Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)
(pokračuje Šeich)

Jsem rád, že tato iniciativa vybudila iniciativy další, a tato iniciativa přispěla k rozproudění diskuse. Ale nejen diskuse, diskuse byla dlouhá, ale konečně také reálných kroků ke změně právních předpisů, tak aby rejstříkové soudnictví a zápis obchodních společností do obchodního rejstříku mohl proběhnout pro obchodní prostředí v reálné době. K tomu přispěl také návrh kolegy Pospíšila, který navrhl komplexní novelu občanského soudního řádu, a dokonce i vládní koalice a pan ministr Bureš uznali, že takovýto návrh by nebylo vhodné bojkotovat, nebylo by vhodné takovému návrhu odporovat, a nakonec konsensem této Sněmovny, výrazné většiny Sněmovny, byl tento návrh zákona přijat. Myslím, že v rejstříkovém soudnictví se konečně něco pohne. Jsem rád, že tento můj návrh mohl k této diskusi přispět.

A v této chvíli s tím novým právním předpisem by se navrhovaný právní předpis mohl dostat také do řady rozporů pojmových, výkladových. Některé nové pojmy a instituty, které zavádí občanský soudní řád, by nebyly v souladu a v korelaci s ustanoveními změn, které jsou navrženy v obchodním zákoníku. Z tohoto důvodu stahuji zpět svůj návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Je vaším právem, pane poslanče, až do ukončení druhého čtení vzít svůj návrh zpět bez souhlasu Sněmovny. Není tedy o čem hlasovat a my bereme na vědomí, že jste svůj návrh stáhl.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

8.
Návrh poslanců Karla Černého, Antonína Sedi a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech
/sněmovní tisk 735/ - druhé čtení

 

Návrh uvede navrhovatel pan poslanec Karel Černý. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Karel Černý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že nemusím tuto novelu zákona zvlášť uvádět, poněvadž jsme o ní podrobně hovořili se spolupředkladatelem v prvním čtení. Myslím, že bychom mohli přistoupit k projednávání návrhu zákona tak, jak byl projednán výborem pro obranu a bezpečnost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 735/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Antonín Seďa. - Ale vidím pana poslance Turka a nevím, jestli došlo k nějaké dohodě. V podkladech mám uvedeného pana poslance Antonína Seďu. Ale pokud došlo ve výboru k jiné dohodě, tak asi není problém a není také nutné hlasovat o změně zpravodaje.

Takže role zpravodaje se ujme pan poslanec Radim Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, nechci se vnucovat, ale asi došlo k chybičce, protože pan poslanec Seďa je spoluautorem tohoto návrhu zákona, tak asi nemůže být zpravodajem. Já jsem byl zpravodajem i v prvním čtení a byl jsem určen zpravodajem ve výboru pro obranu a bezpečnost.

Výbor pro obranu a bezpečnost projednal na své 48. schůzi dne 19. ledna 2005 návrh poslanců Karla Černého, Antonína Sedi a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, sněmovní tisk 735. Tisk 735/2 doporučil výbor pro obranu a bezpečnost ve znění pozměňovacích návrhů k dalšímu schválení a projednání Poslaneckou sněmovnou ve druhém čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím pana poslance Petra Ibla. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v rámci projednávání tohoto zákona otevřel ještě jeden zákon, a to je zákon 148 z roku 1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností. Podobně jako tomu bylo i v loňském roce, kdy končila platnost tohoto zákona 30. 6., poté se prodlužovala do 31. 12. a následovně do 30. 6. 2005, nacházíme se ve stejné situaci, kdy zákon 148/1998 končí 30. 6. letošního roku. Vzhledem k tomu, že zákon sice byl předložen do Poslanecké sněmovny a byl projednán v prvním čtení, ale dosud nebyl projednán výborem pro obranu a bezpečnost a nebyl ani zařazen na program této schůze, je reálné nebezpečí, že Česká republika by neměla od 30. 6. platný zákon o ochraně utajovaných skutečností.

Z těchto důvodů bych si dovolil v podrobné rozpravě načíst text, který by byl vložen do tohoto zákona, a to by byl nový § 8a, kterým by se měnila účinnost zákona 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, a termín 30. 6. 2005 by se nahradil termínem 31. prosince 2005.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Je mojí povinností zeptat se pana navrhovatele i pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Není tomu tak. Nemáme o čem hlasovat po obecné rozpravě.

Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Petr Ibl.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji. Ve smyslu toho, co jsem zde před chvílí přednesl, bych navrhl, by do zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, byl vložen nový § 8a, který zní: V zákonu č. 148/1998 Sb. se v § 89/2 mění termín a nový text by byl v § 89/2 zákona 148/1998: "Tento zákon pozbývá platnosti dnem 31. 12. 2005." To by byla změna z 30. 6. na 31. 12. 2005.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Pan poslanec Josef Janeček a poté pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, vážené kolegyně, já jsem se přihlásil do rozpravy s návrhem na usnesení. Je to usnesení, které vyplývá z mé diskuse s mnoha odbojáři a s lidmi, kteří si prošli jak nacistický, tak komunistický režim a bohužel se dostávali do situací velmi obtížných. Je to případ, kdy např. na jedné straně stál pan Vaš, který se svými stranickými kolegy zorganizoval popravu Heliodora Píky a v současné době vlastně ve všech zákonech jsou tito lidé označováni jako odbojáři, jako lidé, kteří se zasloužili o demokracii atd.

Čili bych chtěl, aby Sněmovna přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby předložila návrh zákona, kterým ukončí platnost osvědčení vydaných na základě zákona 255/1946 Sb. těm jeho držitelům, kteří se aktivně podíleli na potlačování demokracie v Československu."

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, ještě bych si přece jen chtěla osvětlit - myslíte tento svůj návrh jako jakési doprovodné usnesení k zákonu v případě, že bude přijat? Právě teď přemýšlím nad tím, zda je vhodné o tomto usnesení hlasovat dnes. Ale vy to také nemáte na mysli, vy máte na mysli, aby se o vašem usnesení hlasovalo ve třetím čtení? (Ano.) Děkuji.

Jako další se hlásil pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dobrý den. Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k tomuto návrhu zákona, který by zněl následujícím způsobem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP