(16.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Pospíšilovi. Pan poslanec Turek, chce-li, může odpovědět.

 

Poslanec Radim Turek: Každopádně děkuji za pozvání, akorát se obávám, že je to paralelně s výjezdním zasedáním výboru pro obranu a bezpečnost, které je shodou okolností zase na opačném konci republiky, takže tady bude spíš technický problém. Vůle nemůže zvítězit. Bohužel.

Já bych chtěl k tomu dodat ještě jednu věc. Já jsem říkal ve své úvodní řeči, že si nekladu za cíl geniálně vyřešit situaci v oblasti organizovaného zločinu. Nemám přehnaná očekávání, že se jedná o nějakou zázračnou zbraň, ale domnívám se, že to může být velice zajímavý - předpokládám velice omezený a velmi omezeně používaný - institut nově zavedený v našem trestním právu, tak abychom - a je to na státním zástupci a v konečném důsledku na soudci, aby měl tu možnost zvážit, zda, jednoduše řečeno, se vyplatí s tímto člověkem zavést jakousi dohodu a výměnu za to, že bude spolupracovat, bude ochoten poskytnout klíčové informace a bude je ochoten poskytovat v celém průběhu trestního řízení; jestli bude ochoten, tak bude mít možnost v tomto našem právu, kde tato možnost prostě není, není možnost zaručit, že půjdu na nižší sazbu, než je stanovena, že se tady můžu volně pohybovat řekněme v oblasti trestního zákona tak, že můžu zaručit jakousi beztrestnost. Je to skutečně na zvážení.

A pokud se ptá pan poslanec na analýzy, tak těžko můžu dát nějakou analýzu v tuto chvíli, protože neumím zvážit, jestli například určitě vám známá kauza v případě lehkých topných olejů, kdy asi jeden z nejznámějších korunních svědků, který vystupuje přímo na obrazovce, jistý pan Večeř, se pohyboval podle mě právě v oblasti tohoto institutu korunního svědkam a je možné, že mohl vypovídat ještě dál. Je to možné. A samozřejmě nepředpokládám, že u takto klíčových zločinců zase na druhou stranu budu ochoten zcela pominout od jejich potrestání. Rozhodně není smyslem tohoto zákona pouštět na svobodu lidi, kteří mají za sebou - dokonce recidivisty, a o tom se právě precizně hovoří v tom návrhu, kteří konali několikanásobnou závažnou trestnou činnost, nebo dokonce by se jí dopustili v průběhu trestního řízení jako spolupracující obvinění. A opět se můžu odvolat ještě na debatu, která tady probíhala o programu ochrany svědka, kde se hovořilo třeba o odposleších. Tento spolupracující obviněný by přímo souhlasil, že dobrovolně bude odposloucháván, tak aby nemohly v průběhu trestního řízení například uniknout některé klíčové informace, které by zcela potom popřely smysl tohoto spolupracujícího obviněného.

Já si myslím, že spíš budoucnost ukáže, jestli je to dobrý návrh, jestli je to návrh, který stojí za to, aby byl zaveden v českém právu, a nemyslím si, že je to návrh, který by měl být zneužíván v každodenní právní praxi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Turkovi. Chce ještě někdo vystoupit v rámci rozpravy? Pokud ne, tak rozpravu končím.

Pan navrhovatel hovořil teď, nepředpokládám tedy, že by chtěl vystoupit. Paní zpravodajka má příležitost.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Jen shrnu předcházející debatu, ve které vystoupilo pět poslanců a byl podán jeden návrh, a to návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Dámy a pánové poté, co vás odhlásím, poprosím o novou registraci. Těm, kteří přicházejí, připomenu, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí sněmovního tisku 802 v prvním čtení.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 220. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 158 hlasujících bylo pro 65, proti 79. Návrh na zamítnutí neprošel.

 

Přistoupíme k návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru a já se táži, zdali má někdo jiný návrh.

 

Pokud ne, zahajuji hlasování pořadové číslo 221. Kdo souhlasí s návrhem na přikázání ústavněprávnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 159 poslanců, 131 bylo pro, 5 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Mohu konstatovat, že jsme s úspěchem provedli všechny procedury, které předepisuje jednací řád k prvému čtení. Děkuji panu navrhovateli, paní zpravodajce.

 

Budeme se věnovat bodu, který má pořadové číslo

 

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
a o změně dalších zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu,
vyhlášeného pod č. 476/2004 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 822/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petra Buzková. Paní ministryně, mikrofon je váš.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, milí páni poslanci. Podle usnesení vlády ČR č. 996 ze dne 20. října 2004 je předkládán vládní návrh novely zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. (V sále je velký hluk.)

Já děkuji všem pánům poslancům, kteří mě poslouchají, protože zajisté všichni uznají, že se jedná o velice důležitou právní úpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní ministryně, dovolíte-li, já se pokusím požádat, a to hlasem vážným a důrazným (hovoří velmi hlasitě), všechny poslance, aby přerušili své rozhovory uvnitř sněmovní síně, a týká se to i pánů poslanců, kteří jsou mému srdci obzvlášť blízcí.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková Děkuji panu předsedajícímu, já tedy budu hlasem důrazným pokračovat.

Jedná se zejména o čtyři oblasti. Je to zřetelnější oddělení režimu výkonu ústavní a ochranné výchovy, určení okruhu osob, které jsou oprávněny jednat za dítě v nejzávažnějších případech, zpřesnění úpravy příspěvku na úhradu péče a přesnější úprava správního řízení.

Zřetelnější oddělení režimu výkonu ústavní a výkonné výchovy. Prozatím tento rozdíl není příliš viditelný, a tak v praxi často i několikanásobným mladistvým pachatelům trestných činů bývá soudy nařizována ústavní výchova namísto výchovy opravné jakožto trestně právního opatření, které by bylo v takovýchto případech vhodnější. Myslím, že celá řada z vás se velmi často setkává se situací, kdy velmi často sdělovací prostředky informují o tom, kdy několikanásobně kázeňsky trestaní mladiství jsou běžně pouštěni na vycházky a ředitel výchovného ústavu nemá šanci jakýmkoliv způsobem zabránit tomu, aby mladiství odcházeli na vycházky a pokračovali nadále v trestné činnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP