(18.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zahajuji hlasování 228. Kdo souhlasí s přikázáním rozpočtovému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 127 poslanců, 102 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

První čtení je ukončeno s poděkováním panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Nyní se budeme věnovat bodu 39, což je

 

39.
Návrh poslanců Petra Ibla, Petra Bratského, Vlastimila Ostrého,
Karla Šplíchala a Ladislava Šustra na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
/sněmovní tisk 826/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji, že bylo navrženo s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení, ale je tady zákonná překážka tomuto postupu v podobě veta poslanců Občanské demokratické strany.

Prosím pana poslance Vlastimila Ostrého, aby za skupinu navrhovatelů návrh uvedl.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s poměrně drobným návrhem právní úpravy zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu.

Tento zákon ukládá podle § 3 odst. 1 písm. g) a odst. 2 citovaného zákona zřídit v resortech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy resortní sportovní centrum, které je ve své organizačně právní formě organizační složkou státu. Ve smyslu § 4 odst. 1 zákona o podpoře sportu se ukládá rovněž resortům Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany stejná povinnost, to je zřídit organizační složku státu. Nová organizační složka se zřizuje opatřením výše zmíněných ministerstev a po předchozím souhlasu Ministerstva financí. Takto zřízené organizační složky státu jsou samostatnou účetní jednotkou a ve smyslu § 9 výše citovaného zákona jim přísluší hospodařit s majetkem státu.

Resortní sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které mělo postavení státní příspěvkové organizace, bylo zrušeno a k 1. březnu 2003 zřízeno jako organizační složka státu. Zřízení organizační složky státu z resortního sportovního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy de facto zachovalo status quo, a tudíž nevyvolalo potřebu dodatečného navýšení finančních, lidských ani věcných zdrojů.

Sportovní centra Ministerstva vnitra, resp. Ministerstva obrany, působí od 1. ledna 2001 jako součásti organizačních složek státu Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany. Stávající organizačně právní postavení sportovních center umožňuje využívat jejich základnu v oblastech materiální i personální a v této souvislosti i úspory finančních prostředků státního rozpočtu.Tato forma se historicky osvědčila jak v podobě vytvořených kvalitních podmínek pro přípravu sportovních talentů a přípravy státní sportovní reprezentace, tak i v podobě řady úspěchů na mezinárodní sportovní scéně.

Převod sportovních center Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany na organizační složku státu ve smyslu zákona 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, by mj. vyvolal nezbytné personální posílení pro zabezpečení funkční a ekonomické nezávislosti, to znamená logistické zabezpečení, účetnictví, hospodaření s přiděleným majetkem, péče o investiční činnost, údržba a provoz tělovýchovných zařízení apod. V konečném důsledku by změna vyplývající z § 4 odst. 1 zákona o podpoře sportu znamenala celkové navýšení systemizovaných funkcí v resortech Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany o cca 12 osob a každoroční nárůst výdajů státního rozpočtu o cca 7 mil. Kč.

Navrhovaná novela neomezuje metodickou roli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ani jeho možnost v oblasti krytí systému přípravy ke státní sportovní reprezentaci. Finanční prostředky pro tento účel jsou v rozpočtové kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a teprve následně ve smyslu usnesení vlády č. 718/1999 a ve shodě náměstků všech tří zainteresovaných ministrů jsou rozpočtovými opatřeními převáděny do rozpočtu kapitol Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany. Právě tímto nástrojem má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy možnost korigovat případné rozdíly v ekonomickém zabezpečení sportovců jednotlivých sportovních center a přitom využívat i toho, že ministři vnitra i obrany vytvářejí v rámci své působnosti příznivé podmínky k přípravě ke státní sportovní reprezentaci.

Navrhovaná právní úprava si proto klade za cíl zachovat stávající organizačně právní úpravu resortních sportovních center Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany jako organizační jednotku v rámci organizační složky státu a nevytvářet z nich organizační složky státu.

Návrh novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, byl projednán s Ministerstvem financí České republiky, které k němu vydalo pro jednání vlády České republiky souhlasné stanovisko a konstatovalo, že navrhovaná novela umožňuje efektivní využívání materiální a servisní základny resortu Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany a zabraňuje dodatečnému nárůstu administrativní zátěže v této oblasti, to je požadavek na vyšší personální obsazení, vyšší finanční náročnost apod.

Návrh novely, dámy a pánové, je i plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, není v rozporu se závazky, které má Česká republika i ozbrojené síly na základě členství v mezinárodních organizacích, jako je OSN, NATO, Evropská unie, ani není v rozporu s právem Evropského společenství.

Tím, že bylo dáno veto na projednávání podle § 90, budu potom v podrobné rozpravě navrhovat ve smyslu § 91 jednacího řádu Poslanecké sněmovně zkrácení lhůty pro projednání o 30 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Ostrému. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vladimír Čada.

 

Poslanec Vladimír Čada: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych přednesl zpravodajskou zprávu. Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, sněmovní tisk 826, navrhuje odstoupit od zřízení nových organizačních složek státu Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Proto skupina poslanců navrhuje dílčí úpravu textu § 4 odst. 1 výše uvedeného zákona.

Předkladateli navrhovaná právní úprava zákona si klade za cíl ponechat stávající systém postavení resortních sportovních center v gesci Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, která se při přípravě státní sportovní reprezentace plně osvědčila. Důvodová zpráva pak říká: "Zřízení nových organizačních složek státu Ministerstvu obrany a Ministerstvu vnitra by přineslo další nárůst finančních nákladů a zvýšení počtu zabezpečujícího personálu."

Dále jsou v důvodové zprávě vyčísleny finanční požadavky na zvýšení státního rozpočtu pro rok 2005. Přijmutím navrhované novely by došlo k zamezení dodatečných výdajů státního rozpočtu včetně zvýšení počtu systemizovaných funkcí.

Podvýbor pro tělovýchovu projednal novelu a stejně jako předkladatelé doporučil projednat zákon podle § 90 odst. 2 jednacího řádu, tedy rozhodnout a vyslovit souhlas již v prvním čtení. Toto bylo vetováno poslanci ODS, jak zde již zmínil předkladatel. Vláda nepřijala k návrhu zákona žádné stanovisko.

Tolik moje zpravodajská zpráva.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vystupuji proto, abychom nebyli nařčeni jako klub ODS, že jsme nezdůvodnili své veto podle § 90. Je to kvůli tomu, že je jistý kompetenční spor mezi několika resorty. Ministerstvo školství se na tuto variantu, která je nabízena tímto zákonem, nedívá tak jednoznačně optimisticky, a proto bychom chtěli na výboru se všemi zainteresovanými ještě tuto záležitost probrat a důkladně ji zvážit. Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP