Neautorizováno !


 

(17.30 hodin)
(pokračuje Doležal)

Pojďme teď zabránit nevratným škodám a najít řešení do budoucna. Ztotožňuji se s tím, že nevidím důvod, proč by vrcholová střediska měla být strčena pod resorty vnitra a obrany, ale na druhé straně jsme došli k závěru, že by to v dané situaci a v daném provedení udělalo určité problémy v rámci organizace. Proto je ten poslanecký návrh. A dokonce - a to nám tady zpravodaj neřekl - bylo schváleno doprovodné usnesení, které vyzývalo ministerstvo ke zpracování určité představy, abychom mohli vůbec připravit úpravu zákona o podpoře sportu a bavit se o tom, jak je sport financovaný a jaká ta struktura má být.

A ejhle - máme předložen pozměňovací návrh, kde se dokonce dovídáme, že z resortu zdravotnictví se převede doping na resort školství. Ministerstvo školství nám tady natvrdo říká: my máme peněz na rozdíl od zdravotnictví dost, my 10 milionů na zaplacení přístrojového vybavení máme, nám to ve školách chybí. Přiznám se, jsem překvapen. Chybí mi samozřejmě stanovisko Ministerstva zdravotnictví, ale domnívám se, že laboratoře a tato součást, kde sportovci procházejí různými testy, jsou věcí zdravotnickou, nikoli školskou.

Musím konstatovat, že teď nám tady někdo opět podsouvá pozměňovací návrh, který dál jitří spor a rozbroje v rámci sportovního prostředí, neboli souboj mezi Ministerstvem školství a ostatními resorty. A domnívám se, možná i mezi sportovní veřejností. Já bych hrozně rád, abychom se toho teď vyvarovali. Pojďme se domluvit, že vyřešíme problém zřízení nových státních institucí, a pojďme najít řešení, jak vyřešit to, až stáhneme sportovní střediska z armády a z vnitra. Pojďme najít nejdříve rozumné řešení pro to, jak to bude fungovat, a pak to dávat do zákona, a ne obráceně, abychom se my stávali těmi rozhodčími v rámci tohoto souboje, který myslím českému sportu vůbec neprospěje.

Proto bych rád poprosil navrhovatele, aby svůj návrh vzal zpátky, a pojďme se bavit, až předloží ministerstvo příslušné podklady, o které ho výbor požádal, pojďme se k tomu vrátit a pojďme to řešit. Pojďme upravit celý ten zákon, ale nedělejme to takto per partes a sobě jaksi naschvál. Nikam to nevede, uškodí to jenom českému sportu, kdy se budeme hádat, čí sportovci jsou nejlepší a za co byli placeni.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doležalovi. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobrý den, pane předsedající, dobrý den, kolegyně a kolegové. Jako předseda sportovního podvýboru, který má trochu v gesci tyto věci, o kterých právě hovoříme, bych chtěl Sněmovnu ujistit o tom, že jak sportovním podvýborem, tak výborem školským, který má hlavní gesci i nad sportovní činností v naší zemi, prošly návrhy pouze ty, které předložili předkladatelé. Nový návrh kolegy Čady, i když je zrovna tak z našeho podvýboru, nás všechny velmi překvapil.

Já chápu, že jeho prostřednictvím se snaží Ministerstvo školství, které je gesční pro sport v naší zemi, získat jakýsi vliv na tuto věc, ale domnívám se, že antidopingová laboratoř, která v současnosti a do současnosti pracovala dobře, takže český sport je dnes jedním z nejčistších, co se týče drog, vůbec na světě, máme jedny z nejmenších případů závislosti a nálezů u našich sportovců, tak je to záležitost skutečně uměle vyvolávaná. Vznáším veliký apel na pana kolegu Čadu, jestli by byl ochoten svůj návrh vzít zpátky, protože by zbytečně zkomplikoval situaci poté, co se poslanci prakticky všech politických stran ve školském výboru dohodli.

Zároveň bych chtěl ujistit, že pokud je ta možnost, že by z rezervy gesčního sportovního ministerstva, které se skrývá pod Ministerstvem školství, bylo možné ušetřit 10 milionů, tak přece není problém je vrátit prostřednictvím Ministerstva financí jinému ministerstvu, které laboratoř po právu má pod sebou. Myslím si, že i pan předseda olympijského výboru dr. Jirásek, který vlastně stál u zrodu této laboratoře, která zatím velice dobře spolupracovala se Světovou antidopingovou agenturou, by byl velice rád, kdyby tato finanční možnost byla. Takže pokud ministerstvo chce věci prospět jako gesční ministerstvo, má tuto možnost, ale nemusí uměle navozovat situaci, která by opravdu nemusela našemu sportu prospět.

Děkuji vám za pozornost a ještě jednou se obracím na kolegu Čadu, jestli není v této chvíli schopen vzít svůj návrh zpět.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Bratskému, a protože se nikdo do obecné rozpravy nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy se také nikdo nehlásí… Hlásí se pan poslanec Čada.

 

Poslanec Vladimír Čada: V rámci korektnosti se hlásím k pozměňovacímu návrhu s tím, že tento návrh stahuji. Bude záležet na obou resortech - Ministerstvu školství a Ministerstvu zdravotnictví - aby se dohodly. Nebráníme se dalšímu kontaktu s oběma ministerstvy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Čadovi. Tím se vyřešil jeden z problémů. Pan poslanec Petr Bratský jde poděkovat, předpokládám.

 

Poslanec Petr Bratský: Ano, chtěl bych poděkovat kolegovi Čadovi. Myslím si, že to je příkladné zvážení, které bychom si ve Sněmovně měli pamatovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Právě jsem vás všechny chtěl pochválit. A protože už se nikdo další nehlásí, končím podrobnou rozpravu a končím také druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu poslanci Petru Iblovi, panu poslanci Čadovi.

 

Přistoupíme k bloku prvních čtení. Nyní se budeme věnovat bodu

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb.,
o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
/sněmovní tisk 886/ - prvé čtení

 

Právě přichází pan ministr Libor Ambrozek, který z pověření vlády tento tisk uvede.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, vidím, že parlamentní práce nabrala nebývalé tempo před Velikonocemi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ono to, pane ministře, bude spíše tím, že jsme řadu bodů přeložili na jiné dny - abych vaše nadšení trochu zchladil.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Sněmovní tisk 886 se týká novely zákona 356/2003, o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona 186/2004. Hlavním důvodem předložení této novely je snaha reagovat na nejasnosti týkající se terminologického odlišování dovozu ze zemí mimo Evropskou unii a předávání látek či výrobků z členského státu Evropské unie do České republiky, či přesněji řečeno intrakomunitárního obchodu.

Jako hlavní důvod je nutno zmínit úpravu povinností osob souvisejících s uváděním látek a přípravků do oběhu poté, co byly vyrobeny nebo dovezeny na území jiné členské země Evropské unie. V tomto případě se již nejedná o dovoz, ale o uvádění do oběhu. Povinnosti však lze ukládat pouze českým subjektům. Z tohoto důvodu se povinnosti, které plní osoby, které uvádějí na trh v případě, že se jedná o přesun látek z Evropské unie na území ČR, převádějí na tzv. prvního distributora z Evropské unie, tedy distributora, který poprvé uvádí do oběhu látku nebo přípravek, které byly dovezeny nebo vyrobeny na území jiné členské země Evropské unie.

Dalším důvodem je přijatá koncepce správního trestání obsažená v návrhu nového přestupkového zákona a dále, že v době, kdy byl minulý návrh zákona projednáván v Poslanecké sněmovně, bylo přijato nové nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 304/2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek a v legislativním procesu ještě nebyly zohledněny všechny aspekty, které z této skutečnosti vyplývaly. Při velkém počtu pozměňovacích návrhů, které k návrhu zákona měl Senát, došlo k některým nepřesnostem, které se nyní odstraňují. Novela rovněž reaguje na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 648/2004 o detergentech a nařízení 850/2004 o perzistentních polutantech. Zároveň se doplňuje dosud chybějící transpozice v oblasti meziproduktů, která byla připravena ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

Děkuji vám za pozornost a dovoluji si požádat o propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře, za vaše úvodní slovo. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Rudolf Tomíček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP