(12.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu senátorovi Josefu Vaculíkovi.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a usnesení tohoto výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 754/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane senátore, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru k této novele.

Rozpočtový výbor na své 36. schůzi dne 11. listopadu 2004 k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, tisk 754, přijal toto usnesení: doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila souhlas s připomínkou, která je specifikována v tomto tisku, který vám byl rozdán.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi a otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy v písemné podobě nemám, takže obecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k zákonu č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Jedná se o tento návrh:

Za bod 3 doplnit body 4 a 5 v tomto znění:

4. V § 93 odst. 1 se slovo "500 litrů" nahrazuje slovem "1000 litrů".

5. V § 97 odst. 3 se slova "500 litrů" nahrazují slovy "1000 litrů".

O co se jedná? Vzhledem k tomu, že sazba spotřební daně pro tiché víno je nulová, nebude mít tato změna žádný negativní dopad na příjem ze spotřební daně. Zvýšení limitu je motivováno snahou o snížení administrativy subjekty, které vyrábějí výhradně tiché víno do výše stanoveného limitu, nejsou plátci daně a nepodávají ani daňové přiznání. To významně sníží administrativu jak u těchto subjektů, tak u správce daně. Navíc limit 1000 litrů je také hranicí, podle které i v jiných předpisech se rozlišuje, zda subjekt má povinnost vést evidenci danou těmito předpisy, nebo nikoliv.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Skopalovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy? Hlásí se pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl zkrácení lhůty ze 72 na 48 hodin. To za prvé.

A dávám rovnou návrh, v případě, že toto zkrácení bude prohlasováno, abychom zařadili třetí čtení tohoto senátního návrhu zákona na pátek do programu schůze. Vědomě v tuto chvíli neříkám, na který bod.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, v té první věci vám samozřejmě vyhovím, o té druhé věci budeme hlasovat zítra ráno.

Další přihlášky do podrobné rozpravy - pan senátor Vaculík.

 

Senátor Josef Vaculík: Dovolím si pouze podpořit předchozí předložený návrh, protože si myslím, že i to je povinností předkladatele. Proto podle § 95 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny navrhuji zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením ze 72 na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji za toto vyjádření. Další přihlášky nejsou, takže rozpravu mohu ukončit.

V rozpravě zazněl návrh navrhovatele podpořený návrhem poslanců na zkrácení lhůty na 48 hodin. Takže to je, tuším, jediná věc, která je k hlasování. Pozvu všechny ty, kteří chtějí o této věci hlasovat, mezitím vás odhlásím, poprosím o novou registraci.

Zdá se, že všichni, kteří chtějí hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty, už jsou ve Sněmovně. Připomínám těm, kteří přišli v průběhu pauzičky, že by se měli přihlásit svými hlasovacími kartami.

 

V hlasování pořadové číslo 31, které jsem zahájil, se táži, kdo souhlasí s tím, aby lhůta pro třetí čtení byla zkrácena na 48 hodin. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 180 poslanců, 159 bylo pro, 9 proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Hlásí se pan senátor za navrhovatele, takže má příležitost ještě před ukončením druhého čtení.

 

Senátor Josef Vaculík: Děkuji. Chtěl bych vám poděkovat za vstřícnost při projednávání tohoto návrhu, a zároveň bych chtěl podpořit navržené pozměňovací návrhy pro vaše hlasování ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme za díky. A druhé čtení tohoto senátního návrhu končím.

 

Bodem, kterému se budeme věnovat v následujících minutách, hodinách či dnech, je

 

6.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005
/sněmovní tisk 774/ - druhé čtení

 

Předložený návrh uvede z pověřením vlády ministr financí Bohuslav Sobotka. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji. Pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat všem výborům a následně také rozpočtovému výboru za projednání pozměňujících návrhů, které byly přijaty k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2005. Domnívám se, že naše rozhodování ve finále nebude jednoduché, pokud jde o usnesení rozpočtového výboru a případně jiné návrhy, pokud se zopakují některé návrhy, které byly původně přijaty v jednotlivých odborných výborech. Rozpočet, tak jak je sestaven, je sestaven jako úsporný, jednotlivé výdaje kapitol jsou velmi přesně měřeny, a chtěl bych upozornit Poslaneckou sněmovnu na to, že manévrovací prostor pro přesuny mezi jednotlivými kapitolami je skutečně velmi malý.

Přesto věřím, že nalezneme shodu a myslím si, že součástí této shody může být i usnesení, které přijal rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře, za vaše úvodní slovo. Tento návrh byl rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 774/2. A já prosím předsedu a zpravodaje výboru Miroslava Kalouska, aby se ujal slova.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor se na své 35., 36. a 37. schůzi zabýval vládním návrhem zákona o státním rozpočtu a na své poslední schůzi, třicáté sedmé, přijal celkový návrh usnesení, který máte předložený ve sněmovním tisku 774/2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP