(17.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. Vládní návrh projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 729/1. Prosím zpravodaje výboru poslance Miroslava Krajíčka, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal na své 30. schůzi 10. listopadu 2004 vládní návrh zákona, kterým se Parlamentu České republiky předkládá Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidovaná), přijatá na 91. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2003, sněmovní tisk 729, a přijal k němu usnesení č. 194:

Po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí Jiřího Hofmana, zpravodajské zprávě a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

1. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna bere na vědomí stanovisko vlády k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidovaná), která byla přijata na 91. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2003, sněmovní tisk 729, v němž je navrženo úmluvu prozatím neratifikovat z důvodu nekompatibility s právním řádem České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krajíčkovi a otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nemám k dispozici, takže zřejmě poté co uzavřu rozpravu, což se právě teď stalo, vás odhlásím, poprosím o novou registraci a přečtu usnesení, kterému věnujte pozornost, protože není úplně standardní.

Usnesení zní: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí stanovisko vlády k Úmluvě Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidovaná), která byla přijata na 91. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2003, podle sněmovního tisku 729, v němž je navrženo úmluvu prozatím neratifikovat z důvodu nekompatibility s právním řádem České republiky."

 

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 452. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 90l poslanců, 86 pro, 2 proti. Toto usnesení bylo přijato.

 

Děkuji panu ministrovi a místopředsedovi vlády Zdeňku Škromachovi a panu zpravodajovi Krajíčkovi.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je

 

67.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti
dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech
vydávaných v České republice a v Maďarské republice,
podepsaná v Budapešti dne 6. května 2004
/sněmovní tisk 742/ - druhé čtení

 

Prosím paní ministryni Petru Buzkovou, aby se ujala slova.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda České republiky předkládá Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice. Při přípravě této dohody se vycházelo ze zájmu obou stran nahradit obdobný smluvní dokument, podepsaný v Praze dne 11. října 1989, který vzhledem ke změnám v resortech školství obou států již neodpovídá současné situaci. Dohoda byla podepsána v Budapešti dne 6. května 2004. Protože je však klasifikována jako mezinárodní smlouva prezidentského charakteru, je nutné, aby byla rovněž v tomto pojetí i vnitrostátně projednána. Senát České republiky již souhlas s ratifikací dohody vyslovil na 18. schůzi Senátu.

Dohoda upravuje rovnocennost dokladů o vzdělání získaném na základní škole, dokladů o získání odborného vzdělání, maturitních vysvědčení, dokladů absolventů vyšších odborných škol, dokladů o vzdělání či vykonání zkoušek získaných na vysokých školách a dokladů o udělení vědecké hodnosti. Dále je v dohodě upravena možnost držitelů zmíněných dokladů i dalších dokladů o vzdělání vydaných ve státě jedné smluvní strany ucházet se o přijetí k dalšímu vzdělání a studiu ve státě druhé smluvní strany. V dohodě není opomenuta ani možnost vzájemného započítání a uznání částečného vzdělání absolvovaného ve státem uznaných školách.V neposlední řadě je v dohodě zakotveno rovněž užívání titulů a vědeckých hodností ve státě druhé smluvní strany.

Dohoda se týká akademického uznávání, jehož výsledkem je rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání poskytovanému v České republice, nikoli uznávání profesního, jehož výsledkem je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní regulované povolání nebo činnost.

Uzavírání mezinárodních smluv o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech mezi příslušnými státy nejen ulehčuje situaci jednotlivých žadatelů, ale rovněž odstraňuje překážky dalšího rozvoje akademické mobility, která v kontextu Evropské unie představuje významnou vzdělávací prioritu.

Provádění dohody bude na české straně zabezpečovat především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dotčena bude i působnost Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Ministerstva zdravotnictví. Nevyvolá další nároky na státní rozpočet ani na rozpočty krajů a obcí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní ministryně. Vládní návrh projednal zahraniční výbor. Usnesení máme rozdáno jako sněmovní tisk 742/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Karla Šplíchala, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, zahraniční výbor na své 38. schůzi v prosinci 2004 v klidné rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, které máte v tisku a které jistě pan místopředseda přednese.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče, za uvedení toho, co zahraniční výbor přijal. Otevírám rozpravu. Rozpravu končím, protože se do ní nikdo nepřihlásil.

Přečtu usnesení, o kterém dám vzápětí hlasovat: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělávání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice, podepsané v Budapešti 6. května 2004."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 453. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 97 poslanců, 85 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Usnesení bylo přijato a bod byl ukončen.

 

Dalším bodem je bod 68. Je to

 

68.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s přístupem Úmluva o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl
podané v některém z členských států Evropských společenství
/sněmovní tisk 761/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh uvedl ministr vnitra František Bublan.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP