(14.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Domnívám se, pane poslanče, že tento váš návrh zřejmě směřoval k textu původního návrhu. Je tomu tak. Nesměřoval tedy ke komplexnímu usnesení hospodářského výboru. Pokud tomu tak je, domnívám se, že byste to mohl napravit podobně jako včera váš kolega a zároveň zmocnit legislativu, aby váš pozměňovací návrh, pokud to vůbec bude možné, dala do takové podoby, aby byl kompatibilní s komplexním pozměňovacím návrhem hospodářského výboru.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Já se omlouvám vám i Sněmovně. Teď jsem mluvil s jedním expertem, který mi tvrdil, že to nebylo přijato. Omlouvám se. Stahuji svůj pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dobře. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, zda pan navrhovatel či pan zpravodaj chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Není tomu tak.

Protože podle mého názoru nepadl žádný návrh, o kterém by bylo možné hlasovat - je sice ukončena rozprava, ale pan poslanec Pelc se hlásí možná s nějakým procedurálním návrhem. Já vám výjimečně pro vysvětlení dávám slovo.

 

Poslanec František Pelc: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já se domnívám, že tady několikrát padly vážné argumenty, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se s komplexním pozměňovacím návrhem mohl seznámit pouze na několik hodin, a proto se jím prostě do hloubky nezabýval.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, ale to je právě obsah vašeho vystoupení, které patří buď do obecné, nebo do podrobné rozpravy. Protože jsem podrobnou rozpravu ukončila - já jsem nevěděla, zda vystoupíte s procedurálním návrhem, který je možno podat mimo rozpravu, ale zřejmě tomu tak není - k tomu, abyste mohl tímto způsobem vystoupit, by bylo třeba znovu otevřít rozpravu. Je možné to učinit tak, že vystoupí některý z ministrů, nebo dejte návrh, aby Sněmovna rozhodla hlasováním, že se znovu otevírá podrobná rozprava. Pokud si to tak přejete, Sněmovna může svým hlasováním rozhodnout o znovuotevření podrobné rozpravy.

 

Poslanec František Pelc: Omlouvám se. Když jsem se hlásil, domníval jsem se, že se hlásím do závěru podrobné rozpravy.

Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout, aby byla znovu otevřena podrobná rozprava, abych mohl podat tento procedurální návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Ano, Sněmovna svým hlasováním může rozhodnout o tom, zda se znovu otevírá podrobná rozprava.

Na žádost z pléna vás odhlašuji a zároveň vás prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Pokusím se přivolat všechny, kteří chtějí hlasovat. Ještě jednou sděluji, že budeme hlasovat o tom, zda se znovu otevře obecná rozprava.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem na otevření podrobné rozpravy. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 126 z přítomných 140 pro návrh hlasovalo 77, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Nyní pan poslanec František Pelc může vystoupit se svým příspěvkem.

 

Poslanec František Pelc: Děkuji, vážená paní místopředsedkyně, za slovo i za hlasování Sněmovně.

Dříve než přednesu svůj návrh, chtěl bych upozornit, že v jednacím řádu v § 94 odst. 3 se píše -"i po podrobné rozpravě může Sněmovna vrátit návrh zákona výboru k novému projednání". Já se domnívám, že ta situace nastala, i když jste podrobnou rozpravu uzavřela.

Nyní oficiálně navrhuji vrátit výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí tento návrh zákona k novému projednání.

Důvody tady byly opakovány. Troufám si tvrdit, že tento návrh zákona je tak složitý, že si zaslouží podrobnou diskusi ve výboru. - Prosím pana kolegu Schlinga, aby nekomentoval můj názor, já jsem nekomentoval jeho názory také. - Navrhuji vrátit tomuto výboru, aby kvalifikovaně tu věc posoudil a případně pozměňovacími návrhy tuto materii vylepšil. Má mnoho nedostatků, jak všichni víme, a myslím, že si to zaslouží.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Padl tu návrh na vrácení návrhu zákona k novému projednání.

Hlásí se ještě do rozpravy pan poslanec Pavel Hrnčíř? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, připojuji se k návrhu pana kolegy Pelce a chtěl bych, aby tento návrh projednal i hospodářský výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Padl návrh na to, aby se návrh zákona vrátil oběma výborům k novému projednání, jak výboru hospodářskému, tak výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu uzavírám a pokusím se přivolat všechny kolegy, kteří chtějí hlasovat o návrhu na vrácení výborům k projednání. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby se návrh zákona vrátil výborům k novému projednání? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 127 z přítomných 156 poslanců pro návrh hlasovalo 60, proti 84. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní mohu skončit druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 12.

 

Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v projednávání dalších bodů podle našeho schváleného programu.

 

13.
Návrh poslanců Ludmily Brynychové, Ladislava Skopala, Josefa Mandíka,
Petra Zgarby, Miloslavy Vostré a Josefa Šenfelda na vydání zákona
o úpravě některých vztahů k zemědělské půdě (zákon o nájmu zemědělské půdy)
/sněmovní tisk 375/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedla paní poslankyně Ludmila Brynychová.

 

Poslankyně Ludmila Brynychová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že mnoho bylo řečeno o tomto zákoně již v prvním čtení tohoto zákona, které proběhlo v polovině minulého roku. Ten zákon je tady od června 2003, proto i dnes budou muset být přečteny některé pozměňovací návrhy týkající se lhůt, protože lhůty jsou už samozřejmě někde jinde.

Já si myslím, že v prvním čtení se diskuse rozvinula až příliš a dostala se od praktických věcí až někam jinam. Byla bych ráda, kdybychom se věnovali té materii jako takové.

Předkladatelé svým úmyslem chtěli vytvořit podmínky pro řádný chod zemědělské výroby. Když si všichni uvědomíme, že zhruba 4,287 mil. ha zemědělské půdy v České republice je z velké většiny, a to z více než 90 %, předmětem nájmu, to znamená, že ti, kdo na té půdě hospodaří, jsou nájemci, a chtějí-li řádně hospodařit, protože půda není výrobní prostředek jako každý jiný, je to jediný výrobní prostředek, který řádným hospodařením a řádným užíváním nabývá na hodnotě, tak pokud chtějí zvyšovat hodnotu tohoto výrobního prostředku, musejí k tomu mít předpoklady, to znamená dlouhodobý nájem. A právě dlouhodobý nájem je předmětem sněmovního tisku 375, který máte před sebou.

Já nevím, co bych k tomu dále dodala. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 375/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru, pan poslanec Jan Grůza.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP