(17.20 hodin)
(pokračuje Páralová)

Jak ministr Volák, tak ministr Špidla byli mistry v zasklívání problémů a ministr Škromach bohužel v zasklívání těchto problémů velice úspěšně pokračuje. Neboli žádný z těchto tří ministrů nevěnoval patřičnou pozornost desítkám, stovkám, tisícům žádostí občanů o nastolení spravedlnosti. Dopisy, které odcházejí z ministerstva a z České správy sociálního zabezpečení směrem k občanům, jsou hrůzně asociální a dělají z lidí s prominutím nesvéprávné bytosti.

Příkladem je i řešení kauzy rozdílných důchodů horníků. Místo aby pan ministr pověřil pracovníky ministerstva, aby hledali cesty, jak odstranit nesrovnalosti důchodového systému z roku 1995, raději podepisuje tisíce žádostí o zmírnění tvrdosti zákona. Slyšela jsem mnohokrát, že to snad dělá proto, aby měl nad konkrétním občanem neomezenou moc. Já sice pana ministra z něčeho podobného nepodezřívám, jen si občas nejsem jistá, zda skutečně zná do hloubky problémy našeho důchodového systému.

Přitom by skutečně stačilo pověřit experty ministerstva, aby vyhledávali problémy a nespravedlnosti v důchodovém systému a navrhovali jejich nápravu. Pokud by u moci zůstala pravicová vláda, jistě by se tak dávno stalo. Návrh zákona, který projednáváme a který je z pera poslankyně zvolené za ODS, je toho důkazem.

Problém dvou horníků, kteří odpracovali stejný počet let, a přesto mají různě vysoké důchody, není v našem důchodovém systému jediný, který zakládá nespravedlnost. Je zde problém maminek, které se starají o zdravotně postižené dítě, ušetří státu spoustu peněz za pobyt dítěte v ústavu, a pak pobírají důchod ve výši necelých tří tisíc korun a jsou dopláceny do životního minima. Je zde i problém starodůchodců a novodůchodců. Jistě je vám známo, že lidé, kteří odešli do důchodu před 1. lednem 1996, mají v průměru nižší důchody než lidé, kteří nastoupili na zasloužený odpočinek po 31. prosinci 1995. Za problém starodůchodci - novodůchodci ale nemohou experti, ale zcela jednoznačně politici, protože před volbami populisticky zasáhli do systému, který experti připravili. - A teď se mračím na naše kolegy z lidové strany, kteří to mají na svědomí. Na druhé straně expertům nikdo neodpáře problém horníků a neodpáře jim ani další nespravedlnosti v důchodovém systému.

Pan ministr bohužel pokračuje v neblahé praxi bývalého neúspěšného ministra a současného evropského komisaře Vladimíra Špidly, když dává přednost spíše obecným studiím, které jsou nezávazné, obecné, tudíž nikomu nevadí a nikomu nestojí za to, aby se k nim vyjadřoval, protože nemají na nic vliv. Jsou to studie podle hesla - papír snese všechno. A nedávno jsme se z pořadu Reportéři České televize dověděli, že na jednu z těchto studií bylo vynaloženo 27 milionů korun. Kéž by pan ministr těch 27 milionů býval nasměroval na řešení drobných křivd a nespravedlností našeho důchodového systému!

Samozřejmě právě projednávaný návrh kolegyně Evy Dundáčkové doporučuji Sněmovně ke schválení. Zároveň si dovolím tlumočit Sněmovně stanovisko zástupců hornických odborů, s nimiž jsem se sešla, abychom společně návrh projednali z odborného hlediska. Stanovisko hornických odborů k tomuto sněmovnímu tisku je doporučující.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Slovo má pan poslanec Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Chci jen krátce výslovně podpořit návrh tohoto zákona. Je jistě pravdivé tvrzení, že celá ta problematika tohoto zákona je velmi složitá a rozplést ji je velice komplikované. Nicméně z pohledu těch lidí, kteří dopadem tohoto zákona trpí, je to vidět jinak. Dva lidé, kteří pracují stejnou dobu v dole, nastoupí akorát v jinou dobu důchod, tak mají různé penze, a to až o dva až tři tisíce. Tu věc je prostě zapotřebí řešit a jsem rád, že řešena bude. Chci to jen výslovně podpořit, že toto řešení je správné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím. Dávám možnost vystoupit se závěrečným slovem nejprve paní navrhovatelce, pokud má zájem. Ano, prosím.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, sluší se, abych z tohoto místa teď jako předkladatelka poděkovala všem svým předřečníkům, kteří se napříč politickým spektrem přimlouvali za propuštění tohoto návrhu do druhého čtení. Zároveň se omlouvám, že jsem ve své předchozí řeči někdy mluvila v množném čísle v domnění, že tento dávno podaný návrh připodepsali i někteří kolegové. Nahlédnutím do materiálu, který jsem měla u sebe, jsem zjistila, že jsem jediným předkladatelem tohoto návrhu zákona. Prosím, abyste nepřijímali ono množné číslo jako mykání si, a pokud mohu poprosit stenografy, tak je prosím i o změnu záznamu na jednotné číslo.

Já si velmi vážím podpory, kterou tento návrh má. To, že jsem jediný předkladatel, také znamená, že v podstatě bez širší dohody mohou svůj návrh vzít zpátky, pokud budu mít pocit, že to, čeho jsem chtěla tímto návrhem docílit, a to je zamezit oné nespravedlnosti, která zde byla zmiňována ve všech příspěvcích mých předřečníků, bude naplněno. To, že jsem návrh zatím nevzala zpátky, je jen vlivem toho, že dosud nedošlo ke konečnému vyřízení všech návrhů na mimořádná opatření, ke kterým přistoupil pan ministr. Já sice považuji za docela nestandardní postup, který ministerstvo zvolilo, na druhé straně jsem ráda, že k němu došlo a ta problematika nějakým způsobem řešena je, byť postupem, který je nestandardní.

Nepřikláním se k tomu, abychom prostřednictvím tisku číslo 450 řešili komplexně důchodovou reformu v České republice. K tomu si myslím, že ani na půdě výboru pro sociální politiku nebude prostor a není to jistě úkolem a cílem tohoto tisku.

Děkuji i panu ministrovi, že projevil vůli k projednání tohoto tisku ve výboru, a prosím vás znovu o podporu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Slovo má pan zpravodaj.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je vidět, že od předložení návrhu zákona, který má registrační číslo 450, k projednávání, uběhla drahná doba. Uzrál a uzrálo i stanovisko bývalé vlády, které bylo nesouhlasné. Zástupce současné vlády zde vyjádřil podporu.

V rozpravě vystoupili čtyři poslanci, zazněl zde návrh na prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů. Po domluvě paní předkladatelka s tímto prodloužením souhlasí. Nezazněl návrh k přikázání jinému výboru než výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, který, předpokládám, je i návrhem z organizačního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Vzhledem k tomu, že nepadl návrh na zamítnutí, tak nebudu gongovat a přivolávat kolegy z kuloárů.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Jiný návrh nepadl.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 71. Kdo je pro tento návrh na přikázání? Kdo je proti?

Z přítomných 137 pro návrh 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

V průběhu rozpravy padl návrh na prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 72. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 139 pro návrh 100, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh jsme postoupili do druhého čtení a lhůta k jeho projednání byla prodloužena o 30 dnů. Děkuji paní předkladatelce, panu zpravodaji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP