(17.40 hodin)
(pokračuje Říha)

Ale v podstatě v současné době tento zákon představuje zlepšení v boji proti těmto závislostem, a přimlouvám se tedy, abychom ho pak dále propustili do třetího čtení.

Pokud se týká záchytných stanic, tak s odbornou veřejností jsem o tom vedl diskusi, a dokonce jsme zvažovali vůbec vypustit záchytné stanice ze systému našich zdravotnických zařízení, protože vlastně jsme v tom jako Česká republika v Evropě výjimkou. Záchytné stanice, které budoval historicky doc. Skála, ty původně byly opravdu určeny jako záchyt, jako pomoc pro lidi, kteří byli zachyceni v této síti, protože mají problémy s alkoholem. V současné době spíše slouží jako detenční zařízení. Prostě člověk, který narušuje veřejný pořádek, je uklizen na záchytnou stanici. Ovšem pak jsme si položili otázku, co by se stalo, kdyby záchytné stanice neexistovaly. Výsledek by byl ten, že tito lidé by byli přivezeni do zdravotnických zařízení, která na to vlastně nejsou úplně personálně a materiálně vybavena. Proto jsme i po dohodě s odbornou veřejností ponechali tento paragraf v komplexním pozměňovacím návrhu a diskuse nad jejich další existencí může být otázkou dalších měsíců a let, ale v současné době se domnívám, že úplné zrušení záchytných stanic by nebylo dobrým krokem a dobrým řešením.

Je třeba přijmout nějaké kroky k omezení, konkrétně se chci zmínit o tabáku, chci jenom citovat práci, která byla nyní v roce 2004 zveřejněna několika italskými autory v časopise Tobacco Control. Ti došli k výsledku, že cigaretový kouř se ukázal jako troj- až desetinásobně více znečišťující prostředí pevnými částicemi než výfuk dieselového motoru. Navíc větrání zplodin z cigaret je mnohem pomalejší než zplodin motoru. Tolik jen pro ilustraci, že opatření pro omezení je opravdu potřebné.

V podrobné diskusi si dovolím podat ještě drobné návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Paní zpravodajka a poté paní poslankyně Konečná.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, pouze jsem chtěla upozornit všechny ty z vás, kteří si připravují do podrobné rozpravy pozměňovací návrhy, že jako zpravodaj navrhuji, aby komplexní pozměňovací návrh přijatý výborem pro sociální politiku a zdravotnictví byl vzat jako základ a eventuální přednesené pozměňovací návrhy ve druhém čtení byly vztaženy k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Prosím Sněmovnu, aby s tímto vyslovila souhlas. Myslím si, že to je racionální a že to nezpůsobí problém nikomu z nás, kteří mají v úmyslu předložit pozměňovací návrhy, protože struktura toho zákona zůstává stejná, jen zpřesnění, která provedl výbor, jsou natolik drobná, že pozměňovací návrhy připravené k původní předloze lze vztáhnout i k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu a bude to mnohem jednodušší pro následnou proceduru hlasování ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásila paní ministryně a poté před ukončením obecné rozpravy dám, paní zpravodajko, hlasovat o vašem návrhu.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Já bych ráda reagovala na všechny tři předřečníky. Jednak tedy na výzvu paní poslankyně Konečné, dále i na zmínku kolegy Říhy a i kolegyně Talmanové.

Právě komplexní pozměňovací návrh číslo tisku 265/4 zakotvuje v § 17 ošetření v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici. Tím je naplněn onen požadavek, po kterém tady volala paní poslankyně Konečná, a myslím si, že to je dobře, že je v tomto zákoně toto zakotveno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nemám již žádnou jinou přihlášku do obecné rozpravy a já obecnou rozpravu ukončím. (Hlásí se poslanec Plachý) A nyní před zahájením podrobné rozpravy nechám hlasovat o… Já se omlouvám, neviděla jsem pana poslance Plachého, který se ještě do obecné rozpravy hlásil. Domnívám se, že mohu, protože jsem ho skutečně přehlédla, znovu otevřít obecnou rozpravu, jako kdybych ji neuzavřela. Takže prosím, pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji, paní předsedající. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych citoval dopis, který jsem obdržel jako předseda podvýboru pro podporu malého a středního podnikání od pana ministra průmyslu a obchodu Ing. Milana Urbana.

Pan ministr mně píše: "Vážený pane předsedo, v těchto dnech jsem obdržel informaci Ing. Brožka, předsedy Svazu českých a moravských spotřebních družstev, v záležitosti vládního návrhu zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami. V této informaci mne upozornil na problematická ustanovení, která stále zůstávají otevřená a ke kterým zástupci Svazu českých a moravských spotřebních družstev při projednávání předmětného zákona vznesli řadu připomínek, a zároveň také poukázal na možné důsledky nepřesné nebo nejednoznačné formulace příslušných ustanovení v návrhu tohoto právního předpisu.

Především se jedná o problém smíšených prodejen, které byly z původního návrhu vyjmuty, avšak které jsou provozovány zejména v obcích a často jsou jediným nákupním místem. Výslovné neuvedení pojmu smíšená prodejna zakládá nejasnost k možnému odlišnému výkladu pojmu prodejna potravin, která rovněž není v paragrafu 2 jednoznačně definována. Dále pak má být dle předmětné verze tohoto zákona povolen prodej alkoholických výrobků pouze ve specializovaných prodejnách, v odděleních velkoplošných prodejen, v prodejnách potravin a zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti.

Vzhledem k uvedené problematice se na vás obracím se žádostí o podporu pozměňovacího návrhu, který předkládá Svaz českých a moravských spotřebních družstev a jehož znění vám přikládám v příloze. Věřím, že tato iniciovaná změna podpoří oblast malého a středního podnikání a bude přínosem i pro spotřebitele a odběratele malých provozoven."

Připojuji své souhlasné stanovisko k tomuto dopisu s tím, že se hlásím do podrobné rozpravy, ve které načtu zmiňovaný pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu tedy končím, a předtím než otevřu podrobnou rozpravu, budeme hlasovat o návrhu paní zpravodajky, která navrhuje, aby se za základ dalšího jednání, tedy podrobné rozpravy ve druhém čtení, vzal komplexní pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, tedy tisk 265/4.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s takovým postupem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 32 z přítomných 133 poslanců pro návrh hlasovalo 111, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy otevírám podrobnou rozpravu. Jako první se přihlásila paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, paní ministryně, dámy a pánové, já jsem si soubor svých pozměňovacích návrhů k tomuto sněmovnímu tisku vám dovolila rozdat do lavic, abych ho nemusela dlouze číst. Pouze nad rámec takto rozdaného návrhu pozměňovacích návrhů, ke kterým se tedy tímto hlásím, a autorizuji je, v této podrobné rozpravě si ještě dovoluji připojit jeden pozměňovací návrh, a to je k části sedmé - účinnosti, paragraf 31, a účinnost po mém návrhu by zněla takto:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2005, s výjimkou ustanovení § 4 odst. 1, § 5, § 11 odst. 1 a § 12 odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2006."

Je to posunutí i vůči komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který navrhuje nabytí účinnosti tohoto zákona dnem 1. března. Domnívám se, že podaří-li se ukončit legislativní proces spojený s projednáváním tohoto zákona do konce roku, což spíše ne, je nutno dát dostatek času k tomu, aby dotčené osoby a orgány, které se budou muset tímto zákonem řídit, se mohly na toto zodpovědně a kvalifikovaně připravit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Konečná, připraví se pan poslanec Michal Kraus, poté pan poslanec Karel Vymětal a poté jako poslední zatím přihlášený pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já si dovolím načíst své návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Bude jich možná víc, ale ráda bych je také zdůvodnila, abychom se pochopili a nehledali se ve slovíčkách, v čárkách a v tečkách.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP