(15.40 hodin)
(pokračuje Fischerová)

A protože takový žadatel nemůže pracovat, ztrácí i pracovní návyky. Proto v podrobné rozpravě předložím pozměňovací návrh, aby ve druhé instanci o udělení azylu rozhodoval samosoudce. Nezávislý a plný soudní přezkum ve stávajícím zákonu o azylu chybí a navíc tady nedochází k naplnění článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jimiž je Česká republika vázána.

Dovolte mi po tomto trochu suchém konstatování v podobě zákona doplnit pro vaši představu několik poznatků z praxe, aby bylo zřejmé, o čem je tu řeč. V posledních měsících se mění podmínky v uprchlických táborech. Správa uprchlických zařízení rozhodla a v praxi již naplňuje, že v pokojích azylantů nebudou elektrické zásuvky. Údajně z důvodů bezpečnosti, i když nepoužívají žádné neatestované spotřebiče. Znamená to, že na pokojích nemohou mít televizi, rádio, lampičku na čtení, varnou konvici anebo nabíječku na mobilní telefon. V Červeném Újezdě se mají po Novém roce rodiny s dětmi stěhovat do opraveného pavilonu, kde nebudou zásuvky. Bylo jim řečeno, že jim televize dají do skladu a vrátí je, až budou tábor opouštět. V Zastávce u Brna to správa uprchlických zařízení již provedla.

Tento malý výčet těžkostí by mohl pokračovat. Uvádím ho pouze pro dokreslení situace, ve které se i několik let nacházejí lidé, kteří mají za sebou traumatizující a stresující životní zážitky. V naší zemi, jak jsem již na začátku zmínila, jsme uměli být vstřícní a chápaví k lidem, kteří z důvodů, jež nezavinili, a často v ohrožení života museli opustit své domovy. Jsme ale také zemí, kterou opakovaně z vážných důvodů opouštěli její obyvatelé v různých vlnách a byli vděční za přijetí v jiných státech. Proto si myslím, že bychom měli dbát o to, aby u nás žadatelé o azyl nacházeli důstojné podmínky.

Děkuji za pozornost. V podrobné rozpravě předložím dva pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Jako první má právo vystoupit paní poslankyně Taťána Fischerová. Připraví se pan kolega Svatopluk Karásek a po něm pan poslanec Zdeněk Maršíček, následně pan kolega Robert Vokáč.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, pozměňovací návrh k tisku 821 číslo 1.

Za prvé. V novelizačním bodu 19 v § 46 se odst. 3 doplňuje tak, že za slovo "nesmí" se vkládají slova "po dobu 30 dnů".

Za druhé. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která zní: Část třetí. Změna soudního řádu správního, článek III.

V § 78 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se vkládá nový odst. 3, který zní takto: "(3) Rozhoduje-li soud o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ve věci azylu, může soud rozhodnout ve věci v rozsahu, který zákon přiznává správnímu orgánu, lze-li takové rozhodnutí učinit na základě skutkového stavu, z něhož vyšel správní orgán a který soud případně vlastním dokazováním v nikoli zásadních směrech doplnil a navrhl-li takový postup žalobce v žalobě."

Dosavadní odstavce 3 až 7 se přečíslují na 4 až 8. Dosavadní část třetí se přečísluje na část čtvrtou.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Slovo má pan poslanec Svatopluk Karásek, připraví se kolega Maršíček.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám pozměňovací návrh, který je alternativní k prvnímu pozměňovacímu návrhu kolegyně Táni Fischerové.

V bodě 19 části prvé článek první se mění a doplňuje, a to tak, že za slovo "nesmí" se vkládají slova "po dobu 45 dnů".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní má slovo pan poslanec Zdeněk Maršíček. Připraví se kolega Vokáč, který je zatím posledním přihlášeným do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Zdeněk Maršíček: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi ve svém vystoupení přednést k tisku 821 tyto pozměňovací návrhy.

Za prvé. Bod 17. § 44 se mění a doplňuje, a to tak, že poslední věta bude znít: "Za osoby blízké se považují osoby, které doloží, že k sobě mají osobní vztah."

Odůvodnění. Pouhé deklarování osoby o osobním vztahu považuji za nedostatečné. Mohlo by to vést k řadě problematických situací.

Za druhé. Bod 27. V § 80 se na začátku odst. 4 vypouštějí slova "základnímu, střednímu a vyššímu odbornému". Nové znění tedy bude: "Žadatelé o udělení azylu mají přístup ke vzdělání za stejných podmínek jako státní občané České republiky."

Odůvodnění. Žadatelé a děti žadatelů o azyl mají v souladu s článkem 10 směrnice 2003/9/ES stejná práva na vzdělání na všech stupních škol, nejen na základním, středním a vyšším odborném.

Za třetí. Bod 28. V § 81 se doplněný odstavec 2 mění takto. Poslední věta bude znít: "Nezletilá osoba bez doprovodu se po ukončení úkonů podle § 46 odst. 1 umísťuje na základě rozhodnutí soudu do tří let věku do kojeneckých ústavů a nad tři roky věku do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do péče osoby označené v rozhodnutím soudu."

Odůvodnění. Nezletilá osoba může být mladší, nežli je věk pro školská zařízení, a kojenecké ústavy pro děti do tří let jsou i zdravotnickým zařízením.

Za čtvrté. Bod 31. V § 88b se za slovo "které" doplňují slova "prostřednictvím jeho soudem ustanoveným opatrovníkem".

Odůvodnění. Nezletilé dítě nemůže podávat návrh na zahájení řízení o udělení azylu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Namísto pana kolegy Vokáče vystoupí pan ministr Bublan. Připraví se paní poslankyně Šojdrová.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem ke skutečnosti, že směrnice 2003/9 má být do právního řádu České republiky transponována nejpozději do 6. února 2005 a je nutné provést neodkladnou adaptaci právního řádu České republiky a nařízení Rady č. 343, dovoluji si vás požádat o zkrácení lhůty pro projednání ve třetím čtení na 48 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má paní kolegyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, paní ministryně, kolegyně a kolegové, dovolte, abych uvedla pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o azylu.

Navrhuji vložit novou část třetí, která zní: "Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Článek třetí.

Za § 66 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, se navrhuje vložit část šestá, která zní: Část šestá. Ustanovení přechodná. § 66a. Ministerstvo financí je povinno dokončit bezúplatné převody majetku Fondu dětí a mládeže v likvidaci v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny č. 1834/2001, č. 416/2003 a č. 1324/2004.

Bod druhý. Dosavadní část třetí - Účinnost - označit jako část čtvrtou a článek třetí označit jako článek čtvrtý.

Bod 3. Článek čtvrtý části čtvrté Účinnost upravit takto:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP