(18.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Dobré dílo se podařilo a paní poslankyně Orgoníková se našla, takže ji prosím, chce-li, aby se ujala slova. Stejně tak prosím paní poslankyni Vojtilovou, aby se posadila ke stolku zpravodajů.

Na 37. schůzi jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Ptám se paní navrhovatelky Orgoníkové, zdali v tuto chvíli hodlá vystoupit. Není tomu tak. Táži se, zda se chce ujmout slova paní zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Jitka Vojtilová. Není tomu tak. Ptám se na totéž zpravodajky stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti paní poslankyně Táni Fischerové. Také nehodlá vystoupit.

Takže otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky, alespoň v písemné podobě, do obecné rozpravy nemám. Obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Do té se přihlásila paní poslankyně Vojtilová.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Chtěla bych uplatnit velmi drobný pozměňovací návrh. Je to k článku 2 a zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou. Podrobnou rozpravu končím a končím druhé čtení tohoto poslaneckého návrhu.

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

4.
Návrh poslanců Martina Římana a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 670/ - druhé čtení

 

U stolku zpravodajů zaujal místo navrhovatel Martin Říman. Připomínám, že tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 670/2. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal také pan poslanec Stanislav Křeček.

Pan poslanec Říman jako navrhovatel má samozřejmě právo, chce-li, vystoupit. Nechce.

Bude Sněmovna souhlasit s tím, aby za ústavněprávní výbor v pozici zpravodaje vystoupil pan poslanec Zdeněk Koudelka? Bude. Takže pan poslanec Koudelka se ujme za svého nepřítomného kolegu úlohy zpravodaje ústavněprávního výboru.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, ústavněprávní výbor doporučuje přijetí uvedeného návrhu zákona ve znění jím přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otvírám obecnou rozpravu. Přihlášky nejsou, obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže končím i podrobnou rozpravu a tím také druhé čtení tohoto poslaneckého návrhu. Děkuji panu poslanci Římanovi, i když věru v tuto chvíli nevím za co.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

5.
Návrh poslanců Hynka Fajmona, Aleny Páralové, Petra Nečase,
Kateřiny Dostálové, Miroslava Krajíčka, Lucie Talmanové
a Miroslavy Němcové na vydání zákona o odškodnění obětí okupace
Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik,
Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky,
Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
/sněmovní tisk 672/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedla místopředsedkyně sněmovny Miroslav Němcová. Chce-li vystoupit, má k tomu příležitost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nebudu dlouze uvádět tento bod. Myslím, že vše, co bylo třeba říci, jsme řekli při minulém projednávání v úvodním mém slově a poté i ve vystoupeních mých kolegů, kde zazněly i některé připomínky na možné vylepšení tohoto návrhu zákona. Bezpochyby teď je ta správná chvíle, abychom se právě těmto připomínkám mohli věnovat.

Ráda bych upozornila, že podstatou našeho návrhu je to, aby byly odškodněny křivdy spáchané na občanech České republiky v období její okupace, zjednodušeně řečeno, vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Tolik prosím pro tuto chvíli.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 672/2. Zpravodajem rozpočtového výboru je pan poslanec Jiří Václavek.

Věru že pan předseda poslaneckého klubu nemá chvilku klidu. Pan poslanec Václavek nicméně je už přítomen, takže má slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: (Stěží popadá dech.) Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych se věnoval tomuto tisku.

Rozpočtový výbor projednával zhruba nadvakrát návrh tohoto zákona a doporučil další projednávání tohoto tisku. To znamená i možnost přerušení tohoto projednávání ve druhém čtení.

Promiňte jsem trochu udýchaný, protože jsem dobíhal z vrchního patra.

Já sám navrhuji, aby druhé čtení tohoto zákona bylo přerušeno na sedm dní, neboť je tam řada záležitostí, které se při projednávání tohoto návrhu zákona nestačily projednat. Jedná se za prvé o výši náhrad - (Předsedající: Prosím o klid, dámy a pánové, nedělejte to panu poslanci Václavkovi ještě těžší.) - za druhé o způsob prokazování těchto náhrad a za třetí o to, kdo by to měl vlastně zúřadovat. Předpokládám, že když přerušíme projednávání tohoto návrhu zákona pouze o sedm dní, ještě na tomto jednání Poslanecké sněmovny může dojít ke třetímu čtení zákona s tím, že už budeme vědět, jakým způsobem a kdo navrhne pozměňovací návrhy.

Jedna z podstatných věcí je, kdo by to měl zúřadovat. V návrhu zákona je otázka České správy sociálního zabezpečení, zatímco všichni dotyční si myslí, že by to mělo být Ministerstvo vnitra.

Vážený pane předsedající, já navrhuji před ukončením podrobné rozpravy přerušit projednávání tohoto zákona na dobu sedmi dní, tzn. aby ještě mohl být na tomto jednání Poslanecké sněmovny projednán. Na druhé straně si myslím, že je potřeba mít tuto šanci ještě podle toho, jaké pozměňovací návrhy budou ve druhém čtení podány, tj. zhruba za ten týden je konsensus to podle pozměňovacích návrhů projednat. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP