(11.30 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Otevírám rozpravu. Vidím paní poslankyni Zuzku Rujbrovou. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych využila této příležitosti a informovala vás o tom, že v těchto dnech obdržela Poslanecká sněmovna petici, podepsanou umělci Národního divadla, jejíž text vám přečtu:

"Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v příštích dnech budete hlasovat o zákonu, kterým by se měla vrátit jedna z budov Národního divadla opět do majetku Národního divadla, kam původně náležela. Zdůrazňujeme, že tato budova není samostatným nemovitým objektem, ale je součástí čtyř budov Národního divadla včetně historické budovy. Jak je všeobecně známo, byla tato budova omylem restitučního zákona převedena do majetku řádu sv. Voršily a následně prodána soukromé firmě Themos. Již 15 let se vede svízelné a zatím bezvýsledné jednání o nápravu tohoto zákona.

Žádáme vás, vážení zákonodárci, abyste podpořili předložený zákon o vyvlastnění předmětné budovy ve veřejném zájmu, aby tak bylo ukončeno letité svízelné a zatím marné jednání o nápravu omylu, který se stal zákonem." Podepsáni členové jednotlivých souborů Národního divadla.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Vidím pana poslance Jana Mládka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi také říci několik slov k tomuto návrhu na vyvlastnění budovy v sousedství Národního divadla. Já bych chtěl říci, že se tady spojují dohromady dva problémy - vztah k církvi, především k církvi katolické, a problémy Národního divadla. Velmi nešťastně se spojily do jednoho návrhu zákona.

Plně souhlasím s tím, co tady bylo řečeno o tom, že řád sv. Voršily se nechoval korektně a že je třeba tento problém řešit, a tato Sněmovna má možnost zohlednit tento nekorektní postup tím, až budou projednávány zákona o restitucích - budou-li kdy projednávány. Není nutné to spojovat, protože v této chvíli, pokud schválíme tento zákon, nebudeme vyvlastňovat majetek řádu sv. Voršily, ale majetek soukromé firmy. To za prvé.

Za druhé, jestliže má Národní divadlo problémy, je možné je řešit jinými metodami než nutně znárodněním, protože koneckonců v Praze jsou i jiné budovy, které může Národní divadlo buď pronajmout nebo jinak získat. Nevidím tady silné důvody pro to, abychom sahali k tak mimořádnému prostředku, jakým je vyvlastnění budovy.

Je to velký průlom ne v tom, že by neprobíhalo vyvlastňování nebo znárodňování po roce 1989. V letech 1999 - 2000 byla celá řada podniků, které byly špatně zprivatizovány a postupně byly vráceny zpět do majetku státu, ovšem říkalo se tomu kapitalizace pohledávek a bylo to provedeno naprosto korektním způsobem. Tu věc je tedy možné provést, ale tady to má ještě jeden účel - aby bylo provedeno explicitní znárodnění s plnou parádou.

Proto bych chtěl požádat všechny kolegy, aby pro tento návrh nehlasovali. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní vystoupí pan poslanec Zdeněk Jičínský, připraví se pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Chci říci krátkou faktickou poznámku, paní předsedající, na kolegu Mládka, a to v tom směru, že s ním zásadně nesouhlasím. On dobře ví, že řada pokusů o řešení tohoto problému tu byla, nepodařila se, a já trvám na tom, co jsem řekl v minulé rozpravě, že je to poslední příležitost, aby se tato vada napravila, protože pokud to neuděláme teď, pochybuji, že to kdy Poslanecká sněmovna udělá. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych také já upozornil pana poslance Mládka, že stejný postup, jaký je nyní navrhován, uplatnila Poslanecká sněmovna při vyvlastňování budov, o které se rozrostly budovy, které obsazuje Poslanecká sněmovna, a také jsme použili stejného způsobu při vyvlastnění budov pro současné sídlo Senátu Parlamentu České republiky.

Já bych ale chtěl vystoupit k trochu jinému problému. Ten se týká toho, že je navržen pozměňovací návrh, abychom případně vyvlastnili jen budovu, a nikoliv pozemky. Chtěl bych vás seznámit s tím, že při návštěvě konkrétního místa jsme viděli, že pozemky se týkají toho, že na jednom z nich je postavena budova, na druhém je vybetonovaný prostor s jeřábem, který zabezpečuje dodávky do technologické části Národního divadla, není tam ani kousek zeleně nebo něčeho jiného, a na třetí části pozemku je větrací šachta z technického podzemí, kde je technické zázemí Národního divadla. Domnívám se, že je plně na místě - a jménem předkladatelů bych vás o to chtěl požádat - abychom učinili skutečně tečku za celým tímto případem a nevyvlastnili případně jen budovu, ale i pozemky. Bylo by naprosto nesmyslné, aby Národní divadlo za vybetonované pozemky, případně za pozemek, na kterém stojí budova, za pozemek, kde stojí větrací šachta, platilo možná donekonečna nájem v situaci, kdy samozřejmě ti, kteří v současné době jak budovu, tak pozemky vlastní, podle navrženého zákona mají dostat příslušnou úhradu.

Hovořil jsem o tomto návrhu v soukromém rozhovoru s paní poslankyní Fischerovou, která právě vypuštění pozemků navrhuje, a snad mi odpustí, když budu tlumočit stanovisko, které mi řekla. Byla by ráda, kdyby se tyto věci oddělily, ale řekla mi, že i v případě, že její pozměňovací návrh nebude přijat, bude hlasovat pro celý zákon. Myslím si, že to je skutečně třeba ocenit, protože právě tím způsobem bychom udělali tečku za celou nešťastnou kauzou, tečku, která je podle mého názoru nejen v zájmu Národního divadla, ale i občanů naší republiky, kteří mají Národní divadlo za jeden z kulturních i architektonických klenotů u nás, a to včetně této nové budovy, ale také tečku za problémem, který se týká současných vlastníků jak budovy, tak pozemku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vidím pana poslance Petra Plevu a pak paní poslankyni Dundáčkovou. Chtěla bych, kolegové a kolegyně, na vás přece jenom působit. Jsme ve třetím čtení. Vím, že není možné nějak omezovat rozpravu, ale nicméně bychom měli mít na paměti, že třetí čtení je upraveno pro jiný účel - hlasování o pozměňovacích návrzích a o zákonu jako celku. Neříkám to teď kvůli panu kolegovi Plevovi, ale i na všechny předchozí vystupující. Pak se s faktickou poznámkou hlásí pan místopředseda Kasal. Jestli dovolíte, pane poslanče, dám mu slovo dříve, protože se to zřejmě bude týkat problematiky, o které jsem hovořila.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já nic nenamítám proti postupu předsedající v tom, že vedeme rozpravu ve třetím čtení, chtěl bych však se vší vážností poukázat na fakt, že se v poslední době rozmohlo to, že to, co zaznělo v prvním čtení, to, co zaznělo ve druhém čtení, slyšíme ještě ve třetím čtení. Proto vás chci seznámit s podnětem pro skupinu, která by měla připravovat novelu jednacího řádu, aby v rámci rozpravy ve třetím čtení mohli se stanovisky vystoupit pouze zástupci jednotlivých poslaneckých klubů.

Děkuji vám za pochopení. (Potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP