(17.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Můžeme přistoupit k podrobné rozpravě, kterou zahajuji. Mám do ní dvě písemné přihlášky. První je od pana poslance Josefa Víchy, kterému nyní uděluji slovo, a poté bude hovořit paní poslankyně Jitka Vojtilová.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si podat pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, sněmovní tisk 686.

V návrhu zákona se doplňuje nová část patnáctá: Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví.

1. V § 4 odst. 1 se za slova "zajistit u držitele osvědčení o akreditaci index 4a)," doplňují slova "držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře index 4c),". Pod čarou se doplňuje index 4c) ve znění: "Index 4c) - § 7 odst. 1 písm. b) vyhláška č. 293/2002 Sb.".

2. V § 6 odst. 3 písmeno b) se za slova "zajistit u držitele osvědčení o akreditaci index 4a)," doplňují slova "držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře index 4c),".

Legislativně technickou poznámku: Stávající část patnáctá se mění na část šestnáctou.

Zdůvodnění tohoto návrhu je, aby laboratoře, které se zabývají touto činností, měly stejné podmínky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní paní poslankyni Jitku Vojtilovou, poté bude mluvit paní poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi také přečíst drobný pozměňovací návrh k tisku 686.

Za část čtrnáctou se vkládá část patnáctá tohoto znění: Část patnáctá - Změna zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 437/2004 Sb. a č. 436/2004 Sb.

(pokračuje Vojtilová)

Čl. XVII - V zákoně č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, hlava II. části šesté včetně poznámek pod čarou č. 29a) až 29c) zní: Hlava II. - Zvýhodnění některých uchazečů nebo zájemců v zadávacím řízení - § 87

(1) Účastní-li se otevřeného nebo užšího řízení dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, musí být nabídková cena předložená tímto dodavatelem hodnocena jako nejnižší, jestliže nepřekročí nejnižší nabídkovou cenu předloženou ostatními uchazeči o více než 20 % u podlimitní zakázky a o více než 15 % u nadlimitní zakázky; jedná-li se však o zakázky nad 500 000 eur, musí být nabídková cena předložená tímto dodavatelem hodnocena jako nejnižší, jestliže nepřekročí nejnižší nabídkovou cenu o více než 15 % u podlimitní zakázky a o více než 10 % u nadlimitní zakázky.

(2) Podmínku zaměstnávání více než 25 zaměstnanců a podmínku zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, musí zaměstnavatel splňovat v každém ze čtyř předchozích kalendářních čtvrtletích před datem vyhlášení veřejné zakázky. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet těchto zaměstnanců; pro toto zjišťování platí zvláštní právní předpisy 29b). Skutečnosti rozhodné pro zvýhodnění podle odstavce 1 musí být v nabídce doloženy potvrzením místně příslušného úřadu práce 29c).

Poznámka pod čarou 29a) § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; 29b) § 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti; 29c) § 78 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.

Dosavadní část patnáctá se označuje jako část šestnáctá a článek XVII se označuje jako článek XVIII.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Prosím nyní paní poslankyni Alenu Páralovou, zatím poslední přihlášenou do podrobné rozpravy.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést tři pozměňovací návrhy k tisku 686.

Za prvé. Do části první doplnit za bod č. 14 nový bod č. 15, který zní: 15. - V § 6c) se odstavec 4 zrušuje. Ostatní body se přečíslují.

Za druhé. Zařazuje se nový bod č. 21, který zní: 21. - Zákon č. 124/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a Státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: Čl. 4 odst. 2 zní: Platnost osvědčení vydaných orgány Státní báňské správy fyzickým osobám před nabytím účinnosti tohoto zákona končí uplynutím pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Za třetí. Do části patnácté na konec se doplňuje následující věta: Body 14 a 21 nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Miroslav Krajíček. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vzhledem k tomu, že od doby předložení návrhu zákona souvisejícího s přijetím zákona o inspekci práce vládou do Sněmovny uplynul již nějaký čas, tak Sněmovna mezitím přijala nový školský zákon, a proto reaguji tímto pozměňovacím návrhem na tuto skutečnost.

Pozměňovací návrh zní: Část sedmá - Změna školského zákona se zrušuje. Dosavadní část osmá až patnáctá se označuje jako část sedmá až čtrnáctá a dosavadní článek VIII až XVII se označují jako články VII až XVI.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Další přihlášku do podrobné rozpravy v tuto chvíli neregistruji, a proto končím podrobnou rozpravu. Nepadly zde žádné návrhy, o nichž by bylo možno v tuto chvíli hlasovat. Přesto se ještě zeptám, zda pan ministr nechce vystoupit se závěrečným slovem. Pan zpravodaj nechce vystoupit se závěrečným slovem? Není tomu tak.

Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona, tedy bodu č. 20, sněmovního tisku 686.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP