(17.40 hodin)

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Úmluva o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států Evropských společenství, tzv. dublinská úmluva, byla uzavřena mezi členskými státy Evropských společenství v rámci harmonizace azylových politik v roce 1990 v Dublinu. Vstoupila v platnost v roce 1997. Tato úmluva byla nahrazena nařízením Rady č. 343/2003, kterým se stanoví kritéria a mechanismy pro určení odpovědnosti členského státu za posouzení žádosti o poskytnutí azylu podané státním příslušníkem třetí země v jednom z členských států, tzv. Dublinem 2, nikoliv však ve vztahu k Dánsku. Úmluva tedy zůstává v platnosti i nadále mezi Dánským královstvím a ostatními členskými státy Evropských společenství, a to až do doby, než bude uzavřena individuální dohoda Evropských společenství s Dánskem o jeho účasti na Dublinu 2. Tato zvláštní dohoda bude v blízké době sjednána, a úmluva tedy pozbude zcela platnosti. Avšak do této doby trvá povinnost České republiky přistoupit k úmluvě, a to na základě Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii, respektive aktu o podmínkách přistoupení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vám sdělit, že Senát již svým usnesením ze dne 25. listopadu 2004 dal souhlas s přístupem k této úmluvě. Prosím vás, abyste učinili totéž. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor. Jeho usnesení máme jako sněmovní tisk 761/1. Prosím zpravodaje tohoto výboru Petra Lachnita, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Petr Lachnit: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zahraniční výbor se zabýval předmětnou materií na své 38. schůzi dne 2. prosince 2004. Přijal usnesení č. 181. Po odůvodnění náměstka ministra vnitra Miroslava Koudelného, zpravodajské zprávě Petra Lachnita a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení, a sice, že Poslanecká sněmovna dává souhlas k přístupu k Úmluvě o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států Evropských společenství.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

Přečtu návrh, o kterém vzápětí dám hlasovat: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k přístupu k Úmluvě o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států Evropských společenství."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 454. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 96 poslanců, 70 bylo pro, 3 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi Bublanovi a panu zpravodaji Lachnitovi.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod

 

69.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob
podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii a Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou
České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání
osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii, podepsaná dne 27. července 2004 v Sofii
/sněmovní tisk 795/ - druhé čtení

 

Pan ministr Bublan je připraven se ujmout slova a odůvodnit ve druhém čtení tento návrh.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tzv. readmisní dohoda, která upravuje podmínky předávání a přebírání vlastních občanů i občanů třetích států, je mezi Českou republikou a Bulharskou republikou uzavřena již z roku 1998. Tato dohoda upravuje přebírání vlastních občanů, předávání a přebírání občanů třetích států, podmínky předávání a užívání osobních údajů a hrazení nákladů spojených s jejich převáděním. Ovšem do textu této dohody z roku 1998 nebyla zahrnuta úprava policejních průvozů občanů třetích států - ta bývá obvykle součástí těchto mezinárodních smluv - a to z toho důvodu, že bulharská strana nechtěla na tuto podmínku přistoupit. Po odpadnutí těchto překážek se v letech 2000 až 2002 podařilo s bulharskou stranou dojednat novelu dohody. Tato dohoda je vám nyní předkládána.

Dohoda je mezinárodní smlouvou o věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu. Z tohoto důvodu je předkládána k vyslovení souhlasu Parlamentu České republiky a následně bude předložena k ratifikaci prezidentu republiky. Zároveň s touto dohodou je předkládána Parlamentu i původní dohoda z roku 1998, která byla v souladu s tehdy platnou právní úpravou a smluvní praxí sjednána jako smlouva mezivládní.

Jedná se o nestandardní postup, kdy je Parlamentu předkládána již platná smlouva. Tento postup však byl zvolen z důvodu, že je neúnosné, aby původní smlouva a její novela podléhaly rozdílnému režimu vnitrostátního schválení, to jest, aby novela byla v souladu se současným článkem 10 ústavy a byla součástí českého právního řádu.

I tento materiál byl již schválen Senátem, jeho usnesením ze dne 27. ledna 2005. Proto vás žádám o vyslovení souhlasu k ratifikaci obou dohod. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Šplíchala, aby odůvodnil usnesení výboru. Máme ho k dispozici jako sněmovní tisk 795/1.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, text usnesení máte v tisku 795. Já bych k tomu řekl, že vládní návrh byl projednán na zahraničním výboru na jeho 38. schůzi 2. prosince 2004 za přítomnosti náměstka ministra vnitra Miroslava Koudelného. Po bezproblémové rozpravě zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, které máte v textu a které bude ještě přečteno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Rozpravu končím, neboť se nikdo nehlásí.

Přečtu avizované usnesení, ke kterému zahraniční výbor dospěl po klidné rozpravě: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsané dne 9. dubna 1998 v Sofii a Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii, podepsané dne 27. července 2004 v Sofii."

Text je zřejmý.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 455. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 99 poslanců, pro 77, nikdo proti. To se dá vykládat jako jednoznačný úspěch pana ministra a pana zpravodaje. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Můžeme pokročit k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

70.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Evropské úmluvě
o předávání žádostí o právní pomoc, přijatý v Moskvě dne 4. října 2001
/sněmovní tisk 770/ - druhé čtení

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec je připraven u mikrofonu, aby návrh uvedl.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, milé dámy, vážení pánové, dovoluji si uvést další bod této schůze, a sice vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc, přijatý 4. října 2001 v Moskvě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP