařízením Komise číslo 364/2004 z 25. února 2004. V podstatě jde o to, že se mění definice pro malé a střední podnikání, resp. harmonizuje se v českém právním řádu tato definice s pravidly v EU. Jedná se o technickou novelu, která je nutná k dosažení slučitelnosti s právem Evropského společenství. Nenastaly žádné věcné změny zákona, a vláda tedy navrhla postup podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tedy schválení návrhu již v prvním čtení.

Vzhledem k tomu, že se jedná opravdu o technickou novelu, dovoluji si vás, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře, a prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj pro prvé čtení. Zpravodajem je pan poslanec Jaroslav Plachý, který má nyní slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, po vstupu České republiky do Evropské unie právní akty Evropských společenství, které mají formu nařízení, jsou přímo účinné. Transpozici definice malých a středních podniků je proto třeba ze zákona vypustit a nahradit ji pouze odkazem na příslušné nařízení Komise číslo 70 z roku 2001. Z tohoto důvodu doporučuji Sněmovně, aby tuto technickou, dovolím si ji označit jako mikronovelu, projednala podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny a sladila tak znění zákona s faktickým stavem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za toto úvodní slovo, pane zpravodaji. Otevírám nyní obecnou rozpravu. Oznamuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a proto se vás ptám, zda se do této rozpravy někdo hlásí z místa. Žádnou takovou přihlášku nevidím, a proto obecnou rozpravu končím. Spíše formálně se zeptám, zda ještě chtějí promluvit buďto pan ministr, nebo pan zpravodaj, ale myslím, že závěrečné slovo za situace, kdy se žádná rozprava nekonala, asi nebude nutné.

Já ještě přivolám naše kolegy. Můžeme tedy rozhodnout, zda v jednání budeme pokračovat tak, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvém čtení, tak jak navrhl pan ministr a jak doporučil pan zpravodaj k tomuto návrhu zákona.

Ještě chvilinku počkám, ale myslím, že brzy budeme moci přistoupit k hlasování. Vás, kteří nejste zaregistrováni, prosím, abyste tak učinili.

Než k hlasování dojde, přednesu návrh usnesení, o němž budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 728 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 53, které jsem zahájila. Táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 53 z přítomných 140 se pro vyslovilo 128, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Návrh usnesení tedy byl schválen. Proto mohu zahájit podrobnou rozpravu. Opět oznamuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a proto se ptám, zda se do ní někdo hlásí. Nevidím ani přihlášku z místa, proto končím i podrobnou rozpravu. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 1/2004 Sb., podle sněmovního tisku 728."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 54 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 54 z přítomných 148 pro bylo 141, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Končím tím projednávání bodu číslo 11.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP