Neautorizováno !


 

(16.20 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Navrhuji navrhnout nový bod, který za prvé v celém textu zákona včetně názvu mění pojem "válečný veterán" za pojem "vojenský veterán" včetně legislativně technických úprav.

Za druhé v § 3 doplnit nový odstavec 4, který zní: "Za vojenského veterána se dále považuje občan České republiky, který je vojákem z povolání nebo bývalým vojákem z povolání, jemuž bylo vydáno osvědčení podle zákona o mimosoudních rehabilitacích nebo podle zákona o soudní rehabilitaci."

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je rozšířit pojem nebo účastníky, osoby, které jsou zahrnuty do tohoto zákona, mimo účastníky ozbrojených konfliktů nebo mírových operací, a zahrnout pod pojem nový vojenského veterána i vojáky z povolání nebo bývalé vojáky z povolání, kteří jsou držiteli osvědčení podle zákona č. 119/1990 Sb., soudně rehabilitovaní za tresty uložené zejména v 50. letech, a dále podle zákona č. 87/1991 Sb., vojáci mimosoudně rehabilitovaní zejména za činnost po roce 1968.

Dovolte ještě, abych doplnil vlastní pozměňovací návrh k tomu, že za jeho textem musí být odkaz na poznámku pod čarou, která bude znít: zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb., zákona č. 133/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 116/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 164/1994 Sb., zákona č. 107 /1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 78/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 153/1998 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 57/1999 Sb. a zákona č. 351/1999 Sb., zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., a zákon č. 633/1992 Sb. a zákon č. 198/1993 Sb.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím.

Nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli teď hlasovat. Ptám se, zda pan navrhovatel či pan zpravodaj chtějí využít svého práva závěrečného slova. Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: (Po upozornění poslance Turka.) Zůstal, dámy a pánové, u řečnického pultu mobil. Kdo je vlastníkem, ať si ho vyzvedne před zraky veřejnosti.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

9.
Vládní návrh zákona o kontrole obchodu s výrobky,
jejichž držení se v České republice omezuje
z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 766/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu pan Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů byl předložen Poslanecké sněmovně 3. září roku 2004. Řada právních norem, které s návrhem souvisí, od té doby doznala změn, například přijetím nového zákona o správních poplatcích a novelizací zákona o návykových látkách. Proto před sebou máte pozměňovací návrhy, které byly přijaty hospodářským výborem a převážně reagují na legislativní změny z výše uvedeného důvodu. Musím zde poděkovat všem jeho členům, zejména zpravodaji Karlu Vymětalovi, že se s nimi vypořádali ve zkrácené lhůtě.

V prvém čtení jsem řekl základní údaje, proč již současný zákon č. 62/2000 Sb. nevyhovuje podmínkám, které nastaly v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Chci jenom připomenout, že zanikly vnitrostátní nástroje umožňující regulaci dovozu nebo vývozu u některých výrobků. S přihlédnutím k legislativě Evropských společenství mohu říci, že i po vstupu do Evropské unie je ve smyslu článku 296 Smlouvy o založení EU zachována možnost kontroly výrobků, jejichž držení a nakládání s nimi může být v České republice omezeno z bezpečnostních důvodů. Proto je i po vstupu do EU možné a vhodné zachovat kontrolu dovozu a vývozu některých druhů střeliva a střelných zbraní nevojenského charakteru, a to jak z důvodu boje proti terorismu, tak i z důvodu zachování kolektivní bezpečnosti evropských zemí. Navržená právní úprava využívá možnost danou Smlouvou o založení Evropské unie a dává tak oprávnění našemu státu kontrolovat obchod u těch výrobků, kde chce mít stát pod dohledem z bezpečnostních důvodů. Takovými výrobky jsou zbraně a střelivo, o tom jistě není pochyb.

V důsledku sjednocení správních poplatků, jejichž právní úprava byla přijata již dříve novým zákonem o správních poplatcích, lze předpokládat snížení příjmů do státního rozpočtu cca o 12 milionů korun, nicméně přijetím této předložené právní úpravy se zachová příjem státního rozpočtu ve výši 500 Kč za každé úřední povolení k dovozu a vývozu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk č. 766/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru, již jednou pochválený poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Dámy a pánové, pan ministr uvedl ve druhém čtení předloženou novelu zákona. Musím říct, že práce na této novele nebyla jednoduchá. Koneckonců Ministerstvo průmyslu a obchodu muselo spolupracovat i s Ministerstvem zdravotnictví, protože tyto části se z dosavadního zákona vypouštějí a přesunují se do resortních předpisů, do zákonů. Samozřejmě, že tam je i spolupráce s Generálním ředitelstvím cel, takže tvar této novely, která je předložena teď Poslanecké sněmovně, byl ve zkrácené lhůtě velice pozorně projednán.

V zásadě musím ještě doplnit pana ministra v tom, že nejenom zákony, o kterých on hovořil, ale změnily se i zákony, které se bezprostředně dotýkají této novely, jako celní zákon, u kterého byla většina paragrafů vypuštěna, tzn. bylo třeba dopracovat odkazy na Celní kodex Evropské unie. Došlo v mezidobí také ke změně zákona o přestupcích, takže i tyto věci podle platného zákona dneska o přestupcích se musí dopracovat k této novele. Dopracovávali jsme tam také otázky vedení evidencí a informací v rámci Evropské unie, tak aby český systém navazoval na tento evropský informační systém. Jsou v usnesení hospodářského výboru i některé pozměňovací návrhy, které zpřesňují současný systém v oblasti obchodování s výrobky, jejichž obchodování je z bezpečnostních důvodů omezeno.

Takže dámy a pánové, za hospodářský výbor doporučuji Poslanecké sněmovně, aby zákon přijala ve znění pozměňovacích návrhů přijatých hospodářským výborem.

Dovolil bych si ještě jednu poznámku, a sice že v hospodářském výboru byla diskuse, která byla sice ukončena, ale zdá se mi, že bude možná předložen ještě znovu návrh, a sice kolem termínů, do kdy je povinno Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodnout o povolení jak v řádné lhůtě, tak zejména o prodloužené lhůtě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP