(15.00 hodin)

Poslanec Jan Grůza: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně návrh poslanců Ludmily Brynychové, Ladislava Skopala, Josefa Mandíka, Petra Zgarby, Miloslavy Vostré a Josefa Šenfelda na vydání zákona o úpravě některých vztahů k zemědělské půdě /zákon o nájmu zemědělské půdy/, sněmovní tisk 375, schválit. Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi zemědělského výboru.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám zatím jedinou přihlášku, a to pana poslance Jiřího Papeže. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, je pravda, že se mi nechce opakovat všechny argumenty, které zazněly již při projednávání v prvém čtení. Bylo toho řečeno hodně. Mám pocit, že je téměř nedůstojné se zabývat takovýmto návrhem zákona. Přečtu tedy místo svého vystoupení, které jsem tady již několikrát opakoval, dopis jednoho zemědělského podnikatele, který jsem na toto téma dostal:

Zemědělští experti České strany sociálně demokratické a komunistické strany se rozhodli, že pomohou venkovu zákonem, který upraví "práva a povinnosti vlastníků a nájemců zemědělské půdy". Účelem tohoto zákona je upravit vlastnické a užívací vztahy k zemědělské půdě v souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova i v souladu s požadavky na tvorbu krajiny a ochranu životního prostředí a stabilizaci právních vztahů k majetkovým hodnotám sloužícím k provozování zemědělské výroby.

Venkov a zemědělství je neustálým místem politických střetů. Snaha považovat vlastnictví za něco nemorálního a neustále nadřazovat práva uživatele nad svobodnou vůli vlastníka nakládat se svým majetkem a snaha regulovat zvláštními právními předpisy svobodu vlastníků je typickým znakem současné doby. Navrhovaný zákon v podstatě zakazuje vlastníkům svobodně nakládat se svým majetkem a přikazuje jim, aby se spokojili se současným stavem. Tomuto zákonu předchází úprava občanského zákoníku, kde jsou tendence stejné. Autoři se snaží konzervovat současný stav hospodaření bez šance vlastníka zvolit jiný režim.

Je pravdou, že každý stát v Evropské unii nějakým způsobem upravuje hospodaření sedláků na půdě. Jestliže však navrhovatelé zákona vycházeli z francouzských podmínek, zvolili francouzský model jako vzor, je potřeba také říci, že Francie je na rozdíl od České republiky proti liberalizaci zemědělského obchodu a proti reformě společné zemědělské politiky. Takovýto zákon není možné přijmout bez široké diskuse právě s vlastníky pozemků.

Zákon také určuje cenu nájmů a ukládá povinnost pronajímateli po skončení sedmiletého období nájmu v nájmu pokračovat za "stejných podmínek". I důchody jsou valorizovány. Bylo by to sice pro zemědělce krásné, kdyby vlastníci zůstali v temnu nevědomosti, ale uzákonit takovou situaci připomíná doby před rokem 1989. Neustálý atak a taktika malých dílčích úspěchů omezování svobody podnikání a svobody nakládání s majetkem je jasným záměrem levicových zákonodárců. V případě, že by se vlastník rozhodl svoji půdu prodat, tak nový nabyvatel je stejně omezován jako původní vlastník.

Jestli tento zákon projde a bude schválen Parlamentem České republiky, bude zcela zastaven i tak nepříliš živý trh s půdou. Bude prodloužena situace, kdy banky nebudou znát tržní hodnotu půdy a díky navrhovanému zákonu se tržní hodnotu půdy v České republice nikdy nedozvědí. V důsledku tak budou poškozeny právě ty největší lobbistické skupiny, které stojí za návrhem komunistických a sociálně demokratických poslanců, a možnost dosáhnout na úvěr se zase zmenší.

Navrhovatelé zákona nezapomněli ani na administrativní budovy, a tak by se pronájem kancelářských prostor měl také řídit tímto zákonem. To navozuje paradoxní situaci, kdy si zemědělský podnikatel pronajme kancelářské prostory a vlastník má omezenou šanci uplatnit svá práva stejně jako v případě pozemků.

Vrcholem arogance jsou přechodná a závěrečná ustanovení, kde má majitel v podstatě jen tři měsíce šanci, aby dal současnému uživateli výpověď. Jestliže tak neučiní, má v podstatě navěky majetek v pronájmu ze zákona. Zákon umožňuje v podstatě velmi elegantní vyvlastnění zemědělské půdy do rukou současných uživatelů - to znamená navěky a za minimální nájemné.

Co říci závěrem? Snad jenom to, že pod návrhem zákona jsou podepsáni poslanci za KSČM a poslanci za ČSSD. (Potlesk poslanců KSČM.)

Tolik tedy dopis zemědělského podnikatele, který podle mého názoru poměrně podrobně a dostatečně popsal to, co já jsem ve svých argumentech opakoval již několikrát. Nemám tedy, co bych k tomuto dopisu více dodal. Snad jen to, že dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Josef Bíža.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, zdá se mi, že předkladatelé tohoto zákona nežijí na venkově, ale žijí již dlouhou dobu pouze ve Sněmovně. Jak zde bylo řečeno na začátku paní předkladatelkou, máme 4,5 milionu hektarů zemědělské půdy, která je pronajímána. Myslím si, že pronájem na venkově funguje úplně normálně. My si zde ve Sněmovně myslíme, že jsme zde nejchytřejší a našim zemědělcům musíme předepisovat, jak se mají chovat. Mohu na desítkách příkladů předvést, že nájem funguje naprosto perfektně a funguje vždy mezi slušnými lidmi.

Chtěl bych vás ale tady všechny ve Sněmovně upozornit na stanovisko vlády. Bohužel je to stanovisko vlády minulé, která zasedala v loňském roce 21. července 2003 a na rozdíl od předkladatelů tohoto zákona pochopila, že návrh je naprostý nesmysl. V jedenapůlstránkovém stanovisku vyjádřila s tímto zákonem nesouhlas. Myslím si, že vláda, která vznikla v letošním roce, by kontinuálně převzala tento návrh, a proto si myslím, že bychom tento zákon vůbec neměli přijmout.

Připojuji se ke kolegovi Papežovi a podávám návrh na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Josef Bíža byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Hlásí se zpravodaj výboru pan poslanec Jan Grůza. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážení kolegové, kolegyně, nechci zde opakovat svá slova z prvého čtení, ve kterém jsem taktéž navrhoval zamítnutí předložené novely zákona a zdůvodňoval jsem důvody, pro které se domnívám, že tato norma je v rozporu s ústavou této země. Pouze chci zopakovat, že toto stanovisko klubu KDU-ČSL dále přetrvává. Jsme nadále přesvědčeni, že tato norma musí skončit u Ústavního soudu a že bude shledána jako protiústavní, a proto se připojuji k návrhu na zamítnutí normy ve druhém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní, pokud se nikdo nepřihlásí do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Protože v obecné rozpravě padl pouze návrh na zamítnutí, o kterém nemůžeme hlasovat nyní ve druhém čtení, ale až po rozpravě ve třetím čtení, předpokládám, že jiné návrhy, o kterých bychom mohli teď hlasovat, nepadly.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám jednu přihlášku, a to paní poslankyně Miloslavy Vostré.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte, abych tady přednesla některé technické a legislativně technické úpravy, které se týkají důsledného užívání zavedených legislativních zkratek, sjednocení terminologie a gramatických úprav tisku 375 pro druhé čtení.

1. V § 15 slova "před 1. lednem 2004" nahradit slovy "před účinností tohoto zákona".

2. V § 16 Účinnost slova "dnem 1. ledna 2004" nahradit "prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení".

Odůvodnění. Vzhledem k době projednávání tohoto návrhu ve Sněmovně od 26. června 2003 se stala v něm uvedená data nereálná, a proto je třeba upravit je tak, aby byla reálná.

3. V § 3 odst. 1 se za slovo "vlastníkem" vkládá slovo "zemědělské" a v odst. 3 se za slovo "zvláštním" vkládá slovo "právním".

4. V § 4 odst. 1 se za slovem "vlastník" vkládají slova "zemědělské půdy" a slovo "také" se zrušuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP