Neautorizováno !


 

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
24. března 2005 v 9.00 hodin

Přítomno: 155 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Milé paní poslankyně, milí páni poslanci, přeji vám hezké ráno. Všechny vás tady srdečně vítám. Mám milou povinnost zahájit třetí jednací den 42. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, kdo má jaké číslo. Pan poslanec Votava má náhradní kartu č. 2.

Omluveni jsou poslanci: paní poslankyně Marie Rusová, pan poslanec Miloš Titz, pan poslanec Oldřich Vojíř - v kombinaci zdravotních důvodů a zahraničních cest. Z vlády se omlouvá Stanislav Gross, Pavel Dostál na dopoledne, paní ministraně Milada Emmerová, ale asi až na odpoledne. (Souhlas.) Pan místopředseda vlády Martin Jahn, pan místopředseda Pavel Němec - z důvodu naléhavých a neodkladných jednání mimo Prahu, pan ministr Bohuslav Sobotka a pan místopředseda vlády Zdeněk Škromach od 15 hodin z naléhavých pracovních záležitostí. Tolik omluvy, které jsou hlášeny.

Dnešní jednací den zahájíme pevně zařazeným bodem 60, což je Informace vlády o stavu českého zdravotnictví a o termínu předložení koncepce zdravotnictví, pak budeme pokračovat dalšími body.

Ještě než se pustíme do avizovaného bodu 60, o slovo se přihlásila místopředsedkyně Sněmovny Jitka Kupčová.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, navrhuji z důvodu nepřítomnosti navrhovatelů přeřazení bodu 32, což je Návrh poslanců Karla Černého, Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytování příspěvku k důchodům účastníků národních boje za osvobození, sněmovní tisk 909, prvé čtení, na konec bloku prvních čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, sněmovní tisk 909 a číslo bodu 32 na konec prvních čtení. Dámy a pánové, prosím, abyste se přihlásili, protože bychom o tomto návrhu paní místopředsedkyně Kupčové měli hlasovat. (Po dosažení potřebného počtu přítomných poslanců:)

 

Dámy a pánové, kdo souhlasí s tím, aby stávající bod 32 byl zařazen na konec prvních čtení, ať to dá najevo tak, že zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano" v hlasování 59, které jsem zahájil. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 75 poslanců, 51 pro, 11 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Nejsou-li další návrhy týkající se změn pořadu, zahájíme projednávání bodu č. 60, ale ještě předtím rád připomenu všem těm, kteří chtějí interpelovat, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím, neboť v 11.30 hodin proběhne jejich slosování.

 

Budeme se věnovat bodu

 

60.
Informace vlády o stavu českého zdravotnictví
a o termínu předložení koncepce zdravotnictví

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesla paní ministryně Milada Emmerová.

Pan poslanec Laštůvka má náhradní kartu č. 4.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení hosté, předstupuji před vás jako dvanáctý ministr zdravotnictví za patnáctiletou polistopadovou éru, což samo o sobě o lecčems hovoří. Předstupuji před vás na vaši žádost a jsem přesvědčena, že i na žádost většiny občanů České republiky, neboť zdravotnictví je resortem sledovaným každým z nás a ve svém životě má každý občan s tímto systém jistou zkušenost. Věřím, že drtivá většina občanů si uvědomuje, jak důležité je zdraví v životě jedince, jeho blízkých a nás všech. V životě společnosti je duševní i somatické zdraví jejích členů jedním z určujících faktorů pro prosperitu celého společenského systému po stránce ekonomické, duchovní, kulturní i politické.

Návrh koncepce reaguje podobně jako i mnozí z vás na existující problémy českého zdravotnictví. Problémy českého zdravotnictví viděné optikou sdělovacích prostředků jistě společně nepovažujeme za jediné východisko. Mnohým i účelovým mediálním a jiným dezinformacím nelze přikládat význam a naopak je zapotřebí je uvádět na správnou míru. Předpokládám, že i vy si ověřujete takové informace nezávisle a doplňujete si potřebné další poznatky.

Díky své nynější funkci mám nyní podstatně větší možnost častějších osobních jednání s řadou představitelů českého zdravotnictví a odpovědných manažerů či osob pověřených veřejnou správou. Je smutné, že někteří z nás se věnují více výrobě dezinformací, než aby se odpovědně věnovali skutečně existujícím problémům a možnostem jejich řešení. A tak vznikají různé řízené kampaně o zestátňování nebo popření svobodné volby či zákazu nákupu apod. Je obdivuhodné, že jsou tyto akce promyšleně koordinovány do stejné doby za účelem zesílení jejich působnosti. Copak asi skutečně všem těmto aktérům vadí? Mediální přístup snadno může vzbudit dojem, že některé problémy vznikly až nyní nebo v okamžiku, kdy se jimi začnou zabývat samotná média.

Ráda bych zdůraznila, že vedle problémové roviny je zapotřebí při diskusi koncepčních přístupů zohlednit také existující dlouhodobé principy, hodnoty, poznatky, objektivizované údaje, statistiky výsledků výzkumů a analýz, využití mezinárodního srovnání apod. To si mnozí novináři pod tlakem jejich každodenní produkce nemohou dovolit.

V těchto souvislostech si musím klást například otázku, co je vlastně tristního na jednání prezidenta stomatologické komory, když sděluje veřejnosti a svým kolegům ve stomatologické komoře, že zubní lékaři ukončí smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami. Je příčinou skutečně tak špatný koncepční přístup k reformě, nebo jde o tak zásadní, neodpovědné jednání pana prezidenta komory, které se dostává do rozporu s ústavním právem a ratifikovanými mezinárodními dokumenty z oblasti lidských práv? Při pečlivějším rozboru argumentů prezidenta stomatologické komory můžete totiž s vynaložením určitého úsilí zjistit, že nemají opodstatnění v návrhu koncepce. Koncepce nehodlá rušit svobodnou volbu lékaře pacientem, naopak ji uvádí mezi základními principy. Koncepce nehodlá stanovovat zubním lékařům jejich obvody nebo určovat nákup techniky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní ministryně, promiňte. Dámy a pánové, o zařazení tohoto bodu jste rozhodli svým hlasováním vy, takže je vaše povinnost a slušnost věnovat úvodnímu slovu paní ministryně náležitou pozornost. Děkuji vám, že jste pochopili naléhavost v mém hlase.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP