(16.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem je

7.
Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství
a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 709/ - druhé čtení

 

Pan kolega Janeček zůstal u stolku zpravodajů. Nyní žádám paní poslankyni Alenu Páralovou, která je zpravodajkou k tomuto tisku, aby také zaujala své místo u stolku zpravodajů.

Žádám zástupce navrhovatelů, aby tisk uvedl pro druhé čtení.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, opět krátce. Jedná se o to, aby osoba, která převezme dítě z dětského domova, mohla čerpat rodičovskou dovolenou až do sedmi let dítěte. Tato věc byla velmi podrobně projednána ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a navrhovatelé se ztotožňují s návrhem, který z tohoto výboru vzešel.

Děkuji všem za dosavadní průběh projednávání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů panu Josefu Janečkovi a konstatuji, že usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk číslo 709/2. Prosím tedy, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Alena Páralová. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením č. 209 z 31. schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví konané dne 1. prosince roku 2004.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Josefa Janečka a Viléma Holáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 709, a přijala k tomuto návrhu komplexní pozměňovací návrh, který jste obdrželi pod sněmovním tiskem 709/2.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce Aleně Páralové a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli má někdo zájem se přihlásit do obecné rozpravy. Ano, paní poslankyně Alena Páralová. Prosím.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Dovolte mi vyjádřit se k právě projednávanému tisku č. 709, který se zabývá mateřskou dovolenou při převzetí dítěte do péče.

Mateřská dovolená se v současné době poskytuje ženě ode dne převzetí dítěte po dobu 22 týdnů. Převzala-li žena do péče dvě nebo více dětí nebo jde-li o ženu osamělou, poskytuje se mateřská dovolená v délce 31 týdnů. Mateřská dovolená se smí čerpat nejdéle do osmi měsíců věku dítěte. Původní návrh novely zákona umožňoval ženě odejít na mateřskou dovolenou i v případě, že převezme do péče dítě starší osmi měsíců. Předkladatelé zdůvodnili svůj návrh mimo jiné potřebou vytvoření citového pouta mezi náhradními rodiči a dětmi, adaptací dětí na nové prostředí atd.

Vláda ve svém stanovisku vyslovila s původním návrhem zákona nesouhlas, když oprávněně vytýkala návrhu technické nedostatky. Výbor pro sociální politiku se tímto zákonem podrobně zabýval a všichni členové výboru napříč politickým spektrem vyjádřili vůli poskytnout možnost rodičům, kteří převezmou dítě do péče, aby se mu mohli po nějakou dobu plně věnovat. Jako zpravodaj musím poděkovat nejen všem poslancům z výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ale i pracovníkům ministerstva, kteří poskytli členům výboru cennou odbornou pomoc.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví schválil komplexní pozměňovací návrh. Tento pozměňovací návrh umožní po převzetí dítěte nastoupit na rodičovskou dovolenou jednomu z rodičů, i když je dítě starší tří let, nejdéle však do sedmi let věku dítěte. Tato rodičovská dovolená se poskytne v délce 22 týdnů.

Návrh se snaží řešit problémy, které nastávají, když je dítě umístěno do náhradní rodiny. Takové dítě má často za sebou pohnutý život, naučilo se přežívat fyzicky i psychicky v nejrůznějších podmínkách, ztratilo víru v dospělé lidi a všelijak je zkouší. Dostává se do nového prostředí a je třeba vrátit dítěti důvěru v dospělé lidi, důvěru, kterou v mnoha případech ztratilo. Je třeba dítěti dokázat, že jeho náhradní rodič je zde hlavně pro něho.

Pokládám tento návrh zákona za přínosný a doporučuji Sněmovně, aby jej propustila do třetího čtení. Poslanci Občanské demokratické strany tento návrh podpoří.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aleně Páralové za její vystoupení v obecné rozpravě. Kdo další má zájem vystoupit v obecné rozpravě? Nikoho nevidím.

Obecnou rozpravu tedy končím a zahajuji rozpravu podrobnou, protože v obecné rozpravě nepadl žádný procedurální návrh, o kterém by bylo potřeba hlasovat. Do podrobné rozpravy ale nemám žádnou přihlášku písemnou, ale vidím přihlášku z místa pana poslance Říhy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v podrobné rozpravě si dovoluji podat několik drobných rozšiřujících pozměňovacích návrhů k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Abych šetřil náš jednací čas, dovoluji si odkázat na písemný tisk, který byl předložen pod mým jménem všem na lavice, kde je uvedeno šest bodů pozměňovacích návrhů včetně odůvodnění.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vladimíru Říhovi a konstatuji, že tisk je opravdu rozdán všem poslancům, takže může být podle jednacího řádu součástí projednávání ve druhém čtení.

Ptám se, kdo další má zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, proto i podrobnou rozpravu končím.

Ptám se na závěrečné slovo. Pan zástupce navrhovatelů nemá zájem o závěrečné slovo, paní zpravodajka také ne. Proto končím i projednávání druhého čtení tisku 709 našeho bodu číslo sedm. Děkuji navrhovateli, zpravodajce.

 

Budeme pokračovat bodem číslo osm. Bod číslo osm je

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti
orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 721/ - druhé čtení

 

Žádám pana ministra práce a sociálních věcí a místopředsedu vlády pana Zdeňka Škromacha, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, a zároveň o totéž požádám pana poslance Stanislava Grospiče, který je zpravodajem pro tento bod.

Předložený návrh nám z pověření vlády má uvést pan místopředseda vlády Zdeněk Škromach, ale ještě ho tady nevidím. Ptám se předsedy klubu sociální demokracie, kde by - už vidím pana místopředsedu vlády, chviličku posečkáme. Tisk 721, pane místopředsedo.

Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, návrh zákona se předkládá, protože Ústavní soud zrušil nálezem uveřejněným pod číslem 199/2003 Sb. ustanovení § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, a to dnem 31. března 2004. Ustanovení § 7 upravovalo rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně na další zaměstnavatele.

Chci zdůraznit, že institut rozšiřování závaznosti kolektivních smluv se používá v naprosté většině evropských zemí. Slouží k vytváření zdravého konkurenčního prostředí. Ústavní soud zrušil ustanovení § 7 zákona o kolektivním vyjednávání jen z ústavněprávních důvodů, nikoliv proto, že by zpochybnil existenci tohoto institutu v právním řádu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP