(11.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Budeme postupovat tímto způsobem, Domnívám, že všichni kolegové, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, se už do jednacího sálu dostavili. Budeme tedy nejdřív hlasovat o návrhu na zamítnutí, který podala paní poslankyně Horníková.

Vidím vaši žádost o odhlášení. Já vás odhlašuji a prosím, abyste se všichni znovu zaregistrovali svými kartami. Ještě jednou opakuji, že jsem vás všechny odhlásila a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Nyní tedy zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 182 poslanců pro návrh hlasovalo 53, proti 113. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. kdo je proti? (Hlasy ze sálu: Není slyšet!) Není slyšet? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 182 poslanců pro hlasovalo 50, proti 118. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Vávry, který navrhuje, abychom přerušili projednávání tohoto bodu, a to, pokud jsem dobře slyšela, do 1. 3. 2005.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 136 z přítomných 183 poslanců pro návrh hlasovalo 52, proti 116. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrh na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Ptám se, zda má někdo další návrh. Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s přikázáním výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 137 z přítomných 183 poslanců pro návrh hlasovalo 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty k projednávání, a pokud se nemýlím, oba návrhy byly o 20 dnů. Pan ministr se k tomu návrhu vyjádřil.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 138 z přítomných 183 poslanců pro hlasovalo 77, proti 63. ani tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh zákona přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Předávám řízení předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Přeji dobré dopoledne. Máme před sebou 17. bod. Je to

 

17.
Návrh poslanců Taťány Fischerové a dalších na vydání zákona
o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 650/ - druhé čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní poslankyně Táňa Fischerová a zpravodajka petičního výboru paní poslankyně Rujbrová.

Na 37. schůzi jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu. Proto se táži navrhovatelky paní poslankyně Fischerové, jestli chce vystoupit v úvodu. Není tomu tak.

Petiční výbor návrh zákona projednal, usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 650/4. Teď prosím, by se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Zuzka Rujbrová. Prosím, abyste se ztišili. (Předsedající zvoní.) Paní poslankyně,vy máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, petiční výbor poté, kdy návrh tisku 650 byl vrácen výboru k opětovnému projednání, takto učinil a přijal usnesení, které máte obsažené v tisku 650/4. Připomínám, že smyslem vrácení do výboru byla zejména skutečnost, že lhůta, ke které měl původně návrh nabýt účinnosti, se ukázala být nereálnou a bylo zapotřebí v tomto směru realizovat určité změny. Výbor při opětovném projednávání zakomponoval do svého návrhu i většinu návrhů, které zazněly během druhého čtení na plenárním zasedání. Odkazuji tedy v plném rozsahu na tisk 650/4, který obsahuje znění, v němž petiční výbor odporučuje Poslanecké sněmovně návrh schválit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil písemně pan poslanec Jaroslav Plachý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, náš národ stárne a vymírá. Jednou z hlavních příčin tohoto alarmujícího jevu je nepochybně krize rodiny. Jeden z pilířů naší společnosti se pomalu hroutí a už nyní existují katastrofické demografické scénáře stanovující den, kdy národ český už nebude více existovat. Naše rodina pomalu přestává plnit svou základní, ničím nenahraditelnou funkci, totiž předání štafety života další generaci. V této situaci bych očekával, že se budeme zabývat otázkou, co můžeme pro naši nemocnou rodinu udělat, jak můžeme zlepšit její všeobecnou vážnost, funkci a společenské postavení. Bohužel, projednávaný zákon kráčí opačným směrem.

Dámy a pánové, naši předkové kdysi v minulosti moudře rozhodli, že rodina jako přirozená základní jednotka lidské společnosti, založená na celoživotním společenství muže a ženy a schopná předat život dětem a řádně je vychovávat, zasluhuje mimořádné výsady, které zakotví v právním řádu její unikátní a privilegované postavení ve společnosti. Dámy a pánové, ptám se vás, zda manželství homosexuálů, které nemůže předat život dětem a nemůže, a koneckonců ani nechce je vychovávat, je hodno stejných výsad jako rodina. Jsem hluboce přesvědčen, že privilegia rodiny náležejí pouze rodině, jejímž základem je manželství muže a ženy, a to z jasného důvodu. Rodina je totiž nenahraditelná.

Budeme-li všichni žít v homosexuálních svazcích, národ v průběhu jediné generace, ať už po meči nebo po přeslici, zcela jistě vymře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP