Neautorizováno !


 

(18.10 hodin)
(pokračuje Kvapil)

Musím říci, že v tom trošku problém vidím. Samozřejmě je možné to v rámci druhého čtení buďto upravit, nebo alespoň vysvětlit, protože ta způsobilost k provádění takovýchto úkonů představiteli obecní správy nemusí být dostačující a mohly by z toho vyplývat nějaké problémy v budoucnu.

Současně je v návrhu také uvedeno, nebo v důvodové zprávě, že by neměl tento návrh vést k omezení těch obecních úřadů nebo obcí, které mají právo tyto činnosti vykonávat, ani k jejich rozšíření. Já musím říci, že naopak bych si přál, aby počet obcí, které provádějí tyto úkony, stoupl, protože to je jistě velmi dobrá služba především pro občany a podnikatele, a je-li dostupnější, tím lépe.

Podporuji projednání tohoto návrhu, nebo propuštění do druhého čtení a věřím, že výbor pro veřejnou správu se s návrhem náležitě vypořádá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Kvapilovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zdali chce přednést závěrečné slovo. (Nikoli.)

Takže pan zpravodaj Hasil nám řekne, o čem budeme hlasovat. Já vás odhlásím, poprosím o novou registraci.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Hlasovat budeme o přikázání do výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Dále budeme hlasovat o prodloužení k projednávání o 30 dní.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: V tom prvním se shodujeme s návrhem organizačního výboru. Pokud jde o to druhé, pan ministr souhlasí? (Ano.) Ano.

Teď už je jen třeba, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Dámy a pánové, kdo souhlasí s tím, abychom návrh přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ať to dá najevo tím, že v hlasování pořadové číslo 29, které jsem zahájil, stiskne tlačítko "ano" a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo, hlasovalo 83 poslanců, 75 bylo pro, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 30. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Připomínám, že pan ministr s tím souhlasí. Kdo je proti?

Hlasování skončilo, hlasovalo 87 poslanců, 83 pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Končím tedy první čtení této vládní předlohy.

 

Budeme projednávat další návrh, kterým je

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb.,
o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 882/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády uvede předlohu opět ministr vnitra František Bublan. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona, kterým se mění zákon o azylu a některé další zákony, navazuje na tzv. euronovelu zákona o azylu, kterou jako sněmovní tisk č. 821 schválila Poslanecká sněmovna v prosinci loňského roku. Cílem této tzv. euronovely bylo naplnit závazky České republiky vůči Evropské unii ve stanovené lhůtě. Proto byla předložena samostatně.

Na nyní projednávaném návrhu zákona o azylu tak zůstalo zejména odstranění aplikačních problémů. Jde o zpřesnění dikce některých ustanovení, která mohou vést k nejednoznačnému výkladu, zpřesnění postupu správního orgánu za účelem efektivnějšího a transparentnějšího provádění azylových řízení nebo o odstranění aplikačních potíží doplněním potřebných institutů, které v azylovém řízení dosud nebyly upraveny.

V součinnosti s Ministerstvem spravedlnosti a Nejvyšším správním soudem jsou v návrhu zákona navrženy i změny usnadňující projednávání azylových žalob při zachování ústavních principů soudní kontroly veřejné správy. Azylová agenda v současné době totiž vytěžuje kapacitu správního soudnictví na úkor řešení ostatních věcí týkajících se soudní kontroly veřejné správy. Z tohoto důvodu je navrhováno jednak projednávání všech žalob proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ve věci azylu samosoudcem krajského soudu, jednak se navrhuje nepřipustit kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu ve věci azylu.

Významná je i nová úprava poskytování ubytování, stravy, základních hygienických prostředků a kapesného žadateli o udělení azylu hlášenému k pobytu v azylovém zařízení.

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a se závazky, které pro Českou republiku plynou z mezinárodních aktů, a měl by vést k větší efektivitě azylového řízení.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat, abyste tento vládní návrh zákona postoupili k dalšímu projednávání v rámci druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře, a prosím nyní, aby se slova ujal pan poslanec Kladívko, který je zpravodajem pro prvé čtení.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, vláda předkládá Sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tzv. zákon o azylu.

Jistě si všichni pamatujete, že Poslanecká sněmovna projednávala v nedávné době novelu azylového zákona související s implementací legislativy Evropských společenství do legislativy české. Nový zákon o azylu byl schválen v prosinci loňského roku a prezident ho podepsal v minulém měsíci, kdy také nabyl platnost. Vláda již v lednu předkládá Poslanecké sněmovně další poměrně rozsáhlou novelu azylového zákona, která novelizuje stávající azylový zákon v několika oblastech.

Zásadním návrhem této novely je změna usnadňující projednávání azylových žalob při zachování neoslabeného procesního postavení žadatelů o azyl. Zavádí se nepřípustnost kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu v řízení o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věcech azylu. Toto opatření je reakcí na vývoj azylové agendy u Nejvyššího správního soudu v letech 2003 a 2004, kdy se prokázalo, že soudní řízení ve věcech azylu se stalo pouhou záminkou pro to, aby žadatelé, kteří nemohou nějakým způsobem legalizovat svůj pobyt na území České republiky, podávali žádosti o udělení azylu.

Další oblastí změny je promítnutí změny souvisejících zákonů, a to především zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Zde jde především o sjednocení terminologie obou zákonů, a to zejména v oblasti názvů víz a reakce na organizační změny v oblasti služby cizinecké a pohraniční policie.

Významná je i nová úprava poskytování ubytování, stravy, základních hygienických prostředků a kapesného žadateli o azyl hlášenému k pobytu v azylovém zařízení. Nově se navrhuje služby poskytované žadatelům pobývajícím v azylovém zařízení upravit tak, že se jedná o služby poskytované zásadně za úplatu, kde výjimku představují cizinci pobývající v přijímacích zařízení. Návrh rovněž řeší možnost poskytovat v těch zařízeních, která neposkytují stravu, namísto stravy finanční příspěvek.

Návrh je podle předkladatelů v souladu s ústavním pořádkem i se závazky přijatými mezinárodními smlouvami.

Já osobně předpokládám rozsáhlou diskusi na téma změny usnadňující projednávání azylových žalob a zavedení nepřípustnosti kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu v řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ve věcech azylu, jak již ostatně avizují nevládní organizace zabývající se problematikou uprchlíků a cizinců.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP