(11.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

To jsou čtyři body, ke kterým se sociální demokracie v tuto chvíli přihlašuje pro případ, že Poslanecká sněmovna schválí senátní verzi příslušného zákona. Děkuji. (Potlesk z lavic ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní má slovo pan kolega Kalousek, připraví se pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, některé věty mi vzal pan ministr Sobotka z úst včetně té úvodní, že nás Senát nepostavil před zrovna lehké rozhodování. Návrh na odložení platů příslušníků bezpečnostních sborů je tématem, které bylo diskutováno už tolikrát, že vás nechci obtěžovat opakováním argumentů, pro které chceme tento návrh podpořit; ne proto, abychom to pouze oddálili, ale protože pokládáme za nezbytné, aby v tomto čase, který získáme, byl novelizován jak tento zákon, tak současně s tím zákon o vojácích z povolání, tak už odložený zákon o služebním poměru ve státní správě. Domnívám se, že všechny tři tyto zákony potřebují svoji novelu, která bude respektovat finanční možnosti státu na straně jedné, na straně druhé logický nárůst platů, dovolte mi ten termín, státních služebníků.

Jsem pevně přesvědčen, že pokud zvítězí senátní novela, dokážeme najít společnou dobrou vůli a dokážeme v tom čase, který bude poskytnut, tyto novely, které by znamenaly minimální napětí jak ve státní správě, tak v celé společnosti, předložit tak, aby jak Poslanecká sněmovna, tak Senát tyto novely schválily.

Vedle toho však hlasováním, které bych upřímně řečeno označil spíše za provozní havárii, Senát rovněž navrhl tzv. odmrazení platů ústavních činitelů. Tento problém rozdělujeme na dvě části. Část první je část platů soudců a státních zástupců, a upřímně řečeno, kloníme se k názoru, že neexistuje žádný relevantní důvod, proč soudci a státní zástupci by měli být jedinou skupinou státních zaměstnanců, kteří by po celé volební období měli mít zamrazené platy na nominální výši. Nikdo jiný takové zamrazení nemá. S tím ovšem souvisí také platy poslanců a senátorů, což ve finančním objemu je naprosto zanedbatelná částka, o to je to citlivější problém politický. Citlivější především v tom, že jsme učinili veřejný slib, že naše platy zůstanou zamrazeny na nominální výši po celé volební období, a veřejné sliby nemůžeme porušovat.

Z toho důvodu - a jsem rád, že už se k tomu přihlásila i sociální demokracie - za křesťanské demokraty chci říci, že budeme v tom nejrychlejším možném sledu iniciovat takové legislativní změny, aby platy poslanců a senátorů zůstaly na nominální výši roku 2004. Pokud by snad díky lhůtám, které jsou napjaté, výplata v lednu nebo v únoru, což se může stát a pravděpodobně se to i stane, byla skutečně vyšší, tzv. odmrazená, pak křesťanští demokraté tyto částky, které převyšují, odevzdají na dobročinné účely.

Vyjádření ministra financí k položce 8,2 mld. Kč v kapitole Ministerstva vnitra a ostatním položkám kapitoly BIS a v položce Ministerstva financí bereme na vědomí. Je to legitimní postoj a bude zcela jistě předmětem koaličních jednání.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má nyní pan místopředseda Kasal, připraví se pan kolega Recman.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, vážená vládo, paní a pánové, moje úloha je v tuto chvíli poměrně jednoduchá, protože mohu spolehlivě odkázat na bod 4, který ve svém vystoupení zmínil a docela přesvědčivě uvedl jménem sociální demokracie pan ministr financí Bohuslav Sobotka, kdy pro případ, že by prošla senátní verze, nabízí spolupráci sociálních demokratů při inovaci vztahů v odměňování státních zaměstnanců. Myslím si, že my jako poslanci, jako Poslanecká sněmovna, bychom nicméně neměli být odkázáni pouze na prohlášení politických stran, ale že bychom měli přijmout i aktivní úlohu, a proto se na vás obracím s návrhem doprovodného usnesení pro případ, že by prošla senátní verze.

Já to usnesení přečtu a pak k tomu řeknu ještě dvě věty: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby neprodleně připravila takovou legislativní úpravu a navrhla takový způsob legislativního procesu, který by v roce 2005 zabezpečil zachování platů poslanců, senátorů a členů vlády na úrovni roku 2004."

Jsou tam dvě podmínky nebo dvě výzvy. Ta jedna je zřetelná, ta druhá se týká způsobu legislativního procesu. Já si dovedu představit, že vláda po zvážení všech pro a proti se na Poslaneckou sněmovnu, resp. na jejího předsedu, obrátí se žádostí o řešení tohoto problému ve stavu legislativní nouze, a pak by problém s vyplácením platů v prvních měsících příštího roku odpadl.

Dámy a pánové, věřím, že toto usnesení v případě, že projde senátní verze, podpoříte, protože dává jasný signál všem těm, kteří podezírají poslance, kteří podezírají senátory z toho, že spletli a smíchali dvě věci dohromady proto, aby si zachovali či zvýšili platy v příštím roce. Já vás prosím o podporu tohoto usnesení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní má slovo pan kolega Recman, potom pan poslanec Vojíř.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v rozpravě přednesl návrh doprovodného usnesení. Byl bych rád, kdybychom tento návrh vnímali jako pozitivní reakci na vystoupení pana poslance Kalouska.

Musím říci za poslanecký klub KSČM, že jsme velice pozorně vyslechli vystoupení ministra financí pana Bohuslava Sobotky a bereme skutečně vážně jeho ujištění v těch bodech, jak je přednesl, že se situace bude řešit. Jsme přesvědčeni o tom, že by své slovo měla říci i Poslanecká sněmovna, a to formou doprovodného usnesení.

Navrhuji jménem poslaneckého klubu KSČM takovýto text: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby zpracovala novely zákonů o platech a odměnách státních zaměstnanců, ústavních činitelů, soudců, státních zástupců, vedoucích ústředních orgánů, zastupitelů obecních a krajských zastupitelstev a vedoucích jimi zřízených organizací, včetně systému valorizace, a předložila Poslanecké sněmovně do 30. června 2005."

Pokud mohu stručně odůvodnit tento návrh, musím říci, že komunističtí poslanci jednoznačně podporovali a podporují zmrazení platů ústavních činitelů na období 2004 - 2005 a v podstatě až do konce tohoto volebního období. Jsme přesvědčeni o tom, že pokud nenastane nějaká mimořádná situace, např. výrazná 100procentní nebo 300procentní inflace, že by platy ústavních činitelů měly být, nebo konkrétně platy poslanců a senátorů, na příslušné volební období neměnné. Tady musím říci, že nám výrazně zkomplikoval situaci Senát svými pozměňovacími návrhy, protože postavil do protikladu snížení nebo zmrazení platů ústavních činitelů a platy příslušníků bezpečnostních sborů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP