(12.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 239 a ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh E2. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 239. Z přítomných 181 pro 63, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec František Pelc: Další pozměňovací návrh je E3. Nesouhlas. (Ministr rovněž nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: E3 - nesouhlas. Zahájil jsem hlasování 240 a ptám se, kdo je pro E3. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 240 z přítomných 181 pro 67, proti 96. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslanec František Pelc: Poslední pozměňovací návrh kolegy Zajíčka E4 - nesouhlas. (Ministr rovněž nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 241 a ptám se, kdo je pro E4. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 241 z přítomných 181 pro 61, proti 100. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec František Pelc: Nyní přistoupíme podle toho, jak jsme rozhodli, k poslednímu pozměňovacímu návrhu kolegy Vymětala F2. Neutrální až už umírněný souhlas. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování 242 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 242 z přítomných 181 pro 109, proti 9. Návrh byl přijat.

 

Ptám se, jestli je to vše.

 

Poslanec František Pelc: Pane předsedající, já se domnívám, že jsme podle schválené procedury vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy a všechny jsme projednali a odsouhlasili nebo neodsouhlasili.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Souhlasí pan kolega Hojdar? (Ano.) Souhlasí. Pan kolega Zajíček? (Ano.) Také mám poznámky, že je všechno vypořádáno. Navrhovatelé jednotlivých pozměňovacích návrhů nemají námitky, můžeme tedy přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 781, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 243 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 243 z přítomných 183 pro 113, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 101.

Ano, pan ministr.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, já bych rád poděkoval ministrovi průmyslu a hospodářskému výboru za věcnou diskusi nad pozměňovacími návrhy. Děkuji.

(Bouřlivý smích a potlesk v celém sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi a věřím, že nedopadneme jak v tom třicet let starém románu, který se toho týkal, který byl sci-fi.

(Ministr Ambrozek si podává ruku s poslancem Hojdarem a dalšími členy hospodářského výboru. Potlesk v sále.)

Budeme pokračovat. Protože máme ještě trochu času, budeme pokračovat v projednávání třetích čtení.

 

Dalším bodem třetích čtení po vyčerpání pevně zařazených bodů je bod číslo 56, kterým je

 

56.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb.,
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 275/ - třetí čtení

 

Jsme tedy ve třetím čtení a prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za omluveného ministra kultury Pavla Dostála pan ministr Vladimír Mlynář a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky pan poslanec Petr Pleva. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 275/8.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a eviduji přihlášku pana ministra Mlynáře. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych jen ve stručnosti zastoupil pana ministra Dostála a odkázal na jeho úvodní slova z prvního čtení návrhu zákona o České televizi.

Jde o normu, která se vracela do druhého čtení kvůli problematice digitální televize. Ta byla vyřešena velmi konsensuálním způsobem v kulturním a školském výboru. Předkládané pozměňovací návrhy jsou výsledkem mimořádného politického konsensu, a to ne proto, že by se situace dramaticky změnila, ale proto, že vše sporné bylo přesunuto do zákona o elektronických komunikacích, jehož předkladatelem jsem já.

Nicméně chtěl bych říci, že za předkladatele vyslovím souhlas s pozměňovacími návrhy vzešlými z diskuse z výboru a zaujmu neutrální postoj k pozměňovacímu návrhu pana poslance Bičíka, který je tematicky veskrze politickým a upravuje, co smí a nesmí člen rady zastávat za politické funkce, takže se zde zdržím komentáře, protože ta věc je čistě politická a je všeobecně známa v Poslanecké sněmovně a nevyžaduje názor předkladatele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Kdo má zájem vystoupit v rozpravě ve třetím čtení? Ano, pan kolega Milan Bičík. Prosím, pane poslanče, ještě než vám dám slovo, požádám Sněmovnu o klid.

 

Poslanec Milan Bičík: Pane předsedající, kolegové a kolegyně, dovolte, abych vás požádal o souhlas s provedením opravy, já tvrdím, že tiskové chyby, ke které došlo v pozměňovacím návrhu, který jsem předkládal já a který je vyjádřen pod písmenem C ve sněmovním tisku 275/8.

Změna, o kterou vás chci požádat, je ta, aby na konci textu slova "zájmových skupin" byla nahrazena slovy "skupinových zájmů". Došlo k tomu nevím skutečně jak - buď jsem špatně načetl, nebo k tomu došlo při přepisu stenozáznamu, ale v tomto znění jsem pozměňovací návrh odevzdal v písemné formě i ke stolku zpravodajů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu kolegovi Milanu Bičíkovi. Pan zpravodaj Petr Pleva. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych potvrdit, že skutečně pan kolega Bičík mi odevzdal podklady, kde bylo napsáno "skupinových zájmů", nikoliv "zájmových skupin", takže zřejmě je chyba v přepisu, takže souhlasím s tím, že je to legislativně technická úprava.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Má někdo další zájem vystoupit v rozpravě? Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pan ministr nemá, pan zpravodaj také ne.

V tom případě požádám pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. O stejné vyjádření požádám pana ministra informatiky. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Napřed bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod bodem A jako celek, potom o pozměňovacích návrzích pod bodem B jako celek, potom o legislativně technické úpravě v bodě C a potom o bodě C.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, je to velmi jednoduché. Má někdo připomínku, výhradu proti návrhu zpravodaje? Není tomu tak. Pro jistotu nechám hlasovat o postupu hlasování.

 

Hlasování 244 jsem právě zahájil a ptám se, kdo je proto tuto proceduru. Kdo je proti proceduře hlasování? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 244 z přítomných 179 pro 154, proti nikdo.

 

Budeme postupovat naznačeným způsobem. Prosím, pane zpravodaji, první návrh.

 

Poslanec Petr Pleva: Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených v bodě A. Souhlas. (Ministr doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 245 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 245, z přítomných 181 pro 158, proti 4. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Petr Pleva: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích obsažených v bodě B. Souhlas. (Ministr doporučuje.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP