(17.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Nyní se, paní poslankyně, páni poslanci, budeme věnovat bodu 64. Je to

 

64.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Budapešťská úmluva o smlouvě
o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)
/sněmovní tisk 697/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr dopravy Milan Šimonovský. Dámy a pánové, prosím vás o klid.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, tato úmluva je dalším krokem k postupné unifikaci právního režimu v rámci evropského systému vnitrozemských vodních cest. Zatímco v železniční, silniční, námořní a letecké dopravě jsou předpisy ve všech podstatných oblastech sjednoceny, tak tato vnitrozemská plavba ještě sjednocena není. V této souvislosti je důležité, aby i tuzemským provozovatelům koncesované vnitrozemské vodní dopravy bylo při mezinárodních přepravách zboží umožněno využívat výhod unifikovaného režimu právních vztahů při přepravě zboží na těchto cestách, které zatím požívají pouze signatáři, kteří jsou -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo vlády, promiňte, ale letmý pohled po vaší levici dává tušit, že je třeba, abych zjednal pořádek, protože se zdá, že poslanci, a já je budu číst jmenovitě - protože vidím v houfu i předsedu Sněmovny pana Zaorálka, tak bych ho poprosil, aby mi byl nápomocen při řešení tohoto problému, který tady vznikl. (Hlasy: Zákon o hluku nebyl přijat.) Je mi napovídáno, že vzhledem k tomu, že nebyl přijat zákon o hluku, pan místopředseda vlády nemá dovolání, ale já věřím, že si uvědomujeme, že i tato norma, i tato smlouva je důležitá.

Pane místopředsedo vlády, pokračujte.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Jak už jsem řekl, hlavním cílem úmluvy je stanovení jednotných pravidel pro smlouvu o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách včetně určení hranic odpovědnosti dopravců a zajištění vyšší právní jistoty účastníků právních vztahů v souvislosti s přepravou zboží po vnitrozemských vodních cestách. Tato úmluva vstoupí v platnost, pokud bude ratifikována nebo budou uloženy listiny o přístupu u depozitáře pěti státy. Mohu vás informovat, že vedle Maďarské republiky, která je depozitářem této úmluvy, uložilo již své listiny Švýcarsko, Rumunsko, Lucembursko, Chorvatsko, takže úmluva vstoupí v platnost 1. dubna 2005.

K provedení úmluvy není s ohledem na její charakter potřebná novelizace žádné zákonné právní úpravy, popř. přijetí prováděcího právního předpisu. Vzhledem k tomu bych vás chtěl, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádat o souhlas s ratifikací úmluvy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane místopředsedo vlády a ministře dopravy. Vládní návrh projednal zahraniční výbor, usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 697/1. Prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Davida Šeicha, aby se ujal slova a návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, tak jak jsme hovořili již v prvním čtení při projednávání této smlouvy, nejedná se o nikterak kontroverzní dokument. Diskuse, které jsme měli, případné sporné otázky jsme si vyjasnili zcela vyčerpávajícím způsobem na zahraničním výboru. Domnívám se, že tato smlouva svou standardizací vnitrostátní námořní (?) přepravy harmonizuje český právní řád tak, jak jsme se zavázali v mezinárodní úmluvě, a nečiní žádný velký nárok na další harmonizaci a úpravu domácích právních předpisů.

Dovolte mi také seznámit vás s usnesením zahraničního výboru. Jeho podstatou zřejmě je - tak jak bylo rozdáno v písemné podobě, proto nebudu zdržovat Poslaneckou sněmovnu a budu konstatovat pouze podstatu usnesení zahraničního výboru - že zahraniční výbor doporučuje, aby Poslanecká sněmovna dala souhlas s ratifikací této mezinárodní úmluvy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Přihlášky do této rozpravy nemám. Rozpravu končím a budeme hlasovat o usnesení, které navrhl zahraniční výbor. Já vás odhlásím, prosím o novou registraci.

Přečtu usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)."

Poprosím, abyste se zaregistrovali v počtu, který je nezbytný pro přijetí této předlohy. Děkuji.

 

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 450. Kdo souhlasí s usnesením, které jsem před chvilkou přečetl, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 111 poslanců, 107 bylo pro, nikdo proti, takže usnesení bylo přijato.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu. Nicméně prosím pana ministra, aby setrval ve stavu připravenosti, neboť budeme projednávat bod 65, což je

 

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o podpoře, rozmísťování a používání
družicových navigačních systémů Galileo a GPS a navazujících aplikací
/sněmovní tisk 760/ - druhé čtení

 

Prosím pana místopředsedu vlády a ministra dopravy Milana Šimonovského, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, tato druhá smlouva, kterou vám chci představit, je smlouva o podpoře rozmísťování a používání družicových navigačních systémů Galileo a GPS. Služby satelitní navigace v současnosti nabízejí ve světě pouze dva systémy, první je americký GPS a druhý GLONAS. Třetím systémem má být právě systém evropský Galileo. Důvody, které vedly k iniciaci evropského satelitního systému, byly zřejmé - právě proto, že chyběl civilní navigační systém. Ty dva systémy, které jsem uváděl, jsou systémy vojenské.

Pro zajištění vzájemné spolupráce a zejména pro dosažení interoperability mezi systémem GPS a Galileo bylo třeba, aby byla sjednána tato dohoda. Tato dohoda definuje technické podmínky, při jejichž dodržení bude všem uživatelům družicových satelitních systémů, jak GPS, tak Galileo, zajištěno, že mohou tyto systémy používat vzájemně doplňujícím způsobem pouze s jedním přijímačem.

Program Galileo je financován z rozpočtu Evropské unie pro transevropské dopravní sítě a z rozpočtu Evropské kosmické agentury a náklady na vybudování systému Galileo nepředpokládají žádné dodatečné zdroje ze státního rozpočtu České republiky. Česká republika předpokládá, že bude využívat tohoto globálního systému a nebude vyvíjet žádný vlastní navigační systém.

Závazky ČR obsažené v dohodě nejsou v rozporu s existujícími českými zákony a dohoda nevyžaduje přijetí nové zákonné úpravy. Veškeré závazky, které přijímáme, je možné plnit podle zákona o telekomunikacích a zákona o ochraně utajovaných skutečností.

Vzhledem k tomu mi dovolte, vážené dámy, vážení pánové, abych vás požádal o vyslovení souhlasu s ratifikací i této dohody.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP