(14.50 hodin)
(pokračuje Němcová)

Končím rozpravu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Můžeme přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 55. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 55 z přítomných 163 pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Druhým návrhem, o němž budeme hlasovat, je zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 10 dní.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 56 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 166 poslanců pro 115, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání hospodářskému výboru a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 10 dní. Končím první čtení projednávání tisku 755, bodu č. 13.

 

Zahajuji další bod schváleného pořadu schůze. Tímto bodem je

 

14.
Návrh poslance Františka Beneše na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
/sněmovní tisk 758/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Je navrženo projednávání podle § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Zároveň upozorňuji, že přílohou k tomuto tisku jsem obdržela veto klubu ČSSD na projednávání. Tolik úvodní informace. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 758/1.

Prosím, aby se slova ujal pan poslanec František Beneš a předložený návrh uvedl.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, milí kolegové, byl jsem trochu zaskočen tím, co jsem slyšel z úst paní místopředsedkyně o podaném vetu. Doufám, že veto obsahuje 50 podpisů, že to není jen podpis jednoho klubu, protože to by pak nestačilo.

Dovolte mi, abych přednesl velmi stručnou zprávu k velmi stručnému návrhu novely zákona. Je možné konstatovat, že záměr zákonodárců při přijímání zákona č. 406/2000 Sb., kterým bylo zvýšit hospodárnost v užívání energií, je naplňován. Za rozhodující faktor lze považovat zvyšující se ceny energií, a tím zcela přirozenou snahu odběratelů ušetřit. Předložená novela proto vychází ze zkušeností, které získali odběratelé tepla, majitelé bytů a bytových domů i nájemníci při omezování jeho spotřeby a při aplikaci různých způsobů regulace.

V mnoha případech se ukazuje, že aktuální situaci konkrétního domu vyhovuje mnohem lépe některý jiný způsob regulace než předpokládaná regulace pomocí automatických regulačních ventilů s termostatickými hlavicemi. Ty nejsou plně využity např. v místnostech obrácených k severu, kde nedochází k tepelnému zisku při osvětlení sluncem, jsou také přirozeně poruchové a někdy působí přímo proti jiným typům regulace, nebo jsou vyřazeny např. změnou teploty o topné vody v závislosti na venkovní teplotě a denní době při obvyklém teplotním útlumu v noci. Navrhuje se proto, aby podobně jako u pravidel pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody mohli nájemníci bytů nebo vlastníci jednotek v případě kvalifikované dvoutřetinové většiny zvolit odlišnou metodu i u regulace ústředního vytápění. Nebude při tom třeba nijak měnit jiné části zákona ani prováděcí vyhlášku Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2002 Sb.

S ohledem na skutečnost, že podle dosavadní právní úpravy mají být termostatické ventily osazeny do konce roku 2004, bude vhodné vytvořit prostor pro rozhodnutí o nejvhodnější formě regulace prodloužením lhůty ke splnění této povinnosti o dva roky.

Oblast, které se návrh týká, není upravena mezinárodními smlouvami a je ve výhradní kompetenci právního pořádku České republiky. Navrhovaná změna zákona nevyvolá žádné nároky na státní rozpočet nebo veřejné rozpočty, nebude mít dopady na životní prostředí, nehrozí ani plýtvání energií, protože přirozená regulace daná cenou se už vžila. Návrh respektuje plně stanovené limitní nepřekročitelné hodnoty při odběru energie.

Protože jsem původně navrhoval, aby zákon byl projednáván v souladu s § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, aby mohl vstoupit v platnost ještě letos, protože musí být uveřejněn ve Sbírce zákonů, žádám, abyste vyslechli v další části rozpravy některé návrhy, které by to přes ono veto umožnily.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní zpravodaje pro první čtení, pana poslance Tomáše Teplíka.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já nehodlám v tuto chvíli suplovat roli předkladatele tohoto návrhu. Myslím, že zde velice precizně shrnul důvody, pro které tento svůj návrh předložil. Já jako zpravodaj se s těmito důvody ztotožňuji. Myslím si, že dosavadní fungování, nebo lépe řečeno to, s čím se počítalo, že bude fungovat, je ukázkou, že je sice velice vhodné a velice správné zákonem určit cílový stav, ale v mnoha případech již není vhodné přikazovat, jakým způsobem se k cílovému stavu dostat.

Proto já budu podporovat jako zpravodaj propuštění tohoto návrhu do dalšího projednávání. Nezazní-li návrh na přikázání k projednání tohoto návrhu do hospodářského výboru, avizuji, že ho předložím.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan kolega Snítilý. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych v obecné rozpravě přednesl dva návrhy. Jeden návrh je na přikázání této materie výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. A druhý návrh je, aby lhůta k projednání byla zkrácena na deset dní. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nikdo další se nehlásí, ani pan zpravodaj ne, takže mohu v tuto chvíli rozpravu ukončit. - Promiňte mi, přehlédla jsem, že se hlásil pan kolega Patera do obecné rozpravy. Doufám, že přijmete s pochopením, že jsem přehlédla, že se pan kolega ještě hlásí do rozpravy, a že mu umožníme, aby vystoupil. (Velký hluk v sále, protestní hlasy.) Pokud ne, poprosím některého z pánů ministrů, aby otevřel rozpravu. Pomůže někdo z ministrů panu poslanci Paterovi? (K mikrofonu přichází ministr Škromach. Poslanci na pravé straně sálu tleskají.)

Děkuji vám, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dobrý den.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobrý den, pane ministře, a děkujeme vám. Prosím, aby se ujal slova pan kolega Patera.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, pane ministře, děkuji. Já bych vás chtěl seznámit s korespondencí, která se odehrála s Ministerstvem průmyslu a obchodu, a následně i s informacemi, které pocházejí od občanů, o které se tady velice často opíráme, a velice často se dovoláváme toho, co oni říkají.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP