Neautorizováno !


 

(17.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

V § 50 odst. 2 se doplňuje nové písmeno d), které zní: "vdova pečuje osobně, celodenně a řádně o osobu blízkou, která je převážně nebo úplně bezmocná, nebo". Stávající písmena d) a e) se přeznačí.

Krátké odůvodnění. Jedná se o zmírnění určité tvrdosti zákona, kdy v případě, že vdova pečuje celodenně o osobu blízkou, nemá nárok na vdovský důchod po dobu déle než jednoho roku od smrti manžela.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Protože nejsou další přihlášky, podrobnou rozpravu končím. Pokud nikdo nechce vystoupit, končím druhé čtení této vládní předlohy.

Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

11.
Návrh poslanců Petra Ibla, Petra Bratského, Vlastimila Ostrého,
Karla Šplíchala a Ladislava Šustra na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
/sněmovní tisk 826/ - druhé čtení

 

Za navrhovatele vystoupí pan poslanec Petr Ibl.

 

Poslanec Petr Ibl: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych na úvod druhého čtení této předlohy vám ve stručnosti připomenul, o čem jsme jednali v prvním čtení.

Zákon 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ukládá podle § 3 odst. 1 písm. g) a odst. 2 citovaného zákona zřídit v resortech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy resortní sportovní centrum, které je v organizačně právní formě organizační složkou státu. Podle stejného zákona podle § 4 odst. 1, o podpoře sportu, ukládá rovněž resortu Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany stejnou povinnost, to je zřídit organizační složku státu. Tato nová organizační složka se zřizuje opatřením výše zmíněných ministerstev po předchozím souhlasu Ministerstva financí. Tyto zřízené organizační složky státu pak jsou samostatnou účetní jednotkou a ve smyslu § 9 výše zmíněného zákona jim přísluší hospodaření s majetkem státu.

Převod sportovních center Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany na organizační složku státu ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, by mimo jiné vyvolal nezbytné personální posílení pro zabezpečení funkční a ekonomické nezávislosti, tedy logistické zabezpečení, účetnictví, hospodaření s přiděleným majetkem, péče o investiční činnosti, údržba, provoz tělovýchovných zařízení a další. V konečném důsledku by změna, která je podle § 4 odst. 1 zákona o podpoře sportu, znamenala celkové zvýšení systemizovaných míst a funkcí v resortech Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany o přibližně 12 osob a každoroční nárůst výdajů státního rozpočtu přibližně o 7 mil. Kč.

Navrhovaná novela neomezuje metodickou roli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ani jeho možnost v oblasti krytí systému přípravy ke státní sportovní reprezentaci. Finanční prostředky pro tento účel jsou v rozpočtové kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a teprve následně ve smyslu usnesení vlády č. 718/99 a ve shodě náměstků všech tří zainteresovaných ministrů jsou rozpočtovými opatřeními převáděny do rozpočtu kapitol Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany. Navrhovaná právní úprava si proto klade za cíl zachovat stávající organizačně právní formu resortních sportovních center Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany, tedy organizační jednotku v rámci již organizačních složek státu, a nevytvářet z nich další organizační složky.

Návrh novely byl projednán i Ministerstvem financí, které vydalo pro jednání vlády souhlasné stanovisko a konstatovalo, že navrhovaná novela umožňuje efektivní využívání materiální a servisní základny resortu Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany a zabraňuje dodatečnému nárůstu administrativní zátěže v této oblasti, to je požadavek na vyšší personální obsazení, vyšší finanční náročnost a podobně.

Tolik na úvod ke druhému čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Iblovi. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 826/1 a já prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Vladimír Čada.

 

Poslanec Vladimír Čada: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z jeho 41. schůze, konané 2. března 2005.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu vyslovení souhlasu s návrhem poslanců Petra Ibla, Petra Bratského, Vlastimila Ostrého, Karla Šplíchala a Ladislava Šustra na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, sněmovní tisk 826.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Čadovi. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy v tuto chvíli nemám, ale vidím, že se z místa hlásí pan poslanec Doležal. Jako první vystoupí pan poslanec Čada.

 

Poslanec Vladimír Čada: Děkuji. Důvodem navrhované právní úpravy zahrnuté v pozměňovacím návrhu, který jste obdrželi na stůl, je sjednocení podmínek resortních sportovních center Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dále nové začlenění laboratoří oddělení dopingové kontroly a úprava v oblasti oceňování nejlepších sportovců, včetně významných osobností ve sportu. Podstatným důvodem pozměňovacího návrhu je skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví není schopno aktuálně zabezpečit potřebné dovybavení laboratoře podle požadavků Světové antidopingové agentury a hrozí tím ztráta akreditace laboratoře oddělení antidopingové kontroly. Toto by mělo významný dopad na boj proti dopingu v České republice, ke kterému jsme se zavázali ratifikací antidopingové úmluvy a dodatkového protokolu k antidopingové úmluvě Rady Evropy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je v případě schválení novely připraveno potřebný objem finančních prostředků, a to ve výši 10 mil. Kč, na přístrojové vybavení laboratoře zajistit v rámci rezervy schválených finančních prostředků na rok 2005.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Čadovi. Vystoupí pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se i já vyjádřil k pozměňovacímu návrhu, který zazněl. Byl jsem přítomen jednání výboru, který probíral návrh této novely a hledal řešení. Diskuse byla dlouhá a poměrně bouřlivá. Ovšem tento pozměňovací návrh tam nezazněl. Musím konstatovat, že i já jsem z tohoto pozměňovacího návrhu trošku zděšen, protože ve výboru došlo k jakési dohodě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP