Neautorizováno !


 

(17.10 hodin)
(pokračuje Dundáčková)

Nemělo by totiž pro soudy být důvodem k neumístění dětí do těchto zařízení poskytujících rodinnou péči a rodinou výchovu právě to, že nejsou státem dostatečně zajištěny a že musí žádat každoročně o dotace. Tyto dotace, byť mohou dosáhnout až zhruba 70 procent, dosahují pravidelně zhruba 16 procent a zbytek je otázka financování ze soukromých zdrojů.

Prosím vás proto, abyste zvážili tuto moji iniciativu, kterou jsem jinak, doufám, že s širokou podporou Poslanecké sněmovny, připravena podat jako samostatný návrh zákona.

Můj pozměňovací návrh k tisku 786 tedy zní: Navrhuji, aby v záhlaví bylo - Zákon ze dne…, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, doplněno o "a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákonů..." dalších, které mám ve své předloze všechny dopodrobna popsány. Jsem přesvědčena, že je snad nemusím teď číst, protože je jich velmi mnoho. Jsou v písemném návrhu těchto změn.

Zatím jsme upravili jen záhlaví zákona, a to tisku č. 786. Navrhuji, aby do tohoto tisku byl vložen nový článek 3 a stávající článek 3 byl přejmenován na článek 4. Nový článek 3 pak znít: Návrh zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře, tedy zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, opět ve znění předpisů dalších, se mění takto.

1. V § 2 písm. b) se vkládá bod 4, který zní: "4. příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,".

Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 5 a 6.

2. V § 3 odst. 2 se za slova "ústavní péče" vkládají slova "anebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc".

3. V § 7 odst. 4 se na konci věty první tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "za takové zařízení se považuje i zařízení uvedené v § 43a.":

4. V části třetí se vkládá hlava osmá, která zní: "Hlava osmá, příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

§ 43a - Podmínky nároku na příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Nárok na příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má nezaopatřené dítě svěřené do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

§ 43b - Výše příspěvku na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - to je nadpis. Následuje znění:

Výše příspěvku na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc činí za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 9,00."

Dosavadní hlavy osmá a devátá se označují jako hlavy devátá a desátá.

5. V § 54 odst. 2 se slova "písm. b) bodech 1 a 2" nahrazují slovy "písm. b) bodech 1, 2 a 4".

6. V § 54 odst. 3 se v uvozující části věty slova "bodech 4 a 5" nahrazují slovy "bodech 5 a 6".

7. V § 57 odst. 1 větě první se slova "§ 2 písm. b) bodu 1, § 2 písm. b) bodu 2" nahrazují slovy "§ 2 písm. b) bodech 1, 2 a 4".

8. V § 57 odst. 2 se slova "bodu 4" a slova "bodu 5" nahrazují slovy "bodu 5" a slovy "bodu 6".

9. V § 58 odst. 2 se slova "písm. b) bodu 2" nahrazují slovy "písm. b) bodu 2 a 4".

10. V § 68 odst. 1 písm. j) se za slova "rozhodnutí o ustanovení poručníkem" vkládají slova "anebo doklad o zahájení řízení o ustanovení poručníkem dítěti" a na konci textu se doplňují slova "anebo hlášení orgánu sociálně-právní ochrany o přijetí dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42 odst. 3 zák. o sociálně-právní ochraně dětí), jde-li o nároky podle § 43a a § 43b".".

Chtěla bych vás na závěr ujistit, vážené dámy a pánové, že můj návrh je zcela v souladu se závěrečnými doporučeními výboru OSN pro práva dítěte z 31. ledna 2003 a že jsme tento pozměňovací návrh už v rámci jednoho podaného tisku pana poslance Holáně, který následně nebyl přijat jako celek, přijali. Na tomto pozměňovacímu návrhu jsme se jako Poslanecká sněmovna již jednou shodli. Já pevně věřím, že tento návrh najde podporu i u pana ministra.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Evě Dundáčkové. Hovořit bude paní poslankyně Alena Páralová, připraví se paní poslankyně Jitka Vojtilová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesla pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu uvedenému v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 228, který má spíše technický charakter.

Pokud bude přijat pozměňovací návrh uvedený v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 228, článek I bod 5, v návrhu zákona se článek I., bod 4 zrušuje. Ostatní body se přečíslují.

Zdůvodnění. Vládní návrh zavádí rozdílný režim pro stanovení peněžitého příspěvku pro občany při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu podle § 80 zákona a pro rodiče, prarodiče, popř. jiné občany uvedené v § 81, kteří převzali dítě do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Návrh výboru pod bodem 5 rozdílný režim nepředpokládá, a proto je nezbytné bod 4 vládního návrhu, který z ustanovení § 84 vypouští občany uvedené v § 81, zrušit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Páralové. Hovořit bude paní poslankyně Vojtilová.

 

Poslankyně Jitka Vojtilová: Dovolím si přednést pozměňovací návrh k usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 228, k části třetí, a to k účinnosti.

V dosavadním článku 3 se slova "dnem 1. března 2005" nahrazují slovy "prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Vojtilové. Další písemné přihlášky do podrobné rozpravy nemám. Z místa se přihlásil pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolím si přednést následující pozměňovací návrh: Vkládá se nová část x - Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění:

***
Přihlásit/registrovat se do ISP