(17.20 hodin)
(pokračuje Říman)

Nicméně si nemyslím, že bychom měli dělat tak radikální okamžitý zásah do stávající praxe.

Co se týče druhé námitky, kterou máme, je to odebírání řidičských průkazů. Nemyslíme si, že za stávající situace je tento institut nezbytný, zvláště když nejsou a nevšiml jsem si dříve, že by byly námitky proti institutům, které s odebíráním řidičáků souvisejí, to znamená s kaucemi a především s institutem zabránění v jízdě. Jestliže policie bude mít účinné nástroje, jak zabránit v jízdě, tak odebírání řidičského průkazu je redundantní. Přiznáváme, že bychom dokázali odebírání řidičských průkazů akceptovat, pokud by na tom setrvalo, v případě, že bychom byli schopni v našem soudním systému garantovat takový institut, že by soudní moc byla schopná o odebrání nebo neodebrání řidičského průkazu rozhodnout v historicky krátkém čase, řekněme ve 24 nebo 48 hodinách, ale obávám se, že tohoto průlomu nejsme schopni dosáhnout, takže odebírání řidičských průkazů raději pro tuto chvíli nikoliv.

To tedy jsou dvě, použiji-li slova latiníka, condicio sine qua non, tedy podmínky, bez kterých nelze pokračovat v jednání dále, nicméně znovu deklaruji, že jsme připraveni jednat tak, aby zákon konečně spatřil světlo světa a abychom nemuseli především být znovu konfrontováni s tak nedůstojným průběhem, zejména v závěrečném hlasování, jako jsme tomu byli svědky při předešlém pokusu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Římanovi. Hovořit bude pan poslanec Karel Černý a připraví se pan poslanec František Vnouček.

 

Poslanec Karel Černý: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, většina z nás vlastní řidičský průkaz, a jistě se mnou budete souhlasit, že velkým problémem v celé řadě měst a obcí jsou přechody pro chodce. Musím ocenit aktivity v mnoha obcích, které ve snaze o zvýšení bezpečnosti silničního provozu instalovaly nové svislé dopravní značky přechodu pro chodce, zvýrazněné o žluté kontrastní okraje. Ty zvýrazňují přechody pro chodce zejména v noci a za špatného počasí. Minulý týden došlo ve Žďáru nad Sázavou, odkud pocházím, během jednoho dne ke dvěma střetům chodce s automobilem. Shodou okolností se to nestalo na nově upravených přechodech se zvýrazněnými značkami. V mnoha případech se můžeme setkat s přechody pro chodce označenými pouze vodorovným značením, což považuji za nedostatečné, a proto navrhnu ve druhém čtení úpravu, která by znamenala označení přechodu pro chodce ze zákona vodorovným i svislým značením, a svislé dopravní značky označující přechod pro chodce opatřit kontrastním žlutým lemem. Možná že bude někdo oponovat vysokými náklady na pořízení velkého množství těchto značek. Jsem však přesvědčen, že tato úprava má smysl, kdyby to mělo zachránit jeden jediný lidský život.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Černému. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec František Vnouček a připraví se pan poslanec David Šeich.

 

Poslanec František Vnouček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jenom ve stručnosti. Posledně jsem dostal jako člen petičního výboru k vyřízení petici "Zastavte vraždění na českých silnicích". Byla to petice pana Lukáše Nádvorníka z Mníšku pod Brdy, který jako petiční výbor zastupoval občany. Byly tam vylíčeny osudy. Původně jsem si myslel, že to při dnešním jednání přečtu, ale asi to je všechno to, co běžně vidíme v televizi a čteme v novinách, prostě věci, které se na silnicích odehrávají. Mně je jasné, protože v dopravě dělám celý život, že je to celý soubor otázek, a chtěl bych říci, že předkládaná novela zákona o pozemních komunikacích je první krok, kterým bychom měli začít. I v petici bylo zdůrazňováno, abychom nechali politických hrátek a už konečně něco začali dělat v tom, aby se toto vraždění na komunikacích zastavilo.

Chtěl bych na vás apelovat - samozřejmě jsem si důkladně přečetl návrh novely, jsou tam určitá zlepšení proti minulému návrhu - chtěl bych vás vyzvat k podpoře tohoto návrhu, abychom opravdu učinili všechno pro to, abychom první krok, od výchovy v rodinách, od výchovy ve škole, od represivních složek, museli udělat na základě tohoto zákona o provozu na pozemních komunikacích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Vnoučkovi, hovořit bude pan poslanec David Šeich a připraví se prozatím poslední z přihlášených Tomáš Kvapil.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, musím zopakovat řadu argumentů, které jsem vznesl již při prvním projednání tohoto zákona, a přidat některé nové.

Je to necelých 60 dnů, co Poslanecká sněmovna tento návrh zákona odmítla. Pan ministr dopravy po necelých 60 dnech přichází s téměř totožným právním předpisem a z mého pohledu popírá suverenitu této Poslanecké sněmovny, která se nějakým způsobem rozhodla, byť se objevily mediální spekulace nejrůznějšího typu o předčasných odjezdech na víkend. Já si myslím, že byla projevena vůle této Poslanecké sněmovny, která skončila závěrem: Tento návrh zákona odmítáme, pane ministře. Bohužel ale zákon vyhozený dveřmi se vrací oknem a pan ministr opět přistupuje, opět vstupuje do Poslanecké sněmovny s tímto právním předpisem, a domnívám se, že nejde o právní předpis zásadně změněný. Ptám se, co se stalo nového, jaké skutečnosti se změnily a proč je vůle Sněmovny, suverenity Sněmovny, která rozhodla o zamítnutí zákona, pošlapávána a pan ministr přichází s obdobným, téměř stejným zákonem a opět se pokouší revidovat vůli této Poslanecké sněmovny. Zajímala by mě odpověď na tuto poměrně zásadní a jednoduchou otázku.

Myslím si také, že musím zopakovat právní argumenty, které jsem vznesl již při prvním projednávání tohoto zákona. Zákon nadále i v tomto novém znění neodstraňuje významné zásahy do ústavního pořádku České republiky, do základní listiny práv a svobod. Tento návrh nerespektuje zásadní zásadu právní, že nikdo nemůže být trestán dvakrát v téže a stejné věci, zásadu ne bis in idem. Pan ministr předkládá návrh, kdy je občan jednou postihován na místě, podruhé ve správním řízení a je několikrát trestán za tentýž spáchaný přečin, což je zcela nepřípustné porušení těchto základních právních zásad. Také ustanovení uvedené v § 10 odstavec 3, 4, které mluví o tom, že řidič se musí sám udat, zdali za volantem seděl či za volantem neseděl, z mého pohledu odporuje zásadám uvedeným v Listině základních práv a svobod o tom, že každý má právo odepřít výpověď ve chvíli, kdy se takováto výpověď dotýká jeho práv nebo práv osob jemu blízkých. Takováto základní zásada obsažená v Listině základních práv a svobod je z mého pohledu v § 10 pošlapána a porušena.

Také při prvním projednání jsem poukazoval na zcela nevyvážený systém bodů, kdy neúměrně jsou postihovány drobné přestupky typu telefonování za volantem a některé zásadnější přestupky, jako je například vjezd do jednosměrné ulice, jsou v poměru k těmto relativně nezávažným přestupkům postihovány zásadním způsobem.

Myslím si, že zcela klíčové je to, co zmínil kolega Říman. Klíčem k bezpečnosti na silnicích je kvalitní dopravní infrastruktura, o kterou by se měl pan ministr primárně zajímat jakožto ministr dopravy, je to práce policie, důsledné vymáhání stávajících platných právních předpisů, o které by se měl starat pan ministr vnitra. Cílem by nemělo být toto jednoduché mediální spojení, jednoduchá mediální zkratka: Je mnoho mrtvých na silnicích a tímto zákonem se to vyřeší. Oni nebudou. Po přijetí tohoto zákona už nebudou žádní mrtví na silnici. - Myslím si, že to je zcela objektivní nesmysl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP