(16.20 hodin)

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi, abych přednesl dva pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2005, sněmovní tisk 774.

První můj návrh je vlastně shodný s návrhem kolegy poslance Plevy, tzn. v kapitole Ministerstva kultury v programu Kulturní aktivity navýšit výdaje státního rozpočtu o 6 000 000 korun na akci Letní filmová škola v Uherském Hradišti a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Druhý pozměňovací návrh. V kapitole VPS v programu 298 110 zvýšit výdaje státního rozpočtu o 12 000 000 korun na investiční akci Rekonstrukce a přístavba kulturně společenského zařízení ve Starém Městě, okres Uherské Hradiště, a o tuto částku snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Jan Klas, připraví se paní poslankyně Němcová.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si opakované předložit pozměňovací návrh výboru pro obranu a bezpečnost, který byl na jednání rozpočtového výboru minulý týden 18. listopadu odmítnut s tím, že výbor pro obranu a bezpečnost nenavrhl, z jaké kapitoly čerpat finanční prostředky, o které se navrhuje navýšení rozpočtu Bezpečnostní informační služby. Dovolte mi přečíst konkrétní pozměňovací návrh.

Za prvé navrhuji navýšit rozpočet výdajů kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba na rok 2005 o částku 50 000 000 korun. Za druhé o tuto částku snížit položku vládní rozpočtová rezerva zařazenou v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa.

Nyní mi dovolte zdůvodnění. Trend výrazně se snižujících výdajů v materiální oblasti v kapitole BIS je patrný již od let 1996 a 1997. Podíl výdajů na materiálovou oblast se snížil z 24,4 % v roce 1997 na 7,6 % v roce 2004. Rozpočtové zdroje klesly oproti předcházejícímu roku o více jak 27 %, přičemž v roce 2004 je situace ještě daleko horší a rozpočet nedosahuje ani 50 % úrovně roku 2002.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má paní kolegyně Miroslava Němcová. Připraví se pan poslanec Oldřich Němec.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte i mně, abych přednesla několik pozměňujících návrhů, které se váží ke státnímu rozpočtu pro rok 2005.

První pozměňující návrh se týká Ministerstva kultury a je to program, který má číslo 234 410. Navrhuji zde novou položku, která se bude jmenovat "Opravy chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře, oprava presbyteria", v částce 15 000 000 korun. O tuto částku navrhuji snížit vládní rozpočtovou rezervu.

Druhý můj pozměňující návrh se týká rovněž Ministerstva kultury, rovněž programu 234 410, a týká se baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svaté hoře u Příbrami. Ráda bych dodala, že na tuto akci v minulých letech tak jako na tu předchozí Poslanecká sněmovna uvolnila částky. Tak jako je Kutná Hora na seznamu světového dědictví UNESCO, tak Svatá hora u Příbrami patří mezi ojedinělé architektonické skvosty, a protože tam práce byly započaty, v prvním případě je ohrožena dokonce statika chrámu a je to velmi alarmující stav, ve druhém případě se jedná o podobný problém. Domnívám se, že si podporu tyto dvě akce zaslouží zejména proto, že již Poslanecká sněmovna se k nim kladně vyjádřila v minulosti.

Dále bych přečetla dva návrhy, o které jsem byla požádána veřejností.

První se týká kapitoly Všeobecná pokladní správa, program 298 210. Jedná se o návrh na zařazení nové položky pro Základní školu v ulici Zeiberlichova 49, Brno, na výstavbu tělocvičny a požadují 18 000 000 korun na úkor státního dluhu.

Druhá položka se týká rovněž budování sportovního zařízení, opět jde o kapitolu VPS, program 298 210, nová položka Velké Meziříčí, druhá fáze budování hřiště, částka 7 000 000 korun. Rovněž na úkor splátek státního dluhu.

Třetí akce, o kterou jsem byla požádána, abych zde přednesla a aby se k ní posléze mohla Poslanecká sněmovna vyjádřit, je akce, kterou já navrhuji zařadit do kapitoly Všeobecná pokladní správa. Jde o novou položku, která by se týkala financování dostavby Ústavu sociální péče Zboží v Habrech u Světlé nad Sázavou v částce 20 000 000 korun na účet vládní rozpočtové rezervy.

Pak zde mám návrhy, které se týkají toho, co zde přednesl předseda rozpočtového výboru, který navrhoval ve svém třetím návrhu převod 200 000 000 korun z Ministerstva vnitra z položky mzdové prostředky na jednak záchranu architektonického dědictví 200 000 000 korun, na program profesionálních divadel 58 000 000 korun a na program kulturních akcí 42 000 000 korun.

Chci dát návrh, pokud neprojde návrh pana předsedy Kalouska, aby tyto akce v těchto částkách byly podpořeny na úkor vládní rozpočtové rezervy.

Další návrh, který mám, se rovněž týká návrhu, který byl přednesen předsedou rozpočtového výboru Miroslavem Kalouskem, a byl to jeho první návrh. Ve svém prvním návrhu navrhuje pan předseda odejmout z kapitoly Ministerstva vnitra položka mzdové prostředky 2,5 miliardy korun a tuto částku věnovat Ministerstvu zemědělství na přímé platby.

Můj pozměňující návrh k tomuto pozměňujícímu návrhu zní, aby byla zachována zdrojová položka, tedy Ministerstvo vnitra, mzdové prostředky minus 2,5 miliardy korun a tato částka byla věnována do oblasti resortu Ministerstva dopravy, tedy kapitola 327, do programu 327 130, tedy Výstavba a obnova silnic druhé třídy. Myslím si, že to je položka, která v sobě zahrnuje něco, co pomůže v podstatě všem krajům a celé republice, protože se týká silnic a dopravních tras, protože jsou ve špatném stavu. A určitě pokud budeme zvažovat o takto masivním přesunu státních prostředků, tak je dobré zvažovat priority, kam by se měl tento převod uskutečnit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další vystoupí pan poslanec Oldřich Němec. Připraví se pan poslanec Jiří Václavek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Oldřich Němec: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, já se omlouvám, že vystupuji ještě jednou, ale přišli jsme s kolegy na jednu drobnost, kterou bych chtěl tímto napravit.

V usnesení rozpočtového výboru v příloze dvě na straně 17 kapitola VPS, program 298 110, pod pořadovým číslem 36/9 je snížení částky o 7 000 000 Kč obci Jaroměřice nad Rokytnou, kotelna a zateplení budovy základní školy. Ta změna byla provedena přes rozpočtový výbor pravděpodobně technickým nedopatřením. Chtěl bych upozornit, že náklady na tuto akci zdaleka převyšují částku 14 000 000 korun, a chtěl bych požádat o tuto změnu. A pokud by bylo třeba, tak případně o tuto částku navrhuji snížit vládní rozpočtovou rezervu, tzn. o 7 000 000 korun.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP