(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené kolegyně a kolegové, uplynula pauza pro jednání klubu Unie svobody. Já si tedy myslím, že můžeme pokračovat v našem jednání.

O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL poslanec Jaromír Talíř. Prosím, máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, vážená vládo, já podle stejného paragrafu jednacího řádu vznáším námitku jménem dvou poslaneckých klubů - klubu KDU-ČSL a Unie svobody - proti vyčlenění jiného času pro hlasování ve třetím čtení, než předpokládá náš jednací řád.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, tuto námitku musíme respektovat, a proto budeme pokračovat v projednávání prvních čtení.

 

Zahajuji tedy projednávání bodu

 

13.
Návrh poslance Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 755/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Nejprve prosím o klid v jednací síni.

Upozorňuji všechny kolegy, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 755/1.

Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Tomáš Kvapil a předložený návrh uvedl. Nejprve ale ještě jednou žádám o klid tak, aby mohl pan poslanec řádným způsobem uvést zákon, který předkládá. Děkuji vám.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů, byl naposledy novelizován zákonem č. 19 z letošního roku. Při jeho projednávání v Poslanecké sněmovně jsem podal pozměňovací návrh, který umožňuje snížit nutnou výši investice na 150 mil. Kč pro regiony s mírou nezaměstnanosti o 25 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice. Při přepisu stenozáznamu však došlo k chybě a nebyla uvedena čárka mezi výčtem velikostních kategorií regionů, na které se má toto snížení vztahovat. Pozměňovací návrh byl schválen i s touto chybou, projednán Senátem, podepsán prezidentem, a podle stanoviska legislativního odboru je možné chybu odstranit pouze přímou novelou zákona.

Chybějící čárka má za následek, že sníženou nutnou výši investice je možné uplatnit pouze v okresech, které mají vyšší nezaměstnanost jako celek, ale ne v regionech, kterými jsou správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. V mnoha případech jsou však v rámci jednoho okresu rozdíly v nezaměstnanosti natolik diferenciované, že uvedená chyba omezuje hledání vhodných investorů právě v těch oblastech, kde to je nejvíce potřeba. Proto mi nezbylo nic jiného, než skutečně tuto čárku navrhnout na doplnění formou přímé novely zákona o investičních pobídkách.

Obracím se tedy na vás a žádám vás o podporu tohoto návrhu. Současně navrhuji, aby byl tento zákon projednán podle § 90. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Antonín Sýkora. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, ve zdůvodnění poslaneckého návrhu na změnu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., jsme v důvodové zprávě vyslechli, proč se tento zákon mění. Vzhledem k tomu, že vláda doporučila na svém jednání dne 25. srpna 2004 přijetí tohoto zákona v souladu s § 90 odst. 2 jednacího řádu, doporučuji Poslanecké sněmovně, aby tento zákon byl přijat v prvém čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, a proto se ptám, jestli se někdo hlásí z místa. Pan poslanec Oldřich Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové, v této fázi rozumím předkladateli, který chce spíše technicky a věcně provést úpravu stávajícího platného znění zákona o investičních pobídkách, aby byl srozumitelný a funkční. Potud se určitě shodneme na tomto kroku.

To, co jsem chtěl avizovat nebo říci, je, že dlouhodobě se snažím Sněmovnu i vládu přesvědčit, aby již odstoupila od investičních pobídek takto definovaných, aby skutečně přistoupila k tomu, že je mnohem lepší jít daňovou reformou, vytvořit vhodné podnikatelské prostředí, zjednodušit daně, zjednodušit účetnictví, zvýšit tím pádem, možná pro někoho paradoxně, příspěvky nebo odvod daně do státního rozpočtu, protože všichni se asi shodneme na tom, že např. prolomení motivační hranice 20% daně z příjmu právnických osob by bylo velmi užitečné. Dokonce je zřejmé, že okolní státy tuto cestu nastoupily, touto cestou se vydávají, a my zůstáváme stále pozadu.

Nejsem také nějakým zastáncem toho, že bychom měli zrušit něco, čemu já říkám bonus nebo určitý motivační prvek pro investory, kteří do dobře fungujícího prostředí chtějí přinést technologie, které mají velmi vysokou přidanou hodnotu, které s sebou nesou např. i výzkum, které dávají šanci našim výzkumným ústavům, našim vysokým školám, našim pracovníkům na vysoké technologické úrovni vytvářet takové výrobky a takové technologie, které by se mohly stát jistým myšlenkovým a technologickým trustem a byly umístěny v České republice. To bych si samozřejmě přál. Ale opravdu dávám stále na misku vah tu myšlenku, jestli skutečně nenastal již čas odstoupit od investičních pobídek a i od snižování jejího prahu dostupnosti, protože se tím logicky zvyšuje administrativa, to je zjevné, a za druhé samozřejmě stát tím pro vybrané subjekty říká, že u nich odstoupí od daně nebo jim pomůže nějakou jinou formou; buď odstoupí od daně, nebo dokonce jim nějaké prostředky ještě poskytne, ať už je to na zaměstnanost, ať už je to na rekvalifikaci, ať už je to zasíťování pozemků atd.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP