(18.10 hodin)

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tato dohoda byla sjednána s cílem podpořit, usnadnit a posílit spolupráci mezi Evropou a Izraelem a společně se podílet na využívání civilního globálního družicového navigačního systému. V oblasti, v níž bude probíhat spolupráce, v oblasti družicové navigace a určování času, jsou jak vědecký výzkum, tak také průmyslová výroba, výcvik a aplikace tohoto systému pro širokou oblast využití v dopravě a v dalších službách, v rozvoji dalších služeb, trhu, obchodu, rádiových spekter, v problematice integrity, standardizace a certifikace a také samozřejmě pro oblast bezpečnosti.

Kromě Izraele mají zájem podílet se na tomto evropském programu i další státy mimo Evropské společenství. Zcela klíčové bylo sjednání dohody se Spojenými státy americkými, kterou jsme projednávali před několika desítkami minut. Tato dohoda samozřejmě předpokládá velmi širokou evropsko-americkou spolupráci. Kromě podepsané dohody s Čínou vyjednává v současné době Evropské společenství spolupráci s Indií, s Ruskou federací, s Brazílií, s Jižní Koreou, s Mexikem, s Austrálií a s Ukrajinou.

Sjednání dohody se státem Izrael nebude vyžadovat dodatečné zdroje ze státního rozpočtu České republiky. Naopak Česká republika považuje tuto dohodu za možnost zapojení českých výzkumných a vývojových pracovišť a českého průmyslu do aktivit předpokládaných touto dohodou.

Předložená dohoda je prezidentskou smlouvou, k jejích ratifikaci je potřebný souhlas obou komor Parlamentu. Závazky České republiky obsažené v dohodě nejsou v rozporu s existujícími českými zákony. Provádění dohody nevyžaduje přijetí nové zákonné úpravy. Tato dohoda obsahuje závazky, které lze plnit podle stávajících zákonů.

Vzhledem k tomu mi dovolte, vážené dámy a pánové, abych vás požádal o propuštění této smlouvy do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Václav Exner, který dříve určeného zpravodaje pana poslance Stanislava Fischera nahradí.

 

Poslanec Václav Exner: Vážený pane místopředsedo, je to asi v pořádku, ale vzhledem k tomu, že byl zpravodaj určen organizačním výborem, bude pravděpodobně správné změnu zpravodaje dát pro jistotu odhlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já tomu rád vyhovím, jen jsem nevěděl, do jaké míry to proběhlo nebo neproběhlo, protože jsem byl před chviličkou vámi informován velmi stručně o této záměně. Myslím si ale, že nic nebrání tomu, abychom o změně zpravodaje Stanislava Fischera na Václava Exnera rozhodli hlasováním, které jsem zahájil.

 

Hlasování má pořadové číslo 461. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Takže hlasování skončilo. Hlasovalo 102 poslanců a získal jste podporu 68 z nich. Jeden poslanec byl proti. Tím jste se stal zpravodajem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, jak už bylo řečeno, všechny technicky vyspělé státy využívají už dnes pro přesné určování poloh a navigací globální družicové systémy. Dnes jde především o americký systém GPS, vyvinutý původně pro vojenské účely a později s menší přesností zpřístupněný i pro civilní účely.

Tady bych odpověděl také na připomínku pana poslance Miroslava Beneše, který upozornil na to, že právě tento systém je v provozu, zatímco evropský systém Galileo je zatím ve vývojové fázi. Jde totiž o to, že globální polohový systém GPS amerického ministerstva obrany je v provozu s výlučnou možností přerušit jeho provoz pro nevojenské uživatele a to se také v evropském prostoru stalo v době bombardování Jugoslávie. Je potřeba říci, že obdobný systém provozuje i armáda Ruské federace s názvem Glonas.

Nyní ale jde o to, aby tento systém, který se připravuje v Evropské unii, byl zpřístupněn také Státu Izrael. Protože příjem signálu všech systémů může být pro cizí uživatele v krizových situacích zablokován a rovněž z důvodů technologického rozvoje vyvíjejí státy Evropského společenství ve spolupráci s dalšími státy, jak připomněl pan ministr, vlastní, technicky dokonalejší systém pro civilní účely s názvem Galileo, jehož provoz bude v plném rozsahu zahájen v nejbližších letech. Jak uvádí předkládací zpráva, mají zájem podílet se na tomto programu i další státy, které jsou tady také vyjmenovány. Jsou ochotny se na tom v případě potřeby podílet také finančně. To se týká také Izraele. Dohoda se Státem Izrael byla již orgány Evropského společenství projednána a je podepsána zástupci jednotlivých členských zemí a nyní probíhá proces ratifikace.

Jedná se o smlouvu, která podléhá schválení obou komor Parlamentu, neboť obsahuje závazky, jejichž implementace se provádí podle zákona. Její naplňování nebude pro nás vyžadovat žádné dodatečné výdaje ze státního rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že předmětem dohody je civilní spolupráce zemí mající technický charakter s možností zapojení dalších, dosud nezúčastněných států, doporučuji tuto dohodu propustit do druhého čtení a následně podpořit její ratifikaci s tím, že by měla být projednána v zahraničním výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče, a otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

Navrhuji vám, abyste svým hlasováním vyslovili souhlas s názorem organizačního výboru, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Kdo je pro, ať zvedne ruku v hlasování pořadové číslo 462, které jsem právě zahájil. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 102 poslanců, 76 bylo pro, nikdo nebyl proti. Návrh tedy byl přikázán k projednání v zahraničním výboru.

 

Děkuji panu místopředsedovi vlády Milanu Šimonovskému, panu poslanci Václavu Exnerovi.

 

A budeme se zabývat bodem číslo

 

76.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě
mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 14. října 2004
/sněmovní tisk 813/ - prvé čtení

 

Hovořit bude ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane místopředsedo. V tomto konkrétním případě se tedy jedná o protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Tato smlouva byla podepsána v roce 1999. Tento dodatkový protokol byl podepsán 14. října 2004 v Praze. Je třeba uvést, že iniciativa vedoucí ke sjednání předkládaného protokolu vzešla ze strany České republiky, kde se ukázala potřeba rozšířit článek o výměně daňových informací o daních všeho druhu a o pojmenování ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění s některými, zejména postsovětskými státy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Vladimír Reiber.

 

Poslanec Vladimír Reiber: Dámy a pánové, mezi Českou republikou a Moldávií je již uplatňována smlouva publikovaná ve Sborníku mezinárodních smluv pod číslem 88/2000, která omezuje až vylučuje kolizi daňových zákonů obou států. Postupem doby a vývojem vznikla potřeba tuto smlouvu upřesnit tak, aby lépe zabezpečovala výměnu daňových informací, a dále ji rozšířit, aby se vztahovala i na oblast spotřebních daní, DPH a dalších.

Protokol rozšiřuje možnosti zdaňování zisku např. i ze zcizeného majetku a jiných příjmů. Dále zajišťuje, aby smluvní články o zákazu diskriminace ve výměně informací se týkaly daní všeho druhu a pojmenování ukládaných jménem smluvních států. Toto přispěje k větší právní jistotě, k možnosti rozšířené výměny informací, a tím i k lepší koordinaci například v užší činnosti daňových úřadů obou států.

Uzavření a provádění protokolu s Moldávií nebude mít přímý dopad na státní rozpočet.

Ratifikaci Protokolu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku doporučuji podpořit a v dalším projednat v zahraničním výboru.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP