(10.40 hodin)

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové. Písemná verze mého pozměňovacího návrhu uvedeného pod bodem L1 ve sněmovním tisku 718/2, který jsem odevzdal panu zpravodaji, je v pořádku, ale při čtení návrhu jsem se zřejmě přeřekl a na mikrofon jsem omylem místo slova "nezvýší" uvedl "nesníží". Uplatňuji tedy v tomto smyslu legislativně technickou úpravu. Omlouvám se za zdržení a děkuji. (Velký hluk v jednacím sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Kolegyně a kolegové, prosím o klid, protože některé z legislativně technických poznámek mají docela zásadní význam . Jestli se mění "nezvýší" za "nesníží", tak prosím, aby byl v této Sněmovně dostatečný klid, aby pan zpravodaj a také stenozáznam byl schopen zachytit tyto zásadní změny.

Ještě před panem kolegou Skopalem pan zpravodaj Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: To slovo legislativně je tam možná zvláštní, ale chtěl bych jako zpravodaj potvrdit, že tady šlo skutečně o přeřeknutí, takže prosím, aby to Sněmovna přijala jako technickou chybu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, děkuji. Nyní kolega Skopal, poté pan kolega Kvapil a po něm pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Já rovněž přednáším legislativně technickou úpravu u M3, protože jsem tam dával účinnost těch mých ustanovení a váže se to na zákon jako celek, takže správně tam má být: Ustanovení článek 1 bodu qq a bb se poprvé použijí pro zdaňovací období roku 2004.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní pan kolega Kvapil má slovo, prosím.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Chtěl bych požádat o stažení mého pozměňovacího návrhu uvedeného pod písm. F1. Po konzultacích na Ministerstvu financí se ukázalo, že přijetí ať jedné či druhé alternativy by vedlo k obtížím při správě této daně. Proto tedy žádám Sněmovnu, aby vyslovila souhlas s tímto stažením pozměňovacího návrhu F1. F2 samozřejmě zůstává. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní pan kolega Macháček, po něm pan poslanec Kocourek.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi načíst čtyři drobné legislativně technické úpravy:

Za prvé. Týká se bodu A10. Zde navrhuji za slovo "výnosy" písm. "z" jako předložku k následujícímu textu a za slova "prostředků vázaného účtu" vložit spojku "a" a předložku "z".

Za druhé. V bodu A25 za číslo zákona 438/2003 doplnit onu zkratku "Sb."

Za třetí. V pozměňovacím návrhu G2 číslovka pod čarou 112 se nahrazuje správnou číslovkou 113.

Za čtvrté. V pozměňovacím návrhu G13 - pro ty, kdo to kontrolují, na straně 20, třetí řádek - se za slova "akciové společnosti" vkládají slova "nebo společnosti", tam pokračuje text "s ručením omezeným".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych učinil také legislativně technickou opravu u svého pozměňovacího návrhu B9, ve kterém by se slova "písm. a)" nahradila slovy "písm. c)". Jde o úpravu, která dává tomuto návrhu logiku.

Zároveň bych poprosil pana zpravodaje, aby nechal individuálně hlasovat o bodu A26, který je usnesením rozpočtového výboru, a u pozměňovacích návrhů označených jako B, což jsou moje pozměňovací návrhy, bych požádal, zda bychom mohli hlasovat ve třech skupinách pozměňovacích návrhů, tj. o pozměňovacím návrhu B1 zvlášť, který se týká zrušení minimální daně, a potom o pozměňovacích návrzích B2 až B16 dohromady a poté o návrhu B17. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo, rozpravu končím.

Prosím pana zpravodaje, aby nám předložil co nejjednodušší proceduru k hlasování.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Udělám, co bude v mých silách. Pane předsedající, děkuji za slovo.

Doporučuji, abychom nejprve hlasovali en bloc o legislativně technických připomínkách kolegů Papeže, Skopala, Macháčka a Kocourka a současně s tím i vyjádřili souhlas se stažením pozměňujícího návrhu F1 poslance Kvapila. To bychom tedy odhlasovali jako jedno hlasování.

Pak bychom hlasovali v následujícím pořadí: Nejprve o bodu A26 rozpočtového výboru a potom o všech ostatních bodech pod písm. A, tedy usnesení rozpočtového výboru en bloc.

Poté bychom hlasovali o písm. B1, pak en bloc B2 až B16, poté B17.

Následně bychom hlasovali o písm. C, nejprve varianta B, případně potom varianta A.

Dále bychom hlasovali o písm. D1, D2, D3, D4 po řadě, tam, kde ještě budou hlasovatelné. O písm. E na žádost předkladatele také po jednotlivých bodech, samozřejmě jenom tam, kde ještě budou hlasovatelné.

Poté bychom hlasovali o bodu F2. Poté, bude-li hlasovatelný, blok tří pozměňujících návrhů G1 až G3. Pak bychom hlasovali o bodu O8, který je pozměňujícím návrhem k pozměňujícímu návrhu G16, a poté o bloku G4 až G17 en bloc.

Potom bychom hlasovali o pozměňujících návrzích v pořadí H, I, J, K, L.

Poté bychom hlasovali en bloc M1 až M3. M4 je podle názoru zpravodaje nehlasovatelný. Pan předkladatel kývá, takže ano, nebudeme o něm hlasovat.

Dále bychom hlasovali en bloc N1 až N3, poté N4.

Pak bychom hlasovali samostatně O1, v alternativách samostatně O2 a en bloc bychom hlasovali O3 až O7.

Naposledy bychom hlasovali o písm. P a tím bychom vyčerpali všechny pozměňující návrhy a mohli bychom hlasovat o návrhu zákona en bloc.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za návrh procedury. Prosím připomínky. Nejprve pan kolega Gongol, poté pan kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Chtěl bych poprosit o hlasování bodů A6, A8, A15, A16, A17 a A18 zvlášť.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní kolega Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, ve druhém čtení jsem požadoval, až se bude zpracovávat procedura, aby se pozměňovací návrh pod písm. K hlasoval dříve než pod písm. J. Pan zpravodaj zatím tomu nevyhověl, takže prosím, aby vyhověl. Pokud takto nehodlá, tak prosím, aby to bylo chápáno jako námitka a aby Sněmovna hlasováním rozhodla o našem sporu. Je to samozřejmě se souhlasem pana kolegy Václavka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Nyní pan kolega Melčák.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP