(18.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Plevovi. Další přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím.

Pan poslanec Ostrý zřejmě nemá na co reagovat. Nebo chce vystoupit? Podrobná rozprava v prvním čtení není, ale pamatuji si váš návrh na zkrácení, který beru v potaz.

V tuto chvíli, paní a pánové, rozhodneme hlasováním o přikázání.

 

Kdo souhlasí s názorem organizačního výboru, že by tuto předlohu měl projednat výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku v hlasování pořadové číslo 229, které jsem zahájil. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 127 poslanců, 92 pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení v hlasování pořadové číslo 230. O kolik, pane poslanče Ostrý? O 30 dnů. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 130 poslanců, 96 pro, 4 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Děkuji oběma protagonistům.

 

Přistoupíme k projednávání posledního bodu dnešního odpoledního, spíše podvečerního či večerního pořadu. Je to bod

 

41.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 879/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Ani tento návrh nemůžeme projednávat podle § 90 odst, 2, protože mám v ruce podpisový arch poslanců Občanské demokratické strany, který jednoznačně brání projednávání podle § 90 odst. 2.

Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás velmi stručně seznámil s důvody a hlavními principy návrhu novely zákona o ochraně hospodářské soutěže.

Důvodem vypracování této již druhé novely zákona je skutečnost, že Rada Evropské unie přijala v minulém roce nařízení č. 139/2004 o kontrole spojování podniků, tzv. nařízení o fúzích. Účelem dnes projednávaného návrhu zákona je tedy adaptovat český právní řád na účinky tohoto nařízení.

Nařízení o fúzích především vymezuje, která spojení budou posuzována Evropskou komisí, a kritéria, ke kterým bude komise při takovém posuzování přihlížet, a dále upravuje podmínky pro spolupráci mezi soutěžními úřady členských států a Evropskou komisí, včetně povinností, které je Česká republika povinna k zajištění efektivnosti této spolupráce plnit. Nařízení rovněž vymezuje podmínky, za kterých může komise předat určitá spojení k posouzení národnímu soutěžnímu úřadu, a podmínky, za kterých může národní soutěžní úřad požádat naopak komisi, aby určité spojení posoudila ona. Účelem tohoto předávání je přitom především zabránit tomu, aby totéž spojení bylo posuzováno současně ve více státech, a naopak zajistit, aby o něm bylo rozhodováno pokud možno jen jednou. Navrhovaný zákon má tedy v prvé řadě zajistit, aby systém posuzování spojení, který nové nařízení přináší, mohl fungovat i na území České republiky.

Navrhovaný zákon prohlubuje harmonizaci českého soutěžního práva s komunitárním právem v oblasti posuzování spojení. Záměrem je, aby kritéria, podle kterých jsou spojení posuzována na komunitární úrovni, jakož i pravidla postupu při takovém posouzení byla pokud možno stejná. Změny, které nové nařízení o fúzích přineslo, by proto měly být přeneseny i do českého práva. Návrh tak reflektuje dlouhodobou tendenci ke konvergenci národního práva k právu komunitárnímu, což přispívá koneckonců také k tomu, že jsou naplněna legitimní očekávání soutěžitelů, že jejich jednání budou Evropskou komisí posuzována podle stejných pravidel v kterémkoliv místě Evropské unie. Toto samozřejmě také posiluje právní jistotu všech soutěžitelů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Jaroslav Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, vládní novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, implementující do naší legislativy nařízení Rady č. 139/2004, o fúzích podniků, dorazila do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky devět měsíců poté, kdy nařízení nabylo účinnosti. Stalo se tak 1. května 2004 vstupem České republiky do Evropské unie.

Jak známo, každé nařízení Rady je přímo účinné ve všech členských státech Evropské unie, tedy i zmíněné nařízení Rady je od 1. května loňského roku přímo účinné na území České republiky. Přesto se vláda České republiky nestydí požádat Sněmovnu o urychlené projednávání návrhu podle § 90 odst. 2 jednacího řádu, a to jako by hořelo. Sama na to měla více než rok, protože nařízení bylo schvalováno dne 20. ledna 2004, a po nás chce, abychom to schválili během pěti minut. Z tohoto důvodu podal klub ODS veto na projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o ochraně hospodářské soutěže, podle § 90 odst. 2.

Dámy a pánové, v souvislosti s implementací nařízení Rady o fúzích do naší legislativy se nabízí otázka, zda je tento postup obecně správný, či nikoliv, zda není dokonce nebezpečný a kontraproduktivní. Snaha ztotožnit naši legislativu s nařízeními Rady je totiž do značné míry marná. Minimálně po dobu legislativního procesu v Parlamentu České republiky pravidelně dojde k disproporcím mezi v té době již plně účinným nařízením a naší legislativou. Navíc při projednávání v Parlamentu může dojít k dalším posunům znění zákona proti znění nařízení. Parlament není přece stroj, který pouze přeloží nařízení Rady do češtiny a zveřejní je ve Sbírce. Hrozí proto neustále nebezpečí, že subjekty řídící se v dobré víře českým právem a v důsledku toho porušující odpovídající nařízení se budou při případných sankcích ze strany Evropské komise dožadovat odškodnění po českém státě.

Podle mého názoru, dámy a pánové, je jediným čistým řešením neimplementovat nařízení do našich zákonů, ale pouze zveřejnit ve Sbírce zákonů jejich české úřední překlady a následně vypustit z našich zákonů všechny pasáže, které kolidují se zněním nařízení, a nahradit je odkazy na odpovídající nařízení, podobě jako jsme tak učinili v novele zákona o podpoře malého a středního podnikání.

Dámy a pánové, přijmeme-li tento zákon, nic nového do naší legislativy nevneseme, protože nařízení stejně už devět měsíců v České republice platí. Schválením zákona však vytvoříme precedens, v důsledku kterého při známé pracovitosti bruselských byrokratů a jejich tisícovkách stran textu budeme implementovat a implementovat, až se z toho zblázníme. Proto apeluji na kolektivní rozum této Sněmovny a věřím, že se v duchu řečeného podaří přepracovat při projednávání ve výborech tento vládní návrh tak, aby neaspiroval na nemožné a Sněmovna aby permanentně neřešila kvadraturu kruhu.

Dámy a pánové, v souvislosti s uplatněním veta na § 90 odst. 2 jednacího řádu si dovolím navrhnout přikázání zákona k projednání hospodářskému výboru. Děkuji za vaši pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP