(15.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Čili přirozeně nevylučuji, že v budoucnu přistoupíme k tomu, abychom opět financovali veřejný dluh kombinací emisí v domácí měně a kombinací emisí v zahraniční měně. Vždy to bude v rámci emisního kalendáře, vždy to bude v rámci těch objemů emisí, které avizujeme v rámci těch čtvrtletních limitů emisního kalendáře pro vydávání státních dluhopisů. Domnívám se, že nelze v tuto chvíli hovořit o konkrétních podrobnostech a nelze zmiňovat konkrétní objemy ani konkrétní data, ve kterých Česká republika bude podnikat kroky k těmto emisím. Ale znovu opakuji, Ministerstvo financí je připraveno k debatě na úrovni rozpočtového výboru.

Pokud jde o otázku zajišťování správy státního dluhu, to je věcí příslušného oddělení Ministerstva financí, čili tím, kdo je odpovědný, tak je příslušné oddělení Ministerstva financí, s tím, že my v tuto chvíli v rámci twinningového projektu, který máme s Francií, resp. s francouzským ministerstvem financí, připravujeme technické posílení této části Ministerstva financí tak, abychom modernizovali technické vybavení a infrastrukturu, na které probíhá správa státního dluhu, abychom zlepšili tu situaci oproti stávajícímu stavu, a já předpokládám, že během roku dvou, poté kdy tento projekt bude dokončen, je zde možnost získat finanční prostředky ze zdrojů EU na dobudování této infrastruktury, tak by ta situace měla být přece jenom o něco lepší, než je v tuto chvíli dnes.

Přirozeně jsou zde i jiné možnosti, je zde možné uvažovat i o jiné struktuře správy státního dluhu, například externě mimo Ministerstvo financí, ale v tuto chvíli musím říci, že není žádné rozhodnutí ani žádná schválená strategie, která by s něčím takovým počítala. Vím ovšem o zemích v EU, které se pokusily určitým způsobem externalizovat tu správu státního dluhu mimo vlastní těleso příslušných ministerstev financí, a myslím si, že je možné takovéto příklady studovat, ale chtěl bych znovu zopakovat, že v tuto chvíli není žádné rozhodnutí o tom, že bychom připravovali organizační změnu podobného charakteru.

Tolik tedy velmi stručně k těm otázkám, které zazněly v rámci obecné rozpravy, a chtěl bych tady zopakovat svůj návrh na zkrácení lhůty k projednávání o třicet dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Se závěrečným slovem nyní vystoupí zpravodaj k tomuto tisku pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Já ve svém závěrečném slově budu stručný. Já bych chtěl docela poděkovat panu ministrovi, že akceptoval připomínku, kterou jsem vznesl na čísla emisí, která by měla být přímo uvedena v zákoně, stejně jako doplnění důvodové zprávy o názvy dluhopisových programů, kterých se tyto refinancované emise týkají. Stejně kvituji i jeho slova o tom, že bude odstraněna chyba na webových stránkách Ministerstva financí.

Co se týká té obecné strategie, já myslím, že pan ministr by neměl až tak moc čekat na žádost z rozpočtového výboru, ale iniciativně s touto věcí přijít, protože vždy při projednávání těchto refinancujících programů se přeme o stejné téma, a myslím, že pokud bude aspoň rozpočtový výbor o těchto věcech podrobněji informován, může být průběh projednávání mnohem hladší.

Nicméně bych chtěl říci, že i tak na svých návrzích, které jsem přednesl v obecné rozpravě, trvám, a to spíše z preventivních důvodů, aby Ministerstvo financí a vláda více vnímaly náladu v Poslanecké sněmovně, případně v rozpočtovém výboru, to, co nás zajímá, a hlavně si dávaly pozor, aby se neopakovaly chyby, které zde nejsou poprvé.

Pokud se mám vyjádřit k dalšímu postupu, paní místopředsedkyně - zazněl zde procedurální návrh na vrácení návrhu zákona předkladateli k přepracování, a pokud nebude tento návrh Sněmovnou přijat, potom bychom hlasovali o procedurálním návrhu na zamítnutí. Poté bych navrhl zkrácení lhůty o třicet dnů, pokud nebudou první dva návrhy přijaty.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Já jsem mezitím svolávala naše kolegy a domnívám se, že můžeme přistoupit k hlasování o návrzích, tak jak je zmínil pan zpravodaj.

 

To znamená, nejprve budeme hlasovat o návrhu na vrácení - předložení tohoto návrhu navrhovateli k dopracování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 60 a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 60, z přítomných 168 pro 72, proti 79. Tento návrh nebyl přijat.

 

Můžeme tedy pokračovat druhým návrhem. Tím návrhem byl návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 61, které jsem zahájila, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 61, z přítomných 169 pro 73, proti 85. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 62 a ptám se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 62, z přítomných 171 pro 161, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výboru o třicet dnů. O tomto návrhu… Ale ještě registruji návrh na odhlášení, takže vás prosím, abyste se znovu zaregistrovali, a budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání o třicet dnů.

 

Hlasovat budeme v hlasování s pořadovým číslem 63, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 63, z přítomných 159 pro 81, proti 54. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru a lhůta pro jeho projednání ve výboru byla zkrácena o třicet dnů. Končím projednávání bodu 15 sněmovního tisku 782 v prvém čtení.

 

Můžeme pokračovat dalším bodem. Tímto bodem je bod číslo

 

16.
Návrh poslanců Viléma Holáně, Josefa Janečka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 730/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Je navrženo, abychom se řídili paragrafem 90 odst. 2. Upozorňuji, že jsem obdržela ve stanovené lhůtě veto s 54 podpisy poslanců poslaneckého klubu ČSSD.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 730/1.

Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Vilém Holáň. Prosím, pane poslanče. Ještě předtím se pokusím přesvědčit naše kolegy, aby ztišili své hlasy a naslouchali vám. Prosím.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně. Připomínám, že podobný návrh zákona, který nyní předkládáme, jsme zde projednávali na jaře letošního roku. Pracovně se mu tehdy říkalo zákon o urychlení adopcí. Nemusíme proto opakovat vše, co bylo tehdy při projednávání návrhu řečeno. Proto jen připomínám, že cílem tehdejšího i dnešního návrhu je učinit maximum pro to, aby se co nejvíce opuštěných dětí dostalo co nejrychleji z ústavů do náhradních rodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP