(10.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Konstatuji, že jsme vyčerpali všechny náležitosti, které přísluší prvnímu čtení - prvé čtení končím. Děkuji panu ministru Burešovi, panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Tím je bod 37, který jsme zařadili za bod 15 svým rozhodnutím za začátku schůze. Je to

 

37.
Vládní návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích
ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon)
/sněmovní tisk 866/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec. Pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych uvedl sněmovní tisk č. 866 - zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, a následně sněmovní tisk následující, který novelizuje některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona.

ČR má řadu mezinárodních závazků, včetně těch, které vyplývají z komunitárního práva a které nás zavazují k různým formám ochrany před diskriminací. Zejména v případě práva Evropských společenství se tyto závazky neomezují jen na konstatování zákazu diskriminace, ale požadují konkrétní opatření k dosažení určitého standardu ochrany. Stávající česká právní úprava ochrany před diskriminací se omezuje zejména na pracovněprávní oblast. Povinnost zajistit rovné zacházení se však podle požadavků evropských antidiskriminačních směrnic v současně době již nevztahuje pouze na oblast pracovněprávních vztahů podle zákoníku práce, ale i na široký okruh dalších právních vztahů. Ty jsou upraveny v desítkách vnitrostátních právních předpisů.

Jaké jsou principy navrhované právní úpravy? Všeobecný zákaz diskriminace obsažený v celé řadě mezinárodních smluv, které jsou součástí českého právního řádu, a také v čl. 3 Listiny základních práv a svobod v praxi není efektivním zajištěním práva na rovné zacházení a ochranu před diskriminací. Návrh zákona proto obsahuje definice pojmů souvisejících s rovným zacházením a stanoví právní prostředky ochrany před diskriminací, jež budou mít oběti diskriminace k dispozici.

V další rovně je zákon postaven na principu rovnosti v příležitostech, nikoli rovnosti ve výsledku, a stanovuje právní rámec pro výjimky ze zásady rovného zacházení.

Návrh zákona konečně obsahuje i nástroje ochrany před diskriminací vedle žaloby na ochranu osobnosti podle občanského zákoníku. Aby bylo upuštěno od diskriminace a aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu, je ochrana navržena i v návrhu tak, aby bylo dáno přiměřené zadostiučinění, případně náhrada nemajetkové újmy v penězích.

Instituce, která bude pověřena podporou rovného zacházení, zahrnující poskytování nezávislé pomoci obětem diskriminace, je rovněž definována v předložené normě. Ta by měla asistovat obětem diskriminace např. při podávání návrhů na zahájení řízení, dále připravovat studie týkající se diskriminace, zveřejňovat zprávy a podávat doporučení k jakékoliv otázce, která souvisí s diskriminací. Návrh zákona tuto agendu navrhuje svěřit veřejnému ochránci práv. Jenom pro vaši informaci. V průběhu projednávání tohoto návrhu zákona ve vládě se diskutovaly dvě alternativy. Jedna alternativa - zřízení antidiskriminačního centra, druhá alternativa - svěření této agendy veřejnému ochránci práv. Vláda se rozhodla svojí většinou pro to, aby tato agenda byla svěřena veřejnému ochránci práv, zejména z důvodů úsporných, z důvodu menších rozpočtových dopadů.

Komunitární právo i mezinárodní úmluvy, které jsou součástí českého právního řádu, umožňují provádění tzv. pozitivních opatření. Návrh zákona je výslovně připouští jako možnost, nikoliv jako zákonnou povinnost. Příkladným výčtem pak upravuje věcně případy v oblasti zaměstnání a povolání, na něž mohou být pozitivní opatření zaměřena. Vláda zvolila tento způsob ochrany zejména proto, že typy pozitivních opatření nelze dostatečně přesně předvídat a budou záležet na aktivitě dotčených subjektů. Pokud by takové opatření přetrvalo i do doby, kdy je postavení osob vyrovnané, lze jej napadnout soudní cestou.

Návrh zákona tedy představuje komplexní úpravu problematiky diskriminace, vytváří právní rámec, který zajistí uživatelskou přehlednost a jednotnost úpravy ochrany před diskriminací.

Dámy a pánové, děkuji vám za vyslechnutí úvodního slova a těším se na následnou rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pane ministře, děkuji vám také za úvodní slovo. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, předpokládám, že mezi námi nesedí žádný poslanec, který by měl natolik sebevražedné tendence, že by se přihlásil k tomu, že chce podporovat některé z forem diskriminace. - (Ze sálu: Já!) Těším se na obecnou rozpravu. - I z toho důvodu předpokládám, že vládní návrh zákona o rovném zacházení, tedy antidiskriminační zákon, projde Sněmovnou jako nůž máslem a že žádný poslanecký klub proti němu podstatné protesty nevznese. Ale domnívám se, že naše diskuse by neměla být omezena pouze na to, že se zřejmě všichni hlásíme k rovnému zacházení se všemi spoluobčany, ale že bychom si měli uvědomit i některé další dopady, které přijetí tohoto zákona, který bezesporu je v souladu s požadavky EU, bude mít.

Náš český právní řád totiž, a pan ministr to zmínil, již řadu antidiskriminačních ustanovení upravuje. Navrhovaná úprava je má víceméně sjednotit do jednoho komplexu a zastřešit zákonem označeným jako tisk 866. Současně si ale uvědomme, že naše právní úprava upravuje i některá diskriminační ustanovení a že tento zákon možná v budoucnu otevře prostor pro jejich omezení, příp. zrušení.

Pokud mluvím o diskriminačních ustanoveních českého právního řádu, mám na mysli především ustanovení dotýkající se prvků tzv. pozitivní diskriminace. Víme, že ženy odcházejí do důchodu v jiném věku než muži, víme, že není zcela rovný přístup - a pokládáme to za zcela samozřejmé - k některým zaměstnáním, kde např. ženy nebo mladiství podléhají určitým omezením, koneckonců v našich podmínkách by bylo asi neobvyklé, kdyby se žena pokoušela uspět ve výběrovém řízení na obsazení role Hamleta. Ale diskuse, které v Evropě probíhají, k některým podobným absurditám - tedy absurditám z našeho pohledu - vedou. A já bych byla moc ráda, kdybychom nejenom ve výborech, ale i zde v plénu, se zamýšleli nad tím, jestli tímto zákonem v rámci zavedení přípustných forem rozdílného zacházení, s nimiž počítá, dokážeme pojmout všechno to, co za užitečnou pozitivní diskriminaci pokládáme.

Tolik moje úvodní slovo. Jinak si dovolím, pane místopředsedo, doporučit, aby došlo ke sloučení rozpravy o tiscích 866 a 867. Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP