(18.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má pan poslanec Recman jiný návrh? Nemá. Děkuji. Pan poslanec Šeich se ujme doplnění.

 

Poslanec David Šeich: Dámy a pánové, pane předsedající, já se domnívám, že školský výbor - pro vědu, vzdělání a školství je určitě věcně kompetentní, aby se vyjádřil k meritu a obsahu toho předpisu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Posoudí poslanci. Dámy a pánové, v hlasování pořadové číslo 471, které jsem zahájil, rozhodneme o přikázání výboru zahraničnímu. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 107 poslanců, 81 bylo pro, 4 proti. Přikázáno zahraničnímu výboru.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 472. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Šeicha na přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. 107 hlasujících, 70 pro, 9 proti. I tento návrh byl přijat.

 

Děkuji paní ministryni Petře Buzkové, panu zpravodaji Davidu Šeichovi.

 

Budeme se zabývat bodem 81, kterým je

 

81.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o strategickém posuzování
životního prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů
na životní prostředí přesahujících hranice států
/sněmovní tisk 830/ - prvé čtení

 

Místo řádně omluveného ministra životního prostředí návrh uvede ministr zahraničí Cyril Svoboda.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, uvádím návrh na vyslovení souhlasu s Protokolem o strategickém posuzování životního prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států. Tento protokol strategického posuzování životního prostředí, jehož cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí včetně zdraví, je dokument, který Česká republika podepsala 21. května 2003 v Kyjevě na 5. ministerské konferenci životního prostředí pro Evropu a jeho ratifikací potvrdí své úsilí o ochranu životního prostředí včetně zdraví.

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí v posledních deseti letech se stává jedním z klíčových nástrojů ochrany životního prostředí zejména proto, že během přípravy plánů, programů, politik či legislativy lze řešit a odstranit jejich případné konflikty s životním prostředím již ve fázi plánovacího procesu, nikoli až v okamžiku, kdy je o realizaci plánu rozhodnuto.

Evropská unie sjednání protokolu vítá a protokol je plně v souladu se současnou politikou Evropské unie.

Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, doporučuji, aby tento návrh byl postoupen dál do legislativního procesu Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Břetislav Petr, který je zpravodajem pro první čtení.

 

Poslanec Břetislav Petr: V úvodu vystoupení o protokolu o strategickém posuzování životního prostředí je nezbytné uvést některé informace týkající se uvedeného protokolu.

Jak již řekl pan ministr, Česká republika je signatářem tzv. Aarhuské úmluvy, která řeší právní ochranu životního prostředí, i úmluvy Espoo, která řeší informování široké veřejnosti o záměrech, které mohou mít vliv na životní prostředí. Cílem předkládaného protokolu je zajistit vysokou úroveň životního prostředí včetně zdraví občanů a zajistit dostatečnou informovanost veřejnosti o připravovaných plánech. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je posuzování připravovaných plánů a koncepcí z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví občanů, přičemž pro smluvní strany jsou stanoveny jasné, průhledné a účinné postupy, včetně zajištění účasti veřejnosti při posuzování těchto plánů. Strategickému posuzování podléhají ty plány, které mohou výrazně zasáhnout do životního prostředí. Jenom pro ilustraci - jsou to plány v oblasti zemědělství, lesnictví, energetiky, průmyslu včetně těžby, odpadového hospodářství a územního plánování.

Protokol rozeznává projekty prvního a druhého stupně. Projekty prvního stupně se projednávají na celostátní úrovni, projekty druhého stupně na regionální úrovni, menší programy nejdříve podléhají zjišťovacímu řízení a posléze se rozhodne, zda budou projednávány v rámci regionů jako takzvané druhé programy. Jestliže uskutečňování plánů bude mít výrazný přeshraniční vliv, pak dochází k takzvanému přeshraničnímu projednávání, kde do procedury je zatažena i strana, které se to týká; druhou stranou pochopitelně může být i Česká republika. Strategické posuzování má předcházet konfliktům, které by mohly vzniknout při uvádění projektů do života, aniž podlehly této proceduře.

V současnosti jsou podmínky zajišťování protokolu zajištěny zákonem 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto zákony plně implementují požadavky protokolu do legislativy České republiky. Pokud se týká ekonomických dopadů, jsou tyto zahrnuty do implementace novely zákona 100/2001 Sb.

Předkládaný protokol patří k takzvaným prezidentským smlouvám, čili musí být schválen oběma komorami. Doporučuji proto postoupit tento protokol do druhého čtení a přikázat ho k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím.

V souladu s návrhem organizačního výboru i návrhem zpravodaje pana poslance Břetislava Petra rozhodneme v hlasování, které za chvilku zahájím - až poté, co se vás zeptám, zdali nechce někdo přikázat ještě jinému výboru.

 

Pokud ne, zahajuji hlasování pořadové číslo 473. Kdo souhlasí s návrhem na přikázání zahraničnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 111 poslanců, 85 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

První čtení této předlohy jsme skončili.

 

Dalším bodem je

 

82.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva
o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
/sněmovní tisk 842/ - prvé čtení

 

Opět prosím pana ministra Cyrila Svobodu, aby za omluveného Libora Ambrozka tento materiál uvedl. Pane ministře, máte příležitost.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, předkládám návrh na vyslovení souhlasu s Rámcovou úmluvou o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.

Karpaty jsou unikátním pohořím celoevropského významu a jednou z nejvýznamnějších oblastí v Evropě z pohledu zachovalosti biodiverzity. Rozkládají se na území více než 200 tisíc kilometrů čtverečních a jsou mimo jiné útočištěm řady endemických a ohrožených druhů rostlin a živočichů včetně velkých šelem, ale i územím, kde jsou uchovány rozsáhlé přirozené lesy, nenarušená povodí a tradiční způsoby hospodaření a života místních obyvatel. Potřeba chránit toto křehké soužití lidí a přírody a umožnit rozvoj oblasti při současném zachování přírodních hodnot se stává v posledních letech stále naléhavější.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP