(18.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. A můžeme přistoupit k hlasování pořadové číslo 467. Kdo souhlasí s přikázáním zahraničnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 92 poslanců, z nichž 91 bylo pro, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Na návrh pana poslance Recmana dám hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru v hlasování pořadové číslo 468. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 95 poslanců, 84 pro, 5 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 78 a budeme se zabývat bodem 79, to je

 

79.
Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu
České republiky k vyslovení souhlasu návrh na změnu Dohody o založení
Evropské banky pro obnovu a rozvoj, který spočívá v zařazení
Mongolska mezi země, ve kterých EBRD působí
/sněmovní tisk 852/ - prvé čtení

 

Hovořit bude opět ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, podruhé se dnes dotýkáme tématu vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Mongolskem.

Mongolsko je členem EBRD od roku 2000, avšak vzhledem k tomu, že v Dohodě o založení EBRD je uvedeno, že působí pouze v transformujících se zemích střední a východní Evropy, nemůže Mongolsko provádět svou úvěrovou a investiční činnost tak jako v zemích střední a východní Evropy. Mongolsko tedy pouze využívá technickou asistenci.

V červenci roku 2003 se předseda mongolské vlády obrátil na prezidenta EBRD s žádostí o financování nejen technické spolupráce, ale také konkrétních projektů. Aby to bylo možné, je třeba upravit článek 1 dohody. Nyní tedy probíhá schvalovací proces v jednotlivých členských zemích EBRD dle jejich vlastních vnitrostátních pravidel pro sjednávání nebo změnu mezinárodní smlouvy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vladimír Reiber, který je zpravodajem pro prvé čtení.

 

Poslanec Vladimír Reiber: Dámy a pánové, doplním pouze pana ministra o to, že vzhledem k tomu, že Mongolsko vykazuje obdobné problémy jako země, ve kterých EBRD již působí, je žádoucí jeho zapojení. O dalším rozšiřování vztahů s dalšími asijskými zeměmi se neuvažuje, neboť zde působí Asijská rozvojová banka a Světová banka. Snahou EBRD je, aby změna dohody byla co nejjednodušší. V podstatě se tedy jedná o úpravu textu článku 1 tak, aby z něj bylo patrné, že na Mongolsko se vztahuje jakákoliv zmínka stejně jako na země střední a východní Evropy.

Změna dohody není v rozporu s právem Evropské unie, mezinárodními závazky České republiky ani s vnitrostátním právem. Nebude mít finanční dopad na státní rozpočet ani negativně neovlivní možnost využívat finanční zdroje EBRD pro subjekty v České republice.

Se změnou dohody doporučuji souhlasit a rovněž ji postoupit k dalšímu posouzení zahraničními výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky nejsou, takže obecnou rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se táži, zdali má někdo jiný návrh. Ano, je to pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Chtěl bych, doufám, že dnes už naposledy, požádat o přikázání rozpočtovému výboru. Děkuji všem.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pane poslanče. Aby vám poděkovali také členové tohoto výboru potom.

 

V hlasování pořadové číslo 469 rozhodneme o přikázání zahraničnímu výboru. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 99 poslanců, 85 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 470. Kdo souhlasí s návrhem na přikázání rozpočtovému výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 100 poslanců, 74 pro, 6 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodajovi i panu ministrovi a budeme se věnovat bodu, který má pořadové číslo 80, a je to

 

80.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o statutu
Evropských škol, podepsané dne 21. června 1994 v Lucemburku
/sněmovní tisk 818/ - prvé čtení

 

Prosím, aby se slova ujala paní ministryně školství Petra Buzková.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, Česká republika se ve Smlouvě o přistoupení k Evropské unii ze dne 16. dubna 2003 zavázala přistoupit k dohodám nebo smlouvám uzavřeným společně stávajícími členskými státy a Evropským společenstvím. Česká republika se proto zavázala přistoupit i k Úmluvě o statutu Evropských škol. Tato úmluva byla uzavřena původními členskými státy Evropských společenství a Evropskými společenstvími dne 21. června 1994, v platnost vstoupila v říjnu 2002. Nahradila tak předchozí úmluvu uzavřenou v dubnu 1957.

Smyslem této úmluvy je umožnit společné vzdělávání dětí zaměstnanců institucí Evropských společenstvích na tzv. Evropských školách. Přístup České republiky k úmluvě je právním předpokladem stejného postavení českých žáků, jako mají žáci z ostatních členských států studující na Evropských školách. Zajistí českým žákům nárok na bezplatné studium na Evropských školách, a to v případě dětí zaměstnanců institucí Evropských společenství, dále automatické uznávání vzdělání dosaženého na Evropských školách včetně tzv. evropské maturity jako vstupní kvalifikace pro studium na vysoké škole. Kromě dětí zaměstnanců institucí Evropských společenství mohou Evropské školy navštěvovat také děti zaměstnanců soukromých společností, a to na základě smluv uzavřených s nejvyšší radou Evropských škol, ve které má Česká republika svého zástupce. V případě volných kapacit mohou Evropské školy navštěvovat i ostatní děti.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že přístup České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol patří k závazkům vyplývajícím ze vstupu České republiky do Evropské unie, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila s tímto vládním návrhem souhlas již v prvém čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní ministryně. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec David Šeich.

 

Poslanec David Šeich: Dámy a pánové, já rozhodně nemám ambici v tento pozdní čas před sedmou hodinou zdržovat Poslaneckou sněmovnu a domnívám se, že se jedná o předpis, který vychází z legislativy Evropské unie. Nedisponuje žádnou velkou kontroverzí.

Určitě jsem připraven nevznášet návrh na jakési zamítání či nějaký negativní postoj vůči tomuto předpisu právnímu, nicméně myslím si, že projednání ve výborech by tomuto určitě slušelo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane zpravodaji. Já tady mám, paní ministryně, stenografický záznam z předchozího projednávání tohoto bodu. Pokud jsem to narychlo stačil přečíst, tak pan poslanec Vymětal navrhl a žádal v souladu s jednacím řádem, aby poznámka podle § 90 odst. 2 byla vypuštěna jako protizákonná. O tom bylo hlasováno a Poslanecká sněmovna dala za pravdu panu poslanci Vymětalovi. (Hlas mimo mikrofon: Nechápu.) Nechápete, já se pokusím to říct - nelze to projednávat podle § 90 odst. 2. Tak rozhodla Sněmovna, tudíž beru tu vaši poznámku jako irelevantní v tuto chvíli. Děkuji.

Otevírám rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP