(9.10 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Tento tisk, jak všichni dobře víte, jsme projednávali ve třetím čtení včera a vzhledem k tomu, že se komise shodla na těchto změnách, byl pro mne velkým překvapením výsledek hlasování o tomto návrhu.

Mimo tyto konkrétní návrhy probíhá v komisi diskuse nad dalšími tématy, zejména nad přímou volbou prezidenta. Zatím nedošlo ke shodě v názoru na základní pravidla, resp. způsob volby, ale také nad případnou úpravou odpovědnosti a pravomocí prezidenta.

Kolegyně a kolegové, komise se na své poslední schůzi shodla na tom, že by ve své činnosti měla pokračovat i v dalším období, a to do konce tohoto čtvrtého volebního období. Proto vedle usnesení, kterým Poslanecké sněmovně navrhuje, aby schválila zprávu o činnosti dočasné komise, navrhuje i usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vysloví souhlas s prodloužením termínu dočasné komise do konce čtvrtého volebního období. Tyto návrhy přednesu v rozpravě. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně.

Sděluji, že paní poslankyně Páralová má náhradní kartu číslo 3.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, nikdo se do ní nehlásí. Všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím paní kolegyni Kupčovou.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já si tedy dovolím přednést návrhy usnesení, které dočasná komise doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout.

Za prvé. Poslanecká sněmovna schvaluje Zprávu o činnosti dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky.

Druhé usnesení. Poslanecká sněmovna souhlasí s prodloužením termínu činnosti dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky do konce čtvrtého volebního období.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku. Rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Je námitka proti společnému hlasování o tomto usnesení jako o celku? Děkuji.

 

Budeme tedy hlasovat jednou o usnesení, jehož text přednesla předsedkyně dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky Ústavy České republiky paní kolegyně Jitka Kupčová.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 356. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Kdo je proti?

Ze 125 přítomných pro návrh 112, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji paní kolegyni Kupčové.

Sděluji, že paní poslankyně Boháčková má náhradní kartu číslo 14.

K pořadu schůze zde mám přihlášku paní poslankyně Jitky Vojtilové. Prosím.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Dobré ráno, kolegové. Já bych měla drobný návrh, aby bod číslo 33, sněmovní tisk 786, byl zařazen jako pevný bod po polední přestávce zítra a jako první bod.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tím jsme de facto otevřeli téma programu. Nechci nikoho vybízet, ale máte posledních 16 minut a odpočítávání začalo. Prosím.

 

Poslanec Oldřich Němec: Vážené kolegyně a kolegové, já bych si také dovolil dát jednu změnu programu, a to na dnešní dopoledne. Navrhuji zařadit jako čtvrtý bod dnešního dopoledne bod číslo 18, sněmovní tisk 674. A chtěl bych to krátce odůvodnit tím, že to velice úzce souvisí se třetím zařazeným bodem, to znamená se sněmovním tiskem 673. Chtěl bych vás poprosit, zda by bylo možné tuto změnu provést. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Omlouvám se vám, pane poslanče, velmi. Můžete mi prosím ještě jednou zopakovat ten návrh?

 

Poslanec Oldřich Němec: Ano. Jedná se o bod 18, sněmovní tisk 674, a navrhuji jej zařadit jako čtvrtý bod dnešního dopoledne.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další procedurální návrh? Žádný není. Budeme hlasovat o dvou.

 

První návrh zní - zařadit bod číslo 33, což je tisk 786, jako první bod zítřejšího odpoledního jednání. Slyšeli jste návrh.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 357. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 128 pro návrh 85, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh zní - zařadit bod číslo 18 jako čtvrtý bod dnešního dopoledního jednání s tím, že jeden už máme za sebou, takže ještě dva a potom by byl tento. Znamenalo by to, že bychom projednali bod 71, poté bod 17 a poté případně bod 18.

Zahájil jsem hlasování číslo 358. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 130 pro návrh 69, proti 14. I tento návrh byl přijat.

 

Prosím, abyste si tedy poznamenali tyto dvě změny programu, že po bodu 17 dnes budeme projednávat bod 18 a zítra první bod odpoledne bude bod číslo 33.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

71.
Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny
ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human

 

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení vyšetřovací komise číslo 22 z 9. listopadu tohoto roku. Prosím, aby nás informovala o jednání komise a jejích závěrech paní poslankyně Hana Šedivá.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, já vím, že všichni jste netrpělivě očekávali předložení závěrečné zprávy, tak jak jsme měli učinit do 31. 12. 2004, ale v průběhu září došlo k poměrně velké personální obměně komise a ještě se objevily další skutečnosti, které nám neumožňují ukončit jednání této komise. Proto dne 9. 11. 2004 bylo přijato usnesení číslo 22 této komise, která žádá o prodloužení termínu činnosti vyšetřovací komise ve věci vyrovnání České republiky se společností Diag Human do 31. 3. 2005 a o prodloužení termínu k předložení závěrečné zprávy do téhož termínu. Tato komise doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s tímto usnesením vyslovila souhlas.

Já bych ještě řekla další důvody, které nás ovlivnily pro podání žádosti o prodloužení termínu. Před minulou žádostí o prodloužení termínu jsme si stanovili doplněný vyšetřovací postup.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP