(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji Svatomíru Recmanovi. Ptám se, kdo chce vystoupit v rámci rozpravy. Zaznamenal jsem návrh pana poslance Mládka na zkrácení lhůty pro projednání na pět dnů.

 

Poslanec Jan Mládek: Navrhuji zkrácení o třicet dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O třicet dnů. Děkuji. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím. Chce pan ministr vystoupit? Ano, má k tomu plné právo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych vyjádřil svoji lítost nad tím, že ačkoliv toto veto podepsalo tak velké množství poslanců Poslanecké sněmovny, žádný z těchto poslanců nenalezl odvahu nebo vůli vystoupit zde v Poslanecké sněmovně a odůvodnit, proč je vetováno urychlené projednávání této normy, která je normou čistě harmonizační, je to prostě naše povinnost, která vyplývá z členství v EU, jejímiž členy tedy zatím jsme, a je to také norma, která se týká boje proti daňovým únikům a proti šedé ekonomice, jak už zde bylo řečeno. Jsem přesvědčen, že toto by měla být priorita Poslanecké sněmovny, a skutečně nerozumím tomu, proč takové množství poslanců Poslanecké sněmovny toto veto podepsalo a že nikdo z těchto poslanců zde nevystoupil, aby informoval Poslaneckou sněmovnu o tom, jaké byly důvody pro zastavení urychleného projednávání této novely - zda se jedná o nějaké rozšíření této novely, zda je obava z toho, že tyto návrhy nejsou v souladu s naším právním pořádkem, nebo že tato novela jde nad rámec harmonizace.

Nic z těchto argumentů zde nezaznělo, takže já bohužel jako předkladatel nemohu žádným způsobem reagovat a pouze bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu o to, aby tento návrh propustila do dalšího projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře, ale to nebude všechno, co od vás dnes uslyšíme, protože ještě od vás je třeba slyšet souhlas se zkrácením lhůty o třicet dnů.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane předsedo, souhlasím s tímto návrhem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tím jsme učinili pro tuto chvíli jednacímu řádu zadost a přistoupíme k hlasování o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Já se ptám, zdali je někdo, kdo by měl nějaký jiný návrh.

 

Ne-li, zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru v hlasování číslo 226. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 130 poslanců, 107 pro, 1 proti. Návrh na přikázání byl přijat.

 

Kdo souhlasí s tím, aby lhůta pro projednání byla zkrácena o třicet dnů, ať to dá patřičným způsobem najevo v hlasování pořadové číslo 227, tj. ať zvedne ruku a hlavně stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 131 poslanců, 79 pro, 21 proti. Tento návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

Končím první čtení tohoto návrhu zákona.

 

Budeme se věnovat bodu

 

36.
Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu
části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005
/sněmovní tisk 859/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Mám stejnou povinnost jako u předcházející předlohy, to znamená seznámit ctěnou Sněmovnu s tím, že klub ODS dodal podpisové archy pro vyjádření svého nesouhlasu s projednáváním podle § 90 odst. 2.

Nyní, pane ministře, máte slovo vy.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodu státního rozpočtu ČR na rok 2005.

Státní rozpočet na letošní rok byl schválen s rozpočtovaným schodkem ve výši 83,6 mld. korun s tím, že na jeho úhradu budou vydány státní dluhopisy ve výši 72,5 mld. korun a zbývající část rozpočtovaného schodku ve výši 11,8 mld. korun bude uhrazena dlouhodobými úvěry a změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 749 mil. korun. Státní dluh se na konci roku 2005 vydáním těchto dluhopisů zvýší na 705 mld. korun.

Základním důvodem předložení tohoto návrhu zákona, žádajícího o částečné krytí rozpočtovaného schodku státního rozpočtu v roce 2005 státními dluhopisy s dobou splatnosti delší než jeden rok, je snaha o vyhnutí se refinančnímu riziku státu. Aby se vláda vyhnula tomuto riziku, žádá již od počátku roku 2005 o zákonné povolení Poslanecké sněmovny vydávat dluhopisy s dobou splatnosti delší než jeden rok. Navrhovaný státní dluhopisový program umožní Ministerstvu financí vydat státní dluhopisy na rozpočtovaný schodek státního rozpočtu již v průběhu roku 2005. Státní dluhopisy mohou být, jak je jistě Poslanecké sněmovně známo, vydávány pouze na základě souhlasu Parlamentu ČR.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych jako zpravodaj k tomuto vládnímu návrhu zákona o státním dluhopisovém programu navázal na pana ministra a pouze zrekapituloval, že tento vládní návrh zákona se týká schváleného rozpočtu ČR na rok 2005 a v podstatě jako techničtější norma obsahuje financování nebo podstatnou část financování deficitu, který plyne ze schváleného státního rozpočtu ČR na rok 2005.

Zároveň bych připomenul, že ve svých každoročních vystoupeních k takovémuto typu zákona, takto navrženému, vždy poukazuji na výhradu, že deficit by měl být dlouhodobými dluhopisy profinancován teprve ve chvíli, až je známa přesně jeho výše, protože jinak se dostáváme do situace, kdy v předstihu schválíme předpokládaný deficit, nicméně deficit na konci roku může být v jiné míře, a potom se může ukázat, že rámec, který tímto Sněmovna vytváří, je buď velký, anebo může být nedostačující. Takovýchto příkladů v minulosti zde bylo více. Například v loňském roce státní rozpočet skončil deficitem o 22 mld. korun nižším, než bylo předpokládáno, což je sice dobrá zpráva, nicméně Sněmovna v únoru loňského roku přijala zákon, který předpokládal vydání dluhopisů právě zase v hodnotě o 22 mld. korun vyšší. Z toho pak plynou problémy v tom, že nesouhlasí strukturovaná rekapitulace státních dluhopisových rámců, které jsou vydávány v předstihu neboli dopředu, a zároveň souhrn realizovaných emisí, kde se pak tato čísla různí, a z tohoto důvodu také chápu, proč pan ministr v důvodové zprávě strukturovanou rekapitulaci státních dluhopisových rámců a vydaných emisí raději nezdůrazňuje.

V tomto ohledu mé výhrady i nadále trvají a z tohoto ohledu a vzhledem k tomu, že se jedná opět o státní dluh ve výši 72,5 mld. korun, poslanecký klub ODS podal své veto. V tomto směru já teď nebudu dávat návrh na zamítnutí, ale považuji za nutné prodiskutovat právě onen mnou zmíněný rozpor mezi výdajovými rámci a realizovanými emisemi v rozpočtovém výboru, a proto souhlasím s tím, abychom na to měli více času. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku. Nikdo se nehlásí ani z místa, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zdali chce reagovat na to, co zaznělo. Zdá se, že nikoliv, takže vás všechny pozvu k hlasování o přikázání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Jiný návrh nezazněl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP