(17.30 hodin)
(pokračuje Vlček)

5. Do článku 2 - Přechodná ustanovení - navrhuji doplnit nový bod 5 tohoto znění: "5. Právní nebo fyzické osobě, která před nabytím účinnosti tohoto zákona použila prokazatelně pro výrobu tepla minerálních olejů, které byly předmětem daně podle § 45 odstavec 3 zákona číslo 353/2003 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a tyto oleje nakoupila za cenu obsahující daň ve výši 9 950 korun českých za tisíc litrů či při jejich spotřebě odvedla daň ve výši 9 950 korun českých za tisíc litrů, vzniká nárok na vrácení daně z těchto minerálních olejů použitých pro výrobu tepla od 1. 1. 2004 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nárok na vrácení daně vzniká ve výši uvedené v § 56 odstavec 5 zákona číslo 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Celní úřad daň těmto osobám vrátí na jejich žádost obsahující náležitosti podle § 56 odstavec 6 zákona číslo 353/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, podanou nejpozději do šesti měsíců po nabytí tohoto zákona. Toto ustanovení se netýká minerálních olejů uvedených v § 45 odstavec 3, pro které je při jejich použití pro výrobu tepla stanovena podle § 48 odstavec 10 sjednaná sazba daně jako pro minerální oleje uvedené v § 45 odstavec 1 písmeno c)."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlčkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Gongol, připraví se pan poslanec Doktor.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, budu rozhodně stručnější než můj předřečník, který předložil, alespoň se domnívám, pozměňovací návrh z dílny Ministerstva financí. Proto se podivuji nad tím, že je možné v podstatě takový zmetek předložit do Sněmovny, kdy samo Ministerstvo financí předloží tolik pozměňovacích návrhů.

Abych nezdržoval, předložím svůj krátký pozměňovací návrh a krátce jej zdůvodním.

Návrh úpravy § 45. Odstavec 9 zákona číslo 353/2003 Sb., o spotřebních daních, chci upravit tak, aby vzal v úvahu veškerá možná technická řešení, která jsou obvyklá v Evropě i na celém světě. Chci, aby nedocházelo k omezování a likvidování malých a středních českých firem a následně k omezování rozhodovacích práv spotřebitele.

Můj pozměňovací návrh je k bodu 151, kde navrhuji doplnit za poslední větu, která končí "získány pro další prodej.". Dále navrhuji doplnit tuto větu: "Dále toto omezení neplatí pro zdaněné zkapalněné ropné plyny uvedené v odstavci 1 písmeno e), skladované v kontejnerech odpovídajících ustanovením Evropské dohody o mezinárodních přepravách nebezpečných věcích po silnici (dále jen dohoda ADR), vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo železničních cisternách odpovídajících ustanovením mezinárodního řádu pro přepravu nebezpečného zboží po železnici (dále jen dohoda RID), vyhlášeného ve Sbírce mezinárodních smluv."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Doktor, připraví se pan poslanec Teplík.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. První z avizovaných pozměňovacích návrhů se týká některých kolizí vyvolaných textem schváleným usnesením rozpočtového výboru. Tímto si tedy osvojuji připomínky.

Za prvé k bodu 186. Vládní návrh na změnu § 57 odstavec 6 v době svého vzniku nepočítal se změnou téhož ustanovení provedenou zákonem číslo 693/2004 Sb., která je až na poznámky pod čarou téměř věcně shodná. Z tohoto důvodu tedy navrhuji tuto úpravu:

Za prvé - v návětí vypustit slova "včetně poznámek pod čarou číslo 40a a 43a" a pod čarou tyto poznámky vypustit.

Druhá úprava - v odstavci 6 písmeno c) nahradit odkaz na poznámku pod čarou 40a odkazem 41.

Třetí úprava téhož odstavce písmeno d) - nahradit odkaz na poznámku pod čarou 43a odkazem 42.

V písmenu e) nahradit odkaz na poznámku pod čarou číslo 41 odkazem číslo 43 a další odkaz číslo 41 za slovy "vlastnického práva" a odkaz 42 vypustit.

K bodu 187 krátké zdůvodnění. Zákon číslo 693/2004 Sb. provedl rovněž změnu § 57 odstavec 7 písmeno b), pokud jde o nahrazení slova "zemědělských" slovy "půdních bloků nebo lesních". Z tohoto důvodu je třeba v bodu 187 vypustit slova "a v ustanovení písmene b) se slovo zemědělských nahrazuje slovy půdních bloků nebo lesních".

K bodu 292. Tisk 265 ruší v § 132 písmeno c). K výsledku jeho projednávání bude tedy třeba přihlédnout, ke druhému nebo třetímu čtení. To jako zdůvodnění říkám spíše na vědomí, abychom přihlédli k projednávání, pak případně v rámci hlasování o legislativně technických úpravách toto zohlednili.

K bodu 293. Ustanovení § 133 odstavec 4 až na poznámku pod čarou číslo 65c) je totožné s ustanovením § 133 odstavec 3 podle tisku 265. Zde bude třeba také přihlédnout k hlasování při projednávání ve třetím čtení.

V části druhé článek 3 ve výčtu novel zákona číslo 265/1991 ponechat pouze zákon číslo 354/2003 Sb. Ostatní zákony vypustit, neboť se novelizovaného § 2d) netýkají.

Nyní pozměňovací návrh k usnesení rozpočtového výboru číslo 478 k bodu 31. V § 99 v doplňovaných odstavcích 4 až 8 poznámky pod čarou označené jako 60a) a 60b) označit jako 60c) a 60d).

K tomu krátké zdůvodnění. Poznámky stejného značení, ale s jiným obsahem jsou již jednak v § 100 platného znění zákona (60a) a jednak v § 100a) návrhu zákona tisk 801.

K bodu 32. Nové znění § 100a) oproti vládnímu návrhu postrádá - předpokládám, že zřejmě nedopatřením - poznámku pod čarou číslo 60b), ačkoliv je zde na ni uveden odkaz.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP