(9.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Bylo to opravdu zajímavé, to, co nám tady přednesl, to musím říci.

Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jaroslav Lobkowicz, připraví se pan poslanec Suchánek.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, přihlašuji se tímto ke svému pozměňovacímu návrhu, který je pod bodem 6, s tím, že bych chtěl upřesnit uvozující větu, která by měla znít: "V zákoně číslo 16/98 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/92 o bankách, ve znění pozdějších předpisů, se v článku II Přechodná ustanovení doplňuje odstavec 6, který zní."

Potom následuje to, co jsem načetl při minulém druhém čtení, s tím, že bych chtěl ještě jednu malou opravu, a sice ve čtvrtém řádku tisku, který jsme dostali s pozměňovacími návrhy, by za § 41e mělo stát "odstavec 2" a je tam "dostavec 2". Takže to "dost" se mění na "odst" 2.

Tím jsem se přihlásil ke svému starému pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Lobkowiczovi. Hovořit bude pan poslanec Suchánek, připraví se pan poslanec Dlab.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil pozměňovací návrhy k části deváté - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu, k čl. XII, kde se doplní nové body, které jsou identické s body, které jsem předložil jako pozměňovací návrhy k tisku č. 801 v úterý 8. 2., a obdrželi jste je do svých lavic. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Suchánkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Dlab, připraví se pan poslanec Pospíšil.

 

Poslanec Vlastimil Dlab: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, rovněž bych se chtěl přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem přednesl ve druhém čtení pod písmenem G v tisku 635.

Jen takové krátké doplňující zdůvodnění. Všichni jste k tomuto mému pozměňovacímu návrhu dostali dopis od České asociace pojišťoven, kde se vyjadřují k mému pozměňovacímu návrhu, že je to nesystémové. Já bych chtěl z tohoto místa jen zdůraznit, že můj pozměňovací návrh, který jsem podal, se týká všech obcí a de facto všechny obce po tomto návrhu volají. Proto bych na vás chtěl apelovat, abyste se, až budeme ve třetím čtení tento pozměňovací návrh schvalovat, zeptali ve svých obcích, zda by tento pozměňovací návrh přijali nebo nepřijali. Já ještě před třetím čtením potom vystoupím s krátkým zdůvodněním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Dlabovi. Hovořit bude pan poslanec Pospíšil, připraví se pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážený pane místopředsedo, přihlašuji se ke svým pozměňovacím návrhům uvedeným pod písmenem J. Pouze dojde ke změně v rubrice J bod 11, kde bod 11 bude znít nově takto - cituji: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení s výjimkou části první, čl. I, bodů v současné době označených v pozměňovacích návrzích rozpočtového výboru jako body 22, 29, 85, 88, 92 a 102, které nabývají účinnosti dnem 1. července roku 2005."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pospíšilovi. Hovořit bude pan poslanec Plachý a připraví se paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, také já zvedám svůj pozměňovací návrh uvedený v tisku 635/5 pod písmenem F. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plachému. Slovo má paní poslankyně Konečná, připraví se pan poslanec František Beneš.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolím si tři krátké pozměňovací návrhy.

V části první čl. I v § 10b odst. 1 se na konci odstavce vkládá čárka a text pokračuje slovy "vyjma případů stanovených tímto zákonem. K platnosti usnesení o volbě a odvolání věřitelského výboru nebo správce je třeba dvoutřetinové většiny hlasů na schůzi přítomných nebo řádně zastoupených konkursních věřitelů."

Dále potom v § 28 odst. 4 ve větě první se slova "70 %" nahrazují slovy "60 %".

A v čl. II Přechodná ustanovení se odst. 1 ruší a nový odst. 1 zní: "Není-li dále stanoveno jinak, platí tento zákon pouze pro řízení zahájená po jeho účinnosti. Právní účinky úkonů, které v řízení nastaly před účinností tohoto zákona, zůstávají zachovány. Pro konkursní řízení zahájená dle dosavadních předpisů platí až do doby jejich skončení dosavadní předpisy."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Konečné. Hovořit bude pan poslanec Beneš, připraví se pan poslanec Snítilý.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru, který je evidován pod číslem 56A.

Ten pozměňovací návrh zní: Ve třetí větě nového odstavce se slova "zvláštního zákona" včetně odkazu na poznámku pod čarou a včetně této poznámky pod čarou, která se ruší, nahrazují textem "paragrafu 23 odst. 1 a odst. 3 a paragrafu 24 zákona číslo 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpiů".

Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Benešovi. Hovořit bude pan poslanec Snítilý, připraví se paní poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych upřesnil svůj pozměňovací návrh, který jsem nechal včera rozdat na vaše lavice. Po dohodě s panem kolegou Vrbíkem a teď po upřesňujícím návrhu k rozpočtovému výboru vás prosím, abyste si první stranu mého pozměňovacího návrhu odtrhli, a můj pozměňovací návrh začíná slovy: "1. V § 31 odst 2 se tečka…" atd. atd.

Před větou "doplňuje se část třináctá" se mění číslovka 3 na číslovku 2 a pozměňovací návrh končí slovy "dosavadní část třináctá se označuje jako čtrnáctá" atd. atd.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Snítilému. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, také já se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem podala ve druhém čtení k tisku 635/5, ve kterém tento pozměňovací návrh byl uveden pod písmenem I. Jen připomenu, že se týkal novely zákona o účetnictví a zveřejňování účetních závěrek a konání valných hromad v Obchodním věstníku. Tímto se k tomuto pozměňovacímu návrhu hlásím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Paní a pánové, je někdo, kdo ještě chce vystoupit? Pan poslanec Kocourek jako první, pan poslanec Benda jako druhý.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se v rámci druhého opakovaného čtení za nepřítomného kolegu Doležala přihlásil k jeho pozměňovacímu návrhu označenému v tomto tisku 635/5 jako M. To je první krok.

Dále dovolte, abych předložil nový pozměňovací návrh, který se týká části deváté, změny zákona o podnikání na kapitálovém trhu, článku XII, kde by bod 3 nově zněl:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP