(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zdali má někdo jiný návrh. Ano. Pan poslanec Svatomír Recman má jiný návrh.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane místopředsedo, pane ministře, vzhledem k tomu, že gestorem za problematiku daní v Poslanecké sněmovně je rozpočtový výbor, chtěl bych požádat, aby Poslanecká sněmovna přikázala tento tisk 813 k projednání rovněž rozpočtovému výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám za aktivní přístup k projednání tohoto materiálu. O vašem návrhu rozhodneme v hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 463. Kdo souhlasí s přikázáním zahraničnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 463 z přítomných 109 pro 86, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na přikázání rozpočtovému výboru. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 464. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 464 z přítomných 110 pro 73, proti 5. Tento návrh byl přijat.

 

Tímto návrhem se bude zabývat rozpočtový výbor. Děkuji panu ministrovi Sobotkovi i panu zpravodaji Vladimíru Reiberovi. Poprosím, aby pan ministr Sobotka zůstal, přistoupil k mikrofonu, neboť se budeme věnovat dalšímu bodu.

 

Dalším bodem je bod 77, kterým je

 

77.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
která byla podepsána v Praze dne 19. října 2004
/sněmovní tisk 814/ - prvé čtení

 

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, již v roce 1979 byla v norském Oslu podepsána smlouva mezi vládou tehdejší Československé socialistické republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění. Smlouva, kterou nyní předkládáme do Poslanecké sněmovny, je nová smlouva. Byla podepsána 19. října 2004 v Praze.

Hlavním důvodem pro sjednání nové smlouvy byla skutečnost, že stará již zcela neodráží ekonomické a politické podmínky, které se změnily, a to zejména na straně České republiky, a tato smlouva již dále neodpovídá potřebám v daňové oblasti. Obdobně již Česká republika schválila nové smlouvy, resp. připravuje nové daňové smlouvy, např. s Finskem, Belgií, Francií, Kanadou a jinými zeměmi, kde tyto smlouvy byly schváleny v minulosti ještě na úrovni partnerství s Československou socialistickou republikou.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Mallotová.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Dámy a pánové, sněmovní tisk 814 pojednává vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 19. října 2004. Předložená dvoustranná smlouva má nahradit již existující daňovou smlouvu, která byla sjednána v roce 1979. Protože však již tato smlouva neodpovídá potřebám daňové oblasti, přikročily obě strany ke sjednání smlouvy nové, která by reflektovala nové ekonomické a daňové prostředí, jakož i změněnou politickou situaci. Jejím cílem je účinně vyloučit kolizi daňových zákonů obou států a zabránit nežádoucímu možnému dvojímu zdanění fyzických a právnických osob. Uzavření této smlouvy zvýší rovněž právní jistotu případných investorů.

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN a je jednou z řady obdobných, již předjednaných nebo předjednávaných smluv tohoto typu s dalšími státy, např. s Belgií, Kanadou, Francií, Rakouskem a Německem. Je v souladu se strategií české zahraniční politiky, nevyžaduje změny v našem právním řádu a nekoliduje s jinými mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Její uzavření ani provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Heleně Mallotové. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky nemám, takže rozpravu končím.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 465, ve kterém rozhodneme o přikázání podle návrhu organizačního výboru o tom, aby zahraniční výbor byl tím, kdo návrh bude projednávat. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 465 z přítomných 112 pro 84, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Chci se zeptat pro pořádek, zdali chce ještě někdo něco navrhnout. Pan poslanec Recman, ušetřím mu cestu. Podle jeho názoru by se tím měl zabývat rozpočtový výbor.

 

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 466. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 466 z přítomných 111 pro 84, proti 3. Na návrh pana poslance Recmana bylo přikázáno projednání i rozpočtovému výboru.

 

Dalším bodem obdobného charakteru je bod 78, kterým je

 

78.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru
daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 11. listopadu 2004
/sněmovní tisk 834/ - prvé čtení

 

Připraven je ministr financí Bohuslav Sobotka, takže má slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, třetím bodem, který se dotýká oblasti mezinárodních daňových vztahů, je další mezinárodní daňová smlouva, a to smlouva mezi Srbskem a Černou Horou (?), která byla podepsána v listopadu 2004. V případě této smlouvy jde o analogii toho, o čem jsem před chvílí hovořil v kontextu nové daňové smlouvy s Norskem, kde se ve vztahu teritoria Srbska a Černé Hory totiž v současné době mezinárodní smlouva o zamezení dvojímu zdanění uplatňuje, avšak jde o smlouvu, která byla sjednána ještě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie, a to v roce 1981. Čili i zde si čas vynutil potřebu nové smluvní úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Šplíchal.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Dámy a pánové, v předcházejících bodech jednání jste se setkali právě s podobnými návrhy. A já bych navázal jenom na pana ministra financí a chtěl bych uvést, že sjednávání protokolů v oblasti mezinárodních daňových vztahů není ničím výjimečným. Česká republika má sjednaný protokol již třeba s Nizozemím, Dánskem a před chvílí jsme projednávali v prvém čtení i návrhy s Moldávií a s Norskem. V tomto případě jde o daňové vztahy mezi Českou republikou a Srbskem a Černou Horou a já bych vás chtěl požádat o to, abyste tento návrh propustili do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Pan poslanec Recman. Na požadavek pana poslance Exnera vás odhlásím a poprosím o novou registraci.

Pan poslanec Recman překvapí Sněmovnu.

 

Poslanec Svatomír Recman: Já bych chtěl, pane místopředsedo, požádat Sněmovnu, aby to přikázala rovněž rozpočtovému výboru. Jako argument chci uvést nejenom jeho vysokou pracovitost, myslím rozpočtového výboru, ale i to, že to má v gesci. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP