Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)
(pokračuje Kavan)

Zatímco předkládací zpráva na straně dvě první odstavec shora uvádí, že dočasné předání je podmíněno souhlasem předávané osoby, tak protokol odkazuje na článek tři, nové znění článku 11 úmluvy, a pouze umožňuje - nikoli obligatorně - odmítnutí předání, pokud předávaná osoba nebude souhlasit.

Jinak samozřejmě souhlasím s tím, co bylo řečeno, a předpokládám, že po projednání ve výboru budeme schválení přistoupení České republiky k Druhému dodatkovému protokolu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních podporovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo další nehlásí. Obecnou rozpravu končím.

Dovolím si shrnout, že v obecné rozpravě byl podán návrh na odročení projednávání tohoto bodu do chvíle, kdy bude dodán text s přesným překladem. Já v tuto chvíli nevím, zda už byl, nebo nebyl dodán. Snažím se to zjistit. Byl dodán. Pokud je tomu tak, prosím pana poslance, zda by mohl říci, že svůj návrh na odročení stahuje.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, je to tak, dal jsem návrh odročit do doby dodání bezchybného textu českého překladu. Domnívám se, že vzhledem k počtu chyb neodpovídá předložený dokument nárokům a tomu, aby mohl být projednán v Poslanecké sněmovně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Trváte tedy na tom, že bychom měli hlasovat o odročení, dokud nebude dodán překlad, který bude kvalitní. Měli bychom tedy hlasovat o návrhu pana poslance Exnera, který vyjádřil nesouhlas s úrovní překladu, ve kterém byl dodán tento Druhý dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních.

Prosím, ještě pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Ještě jednou bych rád zdůraznil, že nejde jenom o úroveň překladu, ale také o to, že některé části textu v tom českém překladu přímo chybějí, některé části textu jsou tam naopak dvakrát, prostě došlo k chybám při zpracování. Nicméně jsou to závažné chyby.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, bylo tedy ještě jednou řečeno, co je důvodem k odročení. Zároveň platí, že tím termínem "do" je dodání opraveného textu. O tom můžeme v této chvíli takto hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Exnera na odročení.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro odročení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 76, přítomno 176, pro hlasovalo 113, proti 1. Návrh pana poslance Exnera na odročení byl přijat.

 

V tuto chvíli mohu tedy ukončit bod číslo 38 a požádat pana místopředsedu Kasala, aby mě vystřídal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, nyní se budeme věnovat bodu, který má pořadové číslo 39. Tímto bodem je

 

39.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností,
podepsaná dne 3. února 2005 v Bratislavě
/sněmovní tisk 907/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede předseda vlády Stanislav Gross. Prosím ho, aby se ujal slova.

 

Předseda vlády ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, paní poslankyně, páni poslanci, jménem vlády České republiky předkládám smlouvu, tak jak ji pan místopředseda Kasal uvedl. Na úvod chci jen říci, že Česká republika má se Slovenskou republikou poměrně velké množství smluv v různých oblastech. Smlouva, která se v tuto chvíli předkládá, řeší oblast, která se týká předávání a uchovávání utajovaných informací, s tím, že se týká spolupráce jak bezpečnostních a vojenských složek, tak ale i civilních složek, pokud jednotlivé projekty obsahují utajované skutečnosti podle příslušných zákonů na obou smluvních stranách.

V úvodu bych řekl to, že smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, která je v tuto chvíli platná, byla uzavřena 23. května 2000 s tím, že došlo na slovenské straně ke změně právního řádu, a z toho důvodu došlo k nutnosti novelizovat smluvní vztahy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Na slovenské straně došlo k přijetí nového zákona, který reagoval na tu skutečnost, že Slovenská republika se stala členem Severoatlantické aliance.

Při přípravě této nové smlouvy se v České republice začala řešit otázka, zda to má být vládní smlouva, či smlouva prezidentská. Nakonec Legislativní rada vlády došla k právnímu názoru, který také předkládáme Poslanecké sněmovně, že je zapotřebí, aby tato smlouva byla na úrovni prezidentské. To znamená, ty příslušné změny, které reagují na změnu právního prostředí ve Slovenské republice, se předkládají v tomto sněmovním tisku, s tím, že je zapotřebí říci, že dosavadní právní úprava byla na úrovni mezivládních smluv. Myslíme si, že tímto krokem řešíme i onen sporný problém, kdy se předkládá tato smlouva jako smlouva prezidentská.

Tolik na začátek. Myslím si, že zbytek zazní v rozpravě, případně při projednávání orgánů Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane předsedo vlády. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych poté, co pan předseda vlády shrnul, čeho se tato dohoda týká, a po předchozích dvou smlouvách řekla, že tento překlad je správný, je to i podobností našich jazyků. Jsem velmi ráda, že takovéto dohody jsou uzavírány, protože historicky máme se Slovenskem velmi dobré vazby a tyto vazby by měly pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Konečné. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám. Protože se z místa nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh?

 

Pokud ne, tak vás požádám, abyste v hlasování pořadové číslo 77 tím, že zvednete ruku a stisknete tlačítko "ano", dali najevo souhlas s tímto návrhem. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 175 poslanců, 110 bylo pro, jediný proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Končím první čtení tohoto vládního návrhu. Děkuji panu předsedovi vlády a paní zpravodajce.

 

Nyní se budeme věnovat bodu 52, což je

 

52.
Informace předsedy vlády o postupu ve věci žaloby majitelů bytových domů
proti České republice u Evropského soudu pro lidská práva

 

Úvodní slovo přednese předseda vlády Stanislav Gross.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP