(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednaly zahraniční výbor a hospodářský výbor. Jejich usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisky 760/1 a 760/2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Václava Exnera, aby návrh zahraničního výboru odůvodnil.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, zahraniční výbor na své schůzi 2. 12. přijal usnesení č. 178, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k ratifikaci předložené dohody.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Karel Vymětal, který je zpravodajem hospodářského výboru.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, hospodářský výbor projednal přikázaný tisk 760 na svém jednání 20. října a doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala stejné usnesení, jako doporučuje zahraniční výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám rozpravu. Připomínám, že usnesení se liší v jednom písmenku: dává souhlas s ratifikací - dává souhlas k ratifikaci. Prosil bych, abyste se shodli, o kterém usnesení mám dát hlasovat, aby v tom byl pořádek.

 

Poslanec Karel Vymětal: Souhlasím s tím, aby se hlasovalo o návrhu usnesení zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tuto velkorysost, která je vám vlastní, pane poslanče. Hlásí se pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, možná to vypadá jako slovo zbytečné, protože projekt Galileo běží a rozbíhá se. Já si jen myslím, že je zapotřebí, aby na této půdě Poslanecké sněmovny zazněla i slova jiná než souhlasná. Já osobně si nemyslím, že je nezbytně nutné USA dohánět a předhánět, že je zapotřebí s nimi integrovat co nejvíce projekty, nikoliv vymýšlet projekty, které budou nahrazovat stávající. Ono nahrazování GPS Galileem bude stát evropské daňové poplatníky 2,1 mld. eur. Bude to znamenat, že kolem Země přibude 36, nemýlím-li se, satelitních družic, a jakkoliv naše účast v projektu je v podstatě rozhodnutá, tak si myslím, že bychom měli velmi pečlivě zvažovat, do jaké míry budeme k takovýmto projektům přistupovat do budoucna, protože tento projekt byl rozhodnut předtím, než se Česká republika stala členem Evropské unie. Je to přesně cesta, kdy se supluje systém, který má dlouholeté provozní zkušenosti a který funguje, je přístupný široké veřejnosti, a supluje se za peníze, které opravdu jsou vyhazovány.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Benešovi. Jsou další přihlášky do rozpravy? Pokud ne, rozpravu končím.

Odhlásím vás a prosím o novou registraci. Prosím, přihlaste se, je nás tu určitě více než 45. (Předsedající chvíli čeká.)

Dámy a pánové, dám hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o podpoře, rozmísťování a používání družicových navigačních systémů Galileo a GPS a navazujících aplikací."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 451. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 98 poslanců, 69 bylo pro, 8 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Šimonovskému a oběma zpravodajům. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme se postupně zabývat body 66, 67, 68, 69, 70, 72 atd., takže se nachystejte, jak zpravodajové, tak ti, kteří případné návrhy budou uvádět.

 

Nyní budeme projednávat

 

66.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá
Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech
totožnosti námořníků (revidovaná), přijatá na 91. zasedání
Mezinárodní konference práce v roce 2003
/sněmovní tisk 729/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. (Není v sále přítomen.) Věřím, že se dostaví do Sněmovny, protože před chviličkou tady byl. (Předsedající chvíli čeká, ministr vchází do sálu.)

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v roce 2003 proběhlo v Ženevě 91. zasedání Mezinárodní konference práce, na němž byla přijata Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků - revidovaná. Na základě článku 19 Ústavy Mezinárodní organizace práce je vláda České republiky povinna předložit tuto úmluvu do jednoho roku od přijetí Parlamentu k informaci.

Cílem této úmluvy je s ohledem na mezinárodně bezpečnostní situaci po teroristických útocích v New Yorku v roce 2001 zvýšit ochranu dokladů námořníků proti padělání či jinému zneužití. Základem přijaté úpravy je využití moderních identifikačních technologií na bázi tzv. biometrických prvků, které spočívají v převodu otisků prstů držitele průkazu za pomoci zvláštního algoritmu do unikátního číselného řetězce. Dalším významným činitelem má být pravidelné prověřování bezpečnostních a technologických postupů při výrobě a vydávání těchto průkazů, jakož i úzká mezinárodní spolupráci při ověřování jejich platnosti.

V rámci vnitrostátního posuzování úmluvy bylo konstatováno, že její ratifikace bude mít význam především pro české občany pracující v námořních profesích. S ohledem na předpokládaný vysoký ratifikační potenciál zejména u nejvýznamnějších států v oblasti námořní dopravy a přepravy by nepřistoupení České republiky k této úmluvě znamenalo zásadní zhoršení možnosti výkonu práce českých námořníků. Ratifikace se proto výhledově jeví jako žádoucí.

V současné době není však vyjasněno technické zabezpečení vydávání průkazů s identifikačními prvky na bázi biotechnologií předpokládanými úmluvou, přičemž výsledky testů potřebných technologií, které proběhly v rámci Mezinárodní organizace práce, byly zveřejněny až koncem ledna t. r. Z toho důvodu také není zatím možné vyčíslit finanční dopady eventuální ratifikace.

Vláda České republiky proto na svém zasedání 2004 (?) rozhodla prozatím nepředložit návrh na ratifikaci úmluvy, přičemž uložila ministru dopravy přihlížet k požadavkům úmluvy s cílem vytvořit podmínky pro její budoucí ratifikaci. Senát vzal toto stanovisko na své schůzi 4. listopadu 2004 na vědomí, stejně jako výbor Poslanecké sněmovny pro sociální politiku a zdravotnictví na své schůzi 10. listopadu.

Vážený pane předsedající, páni poslanci, paní poslankyně, doporučuji schválit usnesení tak, jak bylo schváleno výborem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP